จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่2,888.02927.0067.9 %5.0461.9883.6881.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่170,329.593,890.7997.7 %5.084.637.6491.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (ระบบดิจิทัล)4,673.698,683.00-85.8 %0.093.450.9599.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่3,083.081,875.0039.2 %5.0488.9362.5087.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่3,247.791,492.0054.1 %5.0729.3335.2795.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่15,359.949,712.7436.8 %5.01,907.19367.9480.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่860.021,353.00-57.3 %0.0253.806.0797.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น3,926.71849.0078.4 %5.0180.4238.0078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย3,880.63547.0085.9 %5.0241.350.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง5,430.88849.0084.4 %5.0419.0050.3588.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง3,864.89427.0089.0 %5.0351.430.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง3,844.83642.0083.3 %5.0289.980.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น4,069.75499.0087.7 %5.0323.3828.5091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่3,854.34409.0089.4 %5.0168.3357.9565.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่5,198.136,194.08-19.2 %0.0918.372,189.75-138.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่4,397.664,095.006.9 %3.01,089.49437.0859.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่3,410.001,135.0066.7 %5.0777.51323.9558.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่2,513.663,377.73-34.4 %0.0404.91752.96-86.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่8,639.443,719.6056.9 %5.01,317.681,187.889.9 %4.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่2,298.803,203.00-39.3 %0.0513.73763.56-48.6 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่123,161.713,025.0097.5 %5.04,610.521,138.2375.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่16,532.786,948.6458.0 %5.01,393.752,569.44-84.4 %0.0
ท่าอากาศยานแพร่52,542.9430,308.8042.3 %5.0490.69166.2566.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)11,484.9624,332.73-111.9 %0.04,232.835,673.40-34.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่4,485.872,782.5638.0 %5.01,108.52472.1557.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)12,634.857,854.1437.8 %5.04,132.06766.4081.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่3,358.08196.0094.2 %5.070.996.7090.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่3,110.51518.0083.3 %5.0709.1972.5389.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่3,198.29397.0087.6 %5.0614.10235.6061.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่3,569.472,333.8534.6 %5.0804.26214.5873.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่ไม่ครบ22,137.07ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,961.14ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ278.49ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่8,314.162,219.0073.3 %5.0804.26150.6281.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่5,367.077,962.63-48.4 %0.01,298.67133.7589.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่12,097.691,413.0088.3 %5.0861.31343.1860.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ไม่ครบ3,593.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ251.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่5,833.821,838.0068.5 %5.0809.35388.2552.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่4,322.414,480.00-3.6 %0.01,070.49308.8971.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่3,514.635,960.00-69.6 %0.0382.9671.9281.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่11,629.033,277.0071.8 %5.0823.29399.6051.5 %5.0
รจจ.แพร่ 41,285.3128,340.3331.4 %5.0914.80162.2682.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่2,629.89988.0062.4 %5.0519.02253.3851.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่3,672.001,511.0058.9 %5.0842.28277.1767.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่3,632.931,094.0069.9 %5.0614.10182.6670.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่5,192.437,206.81-38.8 %0.01,184.58264.1077.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่4,381.733,344.2723.7 %5.01,088.53186.6782.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่7,593.8222,101.05-191.0 %0.03,181.26256.9091.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)16,164.2814,084.3412.9 %5.03,286.961,123.2165.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 23,676.0015,696.5833.7 %5.01,464.91650.3355.6 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 241,870.338,428.8879.9 %5.01,574.20562.1664.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่4,577.114,638.00-1.3 %0.0276.42155.6443.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่99,455.7180,740.9918.8 %5.01,418.43509.0564.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่104,130.0125,478.0075.5 %5.0890.72149.4583.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ไม่ครบ18,971.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ754.19ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่30,589.0514,581.0052.3 %5.0770.05487.6136.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง29,266.2115,662.0046.5 %5.0709.33456.9935.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง42,788.389,914.0076.8 %5.0763.54282.0063.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่12,008.9310,501.1612.6 %5.01,876.371,094.9341.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 3,690.913,157.3014.5 %5.0842.31427.0549.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่7,834.05884.0088.7 %5.0609.55110.5081.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่60,433.1212,997.0078.5 %5.06,934.872,744.4960.4 %5.0
รวม 1,085,802 441,075 59.38 % 64,994 29,845 54.08 %