จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,946.05811.0072.5 %5.0686.1879.6788.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน50,140.227,849.0184.3 %5.070.67104.59-48.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน14,121.443,060.0078.3 %5.085.3536.1757.6 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน19,912.3815,979.5019.8 %5.0126.30271.56-115.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,524.902,024.0055.3 %5.052.880.9598.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน2,319.711,540.0033.6 %5.0271.2757.4478.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,670.021,849.0049.6 %5.0468.110.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน8,062.246,672.7117.2 %5.01,209.73507.0058.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,715.52791.0078.7 %5.0718.6842.7594.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย3,644.66480.0086.8 %5.0300.4238.0087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม3,977.41161.0096.0 %5.0394.900.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย3,618.85277.0092.3 %5.0552.7657.0089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย3,932.99244.0093.8 %5.0697.8053.2092.4 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง5,197.922,697.0048.1 %5.01,040.97256.1175.4 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน5,098.883,600.0029.4 %5.0621.01379.9938.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน5,169.574,801.037.1 %3.51,085.52723.9033.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,769.661,160.0058.1 %5.0686.18105.7784.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,156.482,017.0051.5 %5.01,199.61232.4980.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,188.771,405.0055.9 %5.0506.13111.0978.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,819.26998.0064.6 %5.0724.21114.5084.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน5,196.162,908.0044.0 %5.01,598.941,230.0123.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,858.184,116.00-121.5 %0.0408.1746.1488.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,313.121,681.0061.0 %5.01,275.68415.1867.5 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน3,504.801,976.3543.6 %5.0895.360.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,757.068,421.45-124.2 %0.0990.44277.5072.0 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 67,540.7432,411.0052.0 %5.0462.38198.1057.2 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 42,266.697,664.0081.9 %5.0446.5891.7579.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,443.652,660.0022.8 %5.0990.4392.4490.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน3,269.761,747.0046.6 %5.079.940.9598.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,473.31841.0075.8 %5.0895.3628.5096.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,014.59274.0090.9 %5.0743.23231.2268.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,539.423,509.000.9 %0.5933.39181.3380.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบ24,030.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,401.79ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,257.381,420.0073.0 %5.01,598.95209.0086.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,098.981,705.00-55.1 %0.0616.44384.9437.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน5,983.493,909.0134.7 %5.01,066.5039.6996.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน11,253.502,150.6680.9 %5.0762.2463.6591.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,559.353,114.0012.5 %5.0952.41538.3143.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน3,753.732,149.0042.8 %5.0914.37458.6649.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,039.681,814.0055.1 %5.0819.29205.9074.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,860.671,010.0064.7 %5.0573.880.9599.8 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน13,214.361,837.2986.1 %5.0353.83342.503.2 %1.5
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 26,089.8024,970.984.3 %2.0899.07408.9954.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน584.54889.00-52.1 %0.0629.13203.2167.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,419.421,057.0069.1 %5.0857.33164.3680.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,837.12606.0078.6 %5.0373.03163.3256.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,515.013,920.88-11.5 %0.0952.41236.7175.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,178.501,261.0060.3 %5.0876.34130.2185.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,725.153,821.87-2.6 %0.0544.16199.6163.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 113,393.6813,365.250.2 %0.52,098.45210.0090.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 231,277.8612,278.8660.7 %5.02,257.11897.4160.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน16,611.982,039.6087.7 %5.0223.89159.6028.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน40,914.8814,738.7264.0 %5.0817.39276.6266.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง34,330.757,669.0077.7 %5.01,190.23395.6266.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,731.7111,533.34-71.3 %0.01,999.551,665.4216.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,262.431,748.0046.4 %5.0895.35204.5477.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,804.13465.0083.4 %5.0629.13159.3674.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน43,658.349,745.0077.7 %5.03,759.984,424.24-17.7 %0.0
รวม 585,521 255,844 56.30 % 47,879 18,109 62.18 %