จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,654.03635.0076.1 %5.0667.6990.0786.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย19,963.1415,534.0022.2 %5.070.39188.22-167.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย6,347.7912,540.00-97.5 %0.083.800.9598.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,760.773,510.006.7 %3.01,009.99280.0472.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย3,173.742,394.0024.6 %5.0876.911.0099.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย23,931.3514,780.6038.2 %5.03,196.83927.4671.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,386.672,142.0051.2 %5.0370.0135.7790.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน3,963.80840.0078.8 %5.0316.1065.0479.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย3,805.571,212.0068.2 %5.0399.8997.4575.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน3,804.391,134.0070.2 %5.0399.0950.6287.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า4,164.91534.0087.2 %5.0544.2558.7489.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,818.11632.0083.4 %5.0590.0348.2091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,726.49497.0086.7 %5.0344.986.0998.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน4,132.24605.0085.4 %5.0419.3383.6780.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง4,034.30901.0077.7 %5.0393.25106.6372.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด4,538.05706.0084.4 %5.0263.4352.7780.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย3,990.68807.0079.8 %5.0267.0623.9791.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย3,859.21370.0090.4 %5.0599.5166.5088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น4,131.00370.0091.0 %5.0484.5166.5086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,969.22429.0089.2 %5.0252.7118.4392.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง4,164.91250.0094.0 %5.0439.3123.7594.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว3,869.60210.0094.6 %5.0177.1161.7565.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย15,027.8149,522.10-229.5 %0.02,532.75325.5787.1 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน17,127.146,497.0062.1 %5.01,409.53275.5080.5 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ12,176.0825,769.90-111.6 %0.01,608.02314.2680.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย9,253.6010,028.50-8.4 %0.02,055.872,396.95-16.6 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย4,701.261,667.7064.5 %5.0667.70211.6468.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย4,841.292,008.0058.5 %5.01,371.29996.6827.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย4,640.972,385.0048.6 %5.0933.92124.2086.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย3,138.123,494.11-11.3 %0.0857.86419.6951.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย10,647.75537.0095.0 %5.03,805.341,926.2749.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย3,109.741,943.0037.5 %5.0723.73475.0034.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย5,786.851,337.0076.9 %5.01,823.171,292.0029.1 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย4,917.453,870.9021.3 %5.01,485.391,098.2826.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 5,689.2914,738.00-159.0 %0.01,390.31175.7587.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย3,553.294,657.67-31.1 %0.0914.911,004.39-9.8 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)10,705.5815,407.51-43.9 %0.03,968.73475.0088.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,920.476,940.00-77.0 %0.090.4553.2041.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)10,308.95704.0093.2 %5.0496.5555.4788.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,215.77682.0078.8 %5.0895.8950.7394.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,996.371,271.0057.6 %5.0705.73145.3579.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย4,003.328,508.00-112.5 %0.01,086.05378.5465.1 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย7,244.2845,269.47-524.9 %0.02,341.112,739.85-17.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย6,019.53710.7388.2 %5.01,979.801,066.8546.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย3,723.443,546.004.8 %2.01,009.99370.5063.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย19,093.0011,306.5040.8 %5.03,301.43187.0994.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย11,320.991,276.0088.7 %5.0838.84275.5067.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย4,375.123,112.0028.9 %5.01,143.09592.8348.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย4,324.262,952.0031.7 %5.01,238.18170.4786.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย9,053.385,382.9540.5 %5.01,352.28870.6135.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย3,585.244,108.97-14.6 %0.0895.89146.3083.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย13,597.928,796.0035.3 %5.0538.62325.5039.6 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย3,283,305.30124,045.0196.2 %5.029,226.371,012.6596.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย3,291.1864.2898.0 %5.0629.8393.4785.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย7,067.05323.0495.4 %5.01,694.56284.0583.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย4,790.431,766.0063.1 %5.0800.81498.4437.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย12,366.648,939.1027.7 %5.01,523.42653.3457.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย4,406.052,042.2053.7 %5.01,295.23483.5362.7 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย4,105.307,809.91-90.2 %0.01,200.15324.5773.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย9,442.843,493.5063.0 %5.01,567.3655.5096.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)56,580.073,052.0094.6 %5.03,277.90366.4788.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 130,800.2318,602.3539.6 %5.0916.621,060.95-15.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 235,199.6314,837.9457.8 %5.02,694.621,170.9356.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 318,538.0811,912.0735.7 %5.02,718.27780.0071.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 456,111.9111,397.5879.7 %5.01,904.121,434.8224.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย18,120.714,483.4175.3 %5.0406.44719.04-76.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย16,242.5262,779.00-286.5 %0.0808.91715.4311.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย34,471.7833,360.003.2 %1.51,022.27441.5856.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย149,737.0528,640.0080.9 %5.01,120.96397.2564.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย23,245.3830,000.00-29.1 %0.0981.632,042.50-108.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย35,801.4316,237.0154.6 %5.0831.981,236.35-48.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง23,265.5110,757.0053.8 %5.0851.18570.0033.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง104,038.498,700.0091.6 %5.0866.19807.506.8 %3.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย17,733.3521,369.31-20.5 %0.02,403.931,512.0037.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,455.113,501.00-1.3 %0.0990.97567.1542.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย3,061.27732.0076.1 %5.0743.76293.5560.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 53,819.9211,628.0078.4 %5.04,880.415,668.41-16.1 %0.0
รวม 4,355,286 749,933 82.78 % 120,986 44,483 63.23 %