จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,601.631,122.0056.9 %5.0510.4298.4180.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร9,557.275,054.9047.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,055.932,691.0011.9 %5.0681.58407.1340.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร3,816.432,530.0033.7 %5.0757.6496.9087.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร12,820.378,365.7934.7 %5.02,069.75728.6564.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร5,159.401,489.0071.1 %5.0390.970.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี5,382.80745.0086.2 %5.0467.5020.6495.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง4,059.67795.0080.4 %5.0341.83124.5163.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,837.27474.0087.6 %5.0253.3140.0084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,828.50993.0074.1 %5.0303.0536.2088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,733.33723.7780.6 %5.0360.4762.8082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,827.13849.0077.8 %5.0268.9551.7480.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,750.23572.0084.7 %5.0364.720.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,685.938,150.63-73.9 %0.01,290.081,020.3020.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร4,257.332,905.0031.8 %5.01,137.96909.9120.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,603.801,732.0051.9 %5.0757.63117.0484.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 433,410.0041,546.55-24.4 %0.05,928.686,146.50-3.7 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,687.231,800.0033.0 %5.0548.47275.5049.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร5,557.672,250.0059.5 %5.01,632.38280.2582.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,433.134,489.00-84.5 %0.0589.97351.6140.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,276.131,315.0075.1 %5.01,480.2411,085.65-648.9 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,858.472,800.0042.4 %5.01,328.12617.5053.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร11,719.0719,120.00-63.2 %0.05,808.10218.5096.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,735.533,077.1417.6 %5.01,100.75105.0790.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,203.33508.0076.9 %5.068.9221.6168.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,578.071,735.0051.5 %5.0795.6748.5193.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร2,987.631,116.0062.6 %5.0662.56400.7839.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,479.533,642.00-4.7 %0.0525.40567.28-8.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,333.405,120.004.0 %2.01,252.06608.0051.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร4,025.107,400.00-83.8 %0.01,042.88427.5059.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,413.951,852.4145.7 %5.0719.61349.3851.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร18,339.3325,374.26-38.4 %0.02,088.76230.7489.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร15,262.4017,331.01-13.6 %0.02,257.442,551.80-13.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร12,059.402,363.0080.4 %5.0795.67420.8547.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,311.633,150.004.9 %2.0776.672,218.41-185.6 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร4,019.673,237.0019.5 %5.0947.80345.6963.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,214.803,010.4028.6 %5.01,004.84652.4235.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร4,522.173,362.0025.7 %5.0719.6163.0891.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร40,128.903,353.0091.6 %5.0932.14384.6858.7 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 74,893.111.00100.0 %5.01,311.251.9599.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,738.271,321.0051.8 %5.0568.860.9599.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,381.871,945.0042.5 %5.0795.67389.7651.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,957.071,391.0053.0 %5.0605.51327.9245.8 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร5,247.736,271.44-19.5 %0.01,137.95389.1365.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร4,329.283,535.0018.3 %5.01,118.94438.8460.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร4,252.736,035.96-41.9 %0.0954.32570.7140.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)30,706.0513,267.3556.8 %5.02,814.19578.0879.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 125,426.1519,185.5524.5 %5.01,637.76543.5766.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,584.05ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร77,078.751.00100.0 %5.01,510.610.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร24,627.021.00100.0 %5.0906.090.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร19,750.8020,993.23-6.3 %0.01,876.351,699.099.4 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,536.731,855.0047.6 %5.0776.66616.2820.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 216,962.434,996.7770.5 %5.02,344.911,340.2042.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร3,055.131,172.0061.6 %5.0643.55244.8562.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร12,706.9010,460.3317.7 %5.03,233.41459.0085.8 %5.0
รวม 586,184 290,577 50.43 % 65,199 39,690 39.12 %