จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์2,981.651.00100.0 %5.0263.990.9599.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์13,455.464,300.7168.0 %5.090.140.9598.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์11,936.4813,154.63-10.2 %0.064.1447.5325.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,281.2214,055.00-166.1 %0.01,355.93382.7071.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,465.142,041.0041.1 %5.0805.390.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์66,472.7134,305.4448.4 %5.04,418.432,159.0651.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,481.542,534.0127.2 %5.0709.93574.7819.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์3,158.202,487.0221.3 %5.0309.03114.0063.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว3,117.23847.0072.8 %5.0379.69190.0050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,759.453.0099.9 %5.0329.68247.0025.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,752.59615.0077.7 %5.0260.22190.0027.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์5,035.292,181.0056.7 %5.01,280.791,049.5318.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,387.411,457.0057.0 %5.0786.28235.1670.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,439.491,546.0055.1 %5.0805.39368.8854.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์6,432.355,272.3718.0 %5.01,851.273,193.41-72.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,903.353,797.4835.7 %5.02,058.063,588.30-74.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,983.615,000.55-67.6 %0.0667.71816.74-22.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์5,398.351.00100.0 %5.01,217.530.9599.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์5,132.565,945.50-15.8 %0.01,166.70287.8875.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์11,214.1023,538.00-109.9 %0.01,775.210.9599.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)7,781.988,535.10-9.7 %0.02,024.44658.3567.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�3,855.342,487.5035.5 %5.0919.491.0099.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)91,642.087,976.0091.3 %5.04,619.90325.7292.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)11,262.1111,055.591.8 %0.53,824.372,597.3032.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์4,045.891,366.0066.2 %5.01,033.5965.4693.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,266.68836.0074.4 %5.0772.5498.1987.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์3,967.054,450.08-12.2 %0.0995.55675.3032.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์9,762.3940,186.73-311.6 %0.01,704.351,830.24-7.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์12,628.507,705.0039.0 %5.04,207.95300.5892.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์8,116.349,874.00-21.7 %0.02,402.741,294.8846.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์7,622.2713,933.84-82.8 %0.01,302.32204.0684.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์4,556.95455.4990.0 %5.01,090.62636.0241.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์4,127.371.00100.0 %5.0995.540.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์4,620.116,264.00-35.6 %0.01,223.73569.8553.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์4,784.403,956.0017.3 %5.01,223.75516.4657.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์6,354.214,546.0028.5 %5.01,033.59171.7883.4 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์56,643.3113,535.8476.1 %5.0690.59326.2552.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์341,098.7230,130.7591.2 %5.0878.04449.3248.8 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 81,616.0282,592.00-1.2 %0.01,434.40622.1756.6 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 14,229.9619,441.00-36.6 %0.0615.76631.71-2.6 %0.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์3,005.525,256.80-74.9 %0.0350.222.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,937.521,100.0062.6 %5.0615.23128.0079.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,867.163,458.0010.6 %5.0900.47573.6536.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์29,292.4421,744.0025.8 %5.01,781.36188.7689.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,427.671.00100.0 %5.01,045.480.9599.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์6,045.228,439.48-39.6 %0.01,337.83549.4358.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์4,765.042,874.4839.7 %5.01,299.80298.8177.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์4,056.735,439.97-34.1 %0.0862.43360.1458.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์38,257.151.00100.0 %5.01,193.530.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)13,790.33115,667.65-738.8 %0.02,608.190.95100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 119,175.5628,808.53-50.2 %0.01,343.43387.9171.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 219,013.4312,882.1932.2 %5.01,296.62514.9060.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 330,033.3515,160.4749.5 %5.01,697.72793.8053.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์7,327.351.00100.0 %5.0276.140.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์109,792.8696,456.0012.1 %5.01,849.171,279.7230.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์24,031.931.00100.0 %5.01,050.670.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์137,409.5674,833.0145.5 %5.01,145.67294.3074.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์27,028.611.00100.0 %5.0919.530.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์40,335.5421,089.3447.7 %5.0865.45955.67-10.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย43,481.9623,460.0046.0 %5.0817.29512.0537.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์14,363.5127,268.55-89.8 %0.02,222.453,229.85-45.3 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์20,339.9214,823.5527.1 %5.04,157.30278.7393.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 35,722.351.00100.0 %5.01,217.210.9599.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,293.522,284.0030.7 %5.01,159.25302.1073.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์39,082.911.00100.0 %5.01,953.360.95100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 4,580.553,757.0018.0 %5.0995.55660.2533.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์3,346.402,176.0035.0 %5.0634.25458.1427.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์42,576.1950,555.00-18.7 %0.04,651.253,469.7925.4 %5.0
รวม 1,580,150 929,952 41.15 % 93,836 40,672 56.66 %