จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,624.82926.0064.7 %5.0471.84119.4274.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี4,653.044,516.882.9 %1.0623.97125.9279.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,230.721,800.0044.3 %5.0681.03265.2361.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี15,613.4912,379.5220.7 %5.02,356.99729.5569.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,587.12831.0081.9 %5.0226.1024.8389.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต4,188.74530.0087.3 %5.0274.170.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่4,017.88796.0080.2 %5.0524.0995.3981.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก3,882.37795.0079.5 %5.0346.930.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี5,892.61778.0086.8 %5.0221.5153.9675.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน4,840.73454.0090.6 %5.0216.5286.1060.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์4,738.08669.0085.9 %5.0235.0263.1773.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง3,945.80605.0084.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี4,951.297,674.68-55.0 %0.01,099.42654.2440.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี7,334.403,770.0048.6 %5.01,061.33961.789.4 %4.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี3,778.28543.0085.6 %5.0642.96445.6430.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี4,599.13783.0083.0 %5.0680.99347.5549.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี7,117.202,295.0067.8 %5.01,898.041,385.3327.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี3,120.334,219.12-35.2 %0.0561.211,078.73-92.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี5,235.643,777.3227.9 %5.01,441.651,004.4330.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี9,341.294,150.8955.6 %5.0973.98144.1885.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี10,323.8210,922.00-5.8 %0.01,493.01102.5493.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี6,091.074,061.3533.3 %5.0776.59740.884.6 %2.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี3,527.431,807.0048.8 %5.0795.1175.4290.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี4,378.55710.0083.8 %5.0642.99251.9560.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,741.583,658.902.2 %1.0795.08329.8458.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี11,975.335,160.0056.9 %5.01,389.691,675.08-20.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,608.335,400.003.7 %1.51,099.37317.2871.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี3,614.322,584.0028.5 %5.0833.15268.5767.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี10,001.908,425.2015.8 %5.01,722.6685.1695.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี11,975.642,396.0080.0 %5.0700.03205.2070.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี3,979.982,865.0028.0 %5.0814.13296.3963.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี4,485.072,130.0052.5 %5.0795.11234.4470.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี4,737.241,721.2563.7 %5.0787.20287.8363.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี3,426.164,824.00-40.8 %0.0528.8842.2692.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี12,037.013,116.8074.1 %5.01,036.44204.1680.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี79,332.4310,918.0086.2 %5.0762.72492.7135.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,273.71640.0080.5 %5.0733.830.9599.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,452.01808.0076.6 %5.0589.09107.0781.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี14,514.981,739.0088.0 %5.04,902.56139.9797.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี6,400.074,900.9023.4 %5.0814.12276.8966.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี7,487.602,847.0062.0 %5.0795.11502.0436.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี7,019.84302.6095.7 %5.01,289.5342.9996.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 211,929.6216,944.00-42.0 %0.01,598.441,131.6529.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 129,398.7315,537.9647.1 %5.0927.34357.1361.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,811.6152,020.05-795.1 %0.0350.952.8599.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี64,398.1867,904.00-5.4 %0.01,224.93583.5852.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี38,289.4141,279.67-7.8 %0.0838.851,356.66-61.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี20,809.079,954.3252.2 %5.0716.93499.7230.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี11,141.6118,563.19-66.6 %0.01,760.681,138.3535.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,838.842,826.1041.6 %5.0883.17575.7534.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี3,743.711,438.0061.6 %5.0528.88356.5232.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี18,638.4312,588.0032.5 %5.04,377.671,667.5061.9 %5.0
รวม 538,076 373,286 30.63 % 51,842 21,937 57.69 %