จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,670.34478.0082.1 %5.0445.43184.5358.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา8,596.745,874.0031.7 %5.046.38139.91-201.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา3,083.102,203.0028.5 %5.0394.03185.1253.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา3,163.141,388.4056.1 %5.0711.6532.1895.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา13,439.0411,573.0013.9 %5.01,966.70519.7173.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา4,116.611,935.0053.0 %5.0309.6761.8480.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,895.521,009.0074.1 %5.0478.1479.9783.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,436.26911.0073.5 %5.0201.6119.0090.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,865.66487.0087.4 %5.0276.2041.3685.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง3,676.61549.0085.1 %5.0448.4944.6590.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,756.61420.0088.8 %5.0226.6241.7781.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,705.60352.0090.5 %5.0486.3672.7185.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง4,039.36424.0089.5 %5.0479.0551.8789.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�7,498.531,423.2281.0 %5.01,263.111,604.55-27.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา4,200.512,303.0045.2 %5.01,091.97518.8452.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา3,295.951,208.0063.3 %5.0692.6357.1891.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,945.791,712.0041.9 %5.0559.52159.9371.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,866.182,681.0030.7 %5.0901.811,454.98-61.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,624.645,090.63-94.0 %0.0625.63748.03-19.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา9,509.985,952.1037.4 %5.01,453.27562.4061.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา3,880.103,501.009.8 %4.5958.86131.7486.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา15,065.098,847.3541.3 %5.01,434.77314.2478.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา4,566.593,421.7225.1 %5.01,126.25269.8976.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,660.321,130.0031.9 %5.0455.7341.9790.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,456.42835.0075.8 %5.0806.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา3,199.421,040.0067.5 %5.0635.59100.5484.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,705.952,247.7939.3 %5.0844.76177.7279.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา5,131.8125,086.71-388.8 %0.01,415.241,881.76-33.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา4,165.735,173.00-24.2 %0.01,072.9564.1094.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา3,468.61150.0095.7 %5.0749.68188.7474.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา5,783.878,782.20-51.8 %0.01,244.1086.5093.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา3,124.541,227.0060.7 %5.0445.03333.1825.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา3,488.543,782.15-8.4 %0.01,015.91491.6651.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,863.812,313.0040.1 %5.0787.71141.1582.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,926.625,120.00-30.4 %0.0844.76141.6483.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา3,041.443,920.00-28.9 %0.0609.3146.6492.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา11,750.212,374.0079.8 %5.0791.15455.9342.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา35,859.6942,835.01-19.5 %0.0891.58201.0777.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,900.77510.0082.4 %5.0540.51249.4153.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา3,452.962,797.1519.0 %5.0692.63352.4849.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,842.11988.0065.2 %5.0597.55183.9669.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา5,687.844,235.0425.5 %5.01,187.05481.9359.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา3,820.992,659.0030.4 %5.0901.81147.7383.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,437.663,034.0011.7 %5.0768.70445.7942.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 126,923.9410,030.0062.7 %5.01,191.51475.4860.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 218,484.5411,513.2637.7 %5.02,090.34611.0470.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,781.984,561.00-20.6 %0.0268.5524.2291.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา158,341.0210,652.4993.3 %5.01,263.59774.3838.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา25,391.2947,388.00-86.6 %0.0857.19104.5087.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ23,112.4098.0099.6 %5.0837.95312.5862.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้25,024.1314,008.0044.0 %5.0642.05417.6335.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา3,559.10957.0073.1 %5.01,396.281,176.6515.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 3,356.741,646.0051.0 %5.0711.65302.2257.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,826.591,165.0058.8 %5.0578.54169.4970.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา16,040.868,625.6346.2 %5.03,969.004,674.14-17.8 %0.0
รวม 543,510 294,627 45.79 % 46,877 22,553 51.89 %