จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,860.83815.0071.5 %5.0482.4398.9679.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย8,932.295,845.9034.6 %5.054.610.9598.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย3,209.372,114.0034.1 %5.0653.58219.6466.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย3,508.332,700.0023.0 %5.0672.570.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย16,323.349,057.2244.5 %5.01,946.67536.9472.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย4,570.852,168.0052.6 %5.0250.2052.2579.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก4,297.261,014.0076.4 %5.0328.1444.9686.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,112.68889.0078.4 %5.0261.6526.7589.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย4,142.551,148.0072.3 %5.0468.5140.4291.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย5,005.19863.0082.8 %5.0296.0034.2088.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ4,146.80937.0077.4 %5.0239.6028.5088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,958.56600.0084.8 %5.0224.8876.0066.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร4,067.53690.0083.0 %5.0289.7957.0080.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม3,979.49752.0081.1 %5.0345.9472.1979.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย5,486.9510,115.98-84.4 %0.01,452.251,871.32-28.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,628.801,652.0054.5 %5.0615.57176.8071.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย4,229.122,230.0047.3 %5.01,090.271,008.127.5 %3.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,451.061,936.0043.9 %5.0748.66312.4558.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,255.71537.0083.5 %5.0710.63487.3531.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย7,500.956,517.0013.1 %5.02,288.961,385.7439.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย2,228.953,289.56-47.6 %0.0526.97377.8028.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย4,101.184,010.002.2 %1.01,128.98725.6435.7 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย2,786.584,472.00-60.5 %0.0501.4544.7991.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย7,369.8816,985.00-130.5 %0.01,471.27274.5581.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,805.542,834.8025.5 %5.0824.72414.6249.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย4,006.60661.0083.5 %5.074.5641.3444.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,561.211,177.0066.9 %5.0748.6657.3692.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย3,034.51733.0075.8 %5.0634.56479.7624.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,599.693,095.1014.0 %5.0824.72282.8465.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย10,747.0929,464.00-174.2 %0.01,262.092,948.52-133.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย5,042.504,528.0010.2 %5.01,376.19410.0270.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย5,799.382,649.0054.3 %5.0805.71252.6168.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย5,877.2417,470.04-197.2 %0.01,224.06110.5591.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,339.63445.0086.7 %5.0748.66401.8546.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,888.665,986.60-54.0 %0.0862.76724.2516.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย5,022.945,927.00-18.0 %0.01,338.16166.7787.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย5,295.762,367.0055.3 %5.0602.85259.4257.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย3,232.223,328.00-3.0 %0.0615.5554.6191.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย11,971.832,042.0082.9 %5.0748.66444.0840.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย36,844.0432,337.0012.2 %5.0740.80552.3325.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,681.201,378.0048.6 %5.0501.4545.9190.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย4,312.613,595.5016.6 %5.0767.67335.4956.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย3,193.851,430.7055.2 %5.0596.53304.9148.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย5,303.935,124.403.4 %1.51,004.76518.0648.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย3,735.713,828.00-2.5 %0.0710.63404.9343.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,587.386,680.00-19.6 %0.01,674.633,302.00-97.2 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,350.865,809.80-73.4 %0.0748.66240.5067.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)62,615.7610,812.8282.7 %5.03,681.52851.6176.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 115,088.1318,480.77-22.5 %0.02,008.061,013.1349.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 232,948.0314,257.1556.7 %5.02,105.88690.8867.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,873.556,703.30-257.8 %0.0280.35600.71-114.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย62,876.5469,260.00-10.2 %0.01,217.22312.5074.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย50,274.1344,152.0012.2 %5.0793.52380.5152.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย17,196.9627,622.23-60.6 %0.0788.631,320.00-67.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย24,507.3927,290.00-11.4 %0.0630.06285.3754.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย45,495.4817,245.0562.1 %5.0831.59590.9028.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง64,269.0827,756.0056.8 %5.0771.42664.8013.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย8,187.2213,465.33-64.5 %0.01,430.151,616.51-13.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,896.314,250.00-9.1 %0.0767.68342.9355.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย3,300.761,551.0053.0 %5.0520.46192.7563.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย30,448.5016,041.5047.3 %5.04,400.205,769.34-31.1 %0.0
รวม 683,367 523,116 23.45 % 56,713 35,339 37.69 %