จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,652.84922.0065.2 %5.0360.32135.0062.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา4,769.316,458.64-35.4 %0.0816.75287.8464.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,420.223,916.80-14.5 %0.0493.4085.4782.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,274.442,490.0024.0 %5.0588.4842.1792.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา119,771.2716,410.0017.0 %5.02,742.25750.6872.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา224,694.4221,914.0411.3 %5.02,307.40515.2577.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล3,983.18766.0080.8 %5.0129.7168.0747.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร4,393.83761.0082.7 %5.0288.7246.1484.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย3,757.62629.0083.3 %5.0193.3854.2871.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,123.37800.0080.6 %5.0173.0221.5587.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,919.971,400.0071.5 %5.0322.8562.5380.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย5,604.093,826.0031.7 %5.0283.8647.9783.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,720.682,315.0051.0 %5.0220.1661.3072.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,043.04861.0078.7 %5.0370.5729.1892.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ5,570.42784.0085.9 %5.0324.2457.2682.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย4,781.331,898.0060.3 %5.0223.2375.3666.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี4,133.68607.0085.3 %5.0244.6156.6676.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,767.75595.0084.2 %5.0186.6540.0278.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง5,110.01777.0084.8 %5.0222.2852.5876.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง4,303.77507.0088.2 %5.0285.4584.5570.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช4,179.48438.0089.5 %5.0146.144.0097.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก3,664.97658.0082.0 %5.0194.617.5096.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,850.358,016.98-65.3 %0.01,005.04494.1750.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,158.754,124.00-30.6 %0.0649.09916.75-41.2 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,254.872,833.0013.0 %5.0493.44239.7951.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,728.182,726.0042.3 %5.0968.84680.0029.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,266.572,119.0035.1 %5.0588.48167.7071.5 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 14,275.132,780.0035.0 %5.0950.85644.6032.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,409.771,293.0062.1 %5.0512.45258.2849.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,074.713,378.0033.4 %5.01,327.64522.1460.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,580.422,114.2118.1 %5.0518.30426.2717.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,721.943,695.9721.7 %5.01,284.91715.5344.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,983.012,541.0036.2 %5.0854.74164.0480.8 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,229.1025.5299.4 %5.0911.77176.7080.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,463.3926,925.00-260.8 %0.01,325.20164.6287.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,286.134,138.003.5 %1.5949.81520.5245.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,861.201,206.0068.8 %5.0672.9956.8591.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,458.912,172.5037.2 %5.0581.06470.7419.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,364.943,804.0012.9 %5.0736.88473.8235.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,311.882,741.0048.4 %5.01,330.14415.9068.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,055.987,456.00-47.5 %0.01,120.96713.2136.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,973.503,210.0035.5 %5.0911.75217.6676.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,473.0514,087.42-66.3 %0.01,820.9572.7196.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,164.533,626.0070.2 %5.0645.55374.4642.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,527.485,151.00-13.8 %0.0797.68562.5029.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,629.705,223.0031.5 %5.01,254.06243.5580.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,007.093,987.4620.4 %5.01,158.96591.8548.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,115.207,163.00-17.1 %0.0854.7849.0294.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,540.7311,158.0011.0 %5.0478.90152.3468.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา8,464.738,617.00-1.8 %0.0376.75212.1343.7 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 45,390.3658,544.00-29.0 %0.0631.42499.4720.9 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 85,005.81110,816.00-30.4 %0.01,178.01613.0348.0 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 46,149.531.00100.0 %5.0590.250.9599.8 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 154,225.3632,376.3379.0 %5.07,874.84147.0098.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,147.911,234.0060.8 %5.0281.77204.5427.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,802.374,703.002.1 %1.0966.5367.6293.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,066.693,240.0036.1 %5.0702.57413.7441.1 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา6,283.199,204.00-46.5 %0.01,577.35537.6465.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,288.232,161.0049.6 %5.0797.8158.6492.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา27,662.756,334.2077.1 %5.01,360.08820.2239.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา23,457.774,150.1782.3 %5.0748.8192.8887.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา20,181.8927,995.22-38.7 %0.06,540.52125.4198.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑9,532.7315,313.87-60.6 %0.02,011.04531.1873.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 233,747.6812,736.7762.3 %5.02,574.68404.1184.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,425.606,049.11-324.3 %0.0365.06427.84-17.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา75,037.2392,916.00-23.8 %0.01,417.80450.3868.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์26,109.5025,344.002.9 %1.0616.61222.4263.9 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา20,206.9818,504.008.4 %4.0447.5267.0085.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 94,232.9737,546.2060.2 %5.0618.71409.3133.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 19,098.6020,523.01-7.5 %0.0658.18797.28-21.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา153,040.1323,287.9984.8 %5.0523.85101.9080.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 21,014.5213,388.0036.3 %5.0463.18150.8767.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 42,839.8926,160.9938.9 %5.0530.00987.60-86.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา10,064.0424,712.76-145.6 %0.01,517.811,564.43-3.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3,898.551,849.0052.6 %5.0778.64477.8538.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,386.462,563.0024.3 %5.0417.37296.4029.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา19,557.2525,682.87-31.3 %0.03,381.956,424.85-90.0 %0.0
รวม 1,239,725 823,382 33.58 % 75,772 30,178 60.17 %