จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน1,490.33660.0055.7 %5.0968.060.9599.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน27,696.4824,558.1711.3 %5.075.90132.89-75.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน9,827.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.576.370.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน5,443.811,825.0066.5 %5.0815.93331.0559.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน3,310.181,559.0052.9 %5.0777.900.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน15,239.166,306.6158.6 %5.01,883.66458.8575.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน4,507.811,076.0076.1 %5.0318.98106.9766.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา17,299.63916.0094.7 %5.0335.6481.6975.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย5,261.24332.0093.7 %5.0362.12117.2167.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น16,621.63402.0097.6 %5.0379.60124.5367.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,380.50569.0083.2 %5.0288.3798.3365.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง4,280.53438.0089.8 %5.0195.80107.1245.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา3,692.26942.0074.5 %5.0329.4951.5884.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว4,145.59352.0091.5 %5.0394.1550.9787.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง3,711.65445.0088.0 %5.0330.4762.8181.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง5,860.03677.0088.4 %5.0451.51121.2773.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,204.12209.0093.5 %5.0422.71122.0171.1 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง5,608.234,249.5124.2 %5.01,064.93316.3270.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน5,293.406,235.00-17.8 %0.01,538.531,793.91-16.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน5,602.812,538.0054.7 %5.01,158.201,435.25-23.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน3,504.351,638.8353.2 %5.0853.96572.1333.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,826.511,119.0060.4 %5.0681.68559.5017.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน6,131.642,498.0059.3 %5.01,429.522,073.45-45.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 75,462.993,987.6427.0 %5.01,348.522.8599.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน32,037.7949,951.00-55.9 %0.06,618.681,178.5782.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน6,001.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,638.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ส.ป.ก. น่าน3,572.872,738.5023.4 %5.01,745.911,133.2235.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน7,249.9310,024.27-38.3 %0.01,576.57142.0991.0 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร90,714.3382,833.408.7 %4.0941.84392.3058.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน5,511.202,252.0059.1 %5.01,234.28278.5277.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,689.151,426.0015.6 %5.072.54172.90-138.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,590.811,361.0062.1 %5.0891.9954.6693.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,955.56700.0076.3 %5.0682.82337.6550.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน4,698.872,985.0036.5 %5.01,025.58122.3588.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดน่าน5,845.568,815.80-50.8 %0.01,557.531,640.32-5.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน9,801.404,488.3054.2 %5.03,002.75209.0093.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน5,787.798,941.00-54.5 %0.01,386.3966.2995.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน11,514.092,737.8076.2 %5.0758.88393.9148.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน4,618.823,146.5231.9 %5.0775.91504.4535.0 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน6,406.222,634.0058.9 %5.0968.03606.0937.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,878.183,013.0022.3 %5.01,063.13135.1487.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,819.151,903.0032.5 %5.0644.8079.5187.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน11,766.811,977.0083.2 %5.01,081.06403.4862.7 %5.0
รจจ.น่าน 36,386.9125,271.9630.5 %5.0941.52911.513.2 %1.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน2,737.69807.0070.5 %5.0606.75128.0878.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน3,591.981,931.0046.2 %5.0499.69243.8051.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,827.291,353.0052.1 %5.0682.82219.1067.9 %5.0
สปส.จ.น่าน6,059.429,190.10-51.7 %0.01,291.31275.2378.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน3,897.132,992.0023.2 %5.01,101.17362.4767.1 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน5,298.686,985.02-31.8 %0.01,063.13119.4688.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 131,215.1618,133.9741.9 %5.02,665.341,075.9059.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2362,105.5613,150.8496.4 %5.02,176.21757.1265.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน6,285.895,147.9418.1 %5.0365.73138.4362.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน่านไม่ครบ78,900.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ890.20ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน30,904.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,027.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคปัว61,311.1017,264.0071.8 %5.01,005.35860.9414.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน6,348.8217,501.91-175.7 %0.02,233.841,251.3544.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 3,293.292,215.4032.7 %5.0763.96216.6071.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน3,015.722,243.0025.6 %5.0682.79268.9760.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 21,996.1912,560.0042.9 %5.04,548.812,049.4254.9 %5.0
รวม 930,404 392,208 57.85 % 63,063 25,451 59.64 %