จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,589.79703.0072.9 %5.0635.02184.8270.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก22,168.4311,386.8848.6 %5.067.0369.86-4.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด23,262.9625,498.38-9.6 %0.089.82236.69-163.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก12,118.7710,946.509.7 %4.555.1938.0831.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,706.596,195.99-67.2 %0.0996.33313.6468.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,503.602,557.0027.0 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก18,566.6713,880.0025.2 %5.02,802.851,530.7545.4 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด40,316.8036,955.538.3 %4.02,934.52951.9067.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก6,275.922,643.0057.9 %5.01,186.491,446.85-21.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก2,550.383,634.82-42.5 %0.0539.96757.32-40.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,309.791,913.0042.2 %5.0901.25162.3082.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,277.501,450.0055.8 %5.0882.24618.2929.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,962.154,069.00-2.7 %0.01,205.511,600.75-32.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก2,396.303,371.48-40.7 %0.0608.40807.50-32.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก5,159.625,739.00-11.2 %0.01,566.81784.7049.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)12,601.753,402.7273.0 %5.01,072.40305.8871.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก14,334.221.00100.0 %5.01,086.510.9599.9 %5.0
ท่าอากาศยานตาก23,186.815,784.5075.1 %5.0173.140.9599.5 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด69,951.38100,597.79-43.8 %0.01,216.96313.4074.2 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,969.442,253.0043.2 %5.01,148.46403.9464.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)16,219.2912,911.7720.4 %5.05,314.29508.4590.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,386.18792.0076.6 %5.097.2384.0413.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,298.961.0099.9 %5.033.820.9597.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,298.961.0099.9 %5.082.552.8596.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก3,053.421,572.0048.5 %5.0958.31165.0182.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก3,458.91600.0082.7 %5.0298.17323.95-8.6 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,899.703,945.15-1.2 %0.01,110.43708.9036.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก9,809.0032,787.00-234.3 %0.01,795.012,949.42-64.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก15,889.869,592.0039.6 %5.02,251.39253.6288.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก1,328.783,249.00-144.5 %0.0901.25117.9086.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก106,977.609,437.2991.2 %5.04,635.5450.3198.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก9,456.932,788.0070.5 %5.0959.15152.7284.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก5,823.944,609.5820.9 %5.0811.28461.2843.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,689.722,664.0027.8 %5.0996.33403.6759.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,383.642,194.0235.2 %5.0706.17237.0866.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก3,362.663,115.837.3 %3.5787.160.9599.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก12,084.155,152.8057.4 %5.0505.34391.4022.5 %5.0
เรือนจำกลางตาก 44,479.0053,315.05-19.9 %0.01,149.61411.4764.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,955.791,124.0062.0 %5.0673.05127.4281.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก6,713.524,193.0037.5 %5.03,016.37322.3589.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก3,201.791,148.0064.1 %5.0582.89443.5223.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก6,400.115,474.3414.5 %5.01,091.41436.3960.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก4,285.794,822.52-12.5 %0.01,338.61466.4565.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก25,057.415,467.2078.2 %5.08,792.90463.5394.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 123,609.5212,602.4146.6 %5.05,683.16548.8590.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 32,548.249,627.5270.4 %5.02,762.78414.8885.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก7,086.094,843.0931.7 %5.0422.50402.984.6 %2.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก6,044.421.00100.0 %5.0328.641.8599.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด235.903,127.00-1,225.6 %0.0949.63710.2625.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก21,800.0339,139.52-79.5 %0.01,094.781,297.01-18.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก50,471.321.00100.0 %5.01,368.170.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก17,580.2622,687.64-29.1 %0.01,339.921,847.08-37.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 3,979.203,975.240.1 %0.51,148.45766.0333.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,850.021,072.0062.4 %5.0692.08202.3570.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก46,787.2416,248.0065.3 %5.06,433.735,040.4921.7 %5.0
รวม 787,716 527,264 33.06 % 81,201 31,246 61.52 %