จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก4,028.86799.0080.2 %5.0160.76105.8034.2 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4710,391.006,442.7299.1 %5.03,446.18143.0595.8 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก243,271.0819,328.1792.1 %5.0301.01111.6662.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก3,893.846,799.01-74.6 %0.0898.36235.3973.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖3,125.152,490.0020.3 %5.0746.2447.4593.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,727.302,671.0028.3 %5.0551.4977.8785.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 718,743.6521,448.00-14.4 %0.03,696.16580.8884.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก27,487.7027,328.000.6 %0.53,085.21824.0473.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก6,619.4310,041.00-51.7 %0.01,506.881,418.375.9 %2.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก3,505.382,234.0036.3 %5.0285.24126.1855.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,200.222,104.0049.9 %5.01,145.561,266.25-10.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,246.971,945.0040.1 %5.0477.47242.0549.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 321,110.6488,808.01-320.7 %0.07,601.174,645.3038.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 65,299.111,404.0073.5 %5.01,924.441,202.8437.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,231.971,082.0066.5 %5.0803.27704.4612.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,712.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,639.992,370.56-44.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 65,754.526,484.20-12.7 %0.02,281.451,655.1727.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 85,061.444,557.0010.0 %5.01,430.81134.5890.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 32,091.5226,622.7017.0 %5.02,120.79551.5574.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก2,325.227,323.57-215.0 %0.0583.91800.28-37.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,489.775,538.00-0.9 %0.01,563.921,219.1322.0 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก4,314.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,107.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,525.653,820.0015.6 %5.01,849.171,443.3521.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก15,688.5326,799.50-70.8 %0.02,093.91137.5193.4 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก265,656.75186,529.8129.8 %5.01,137.03512.1855.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 14,249.978,557.0040.0 %5.04,486.063,815.3515.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก3,663.123,988.71-8.9 %0.0898.35720.1019.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)9,231.697,640.5217.2 %5.01,469.043,438.05-134.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)20,450.4420,614.00-0.8 %0.05,759.031,881.5067.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 99,009.278,625.604.3 %2.03,404.37519.6584.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก3,600.13329.0090.9 %5.079.5034.3056.8 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก773,716.445,127.0099.3 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,596.671,552.0056.8 %5.0898.35116.3087.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก3,090.50284.0090.8 %5.0746.02237.5068.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก3,974.675,042.00-26.9 %0.0738.09167.9777.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก8,519.5135,069.32-311.6 %0.02,058.341,561.1024.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก4,561.845,429.00-19.0 %0.0817.71720.3111.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก4,862.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5483.671.9099.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก7,068.4217,716.00-150.6 %0.01,659.00157.7290.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก14,462.6614,611.42-1.0 %0.02,303.231,084.9052.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,998.762,166.0045.8 %5.0628.44559.0611.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก4,276.902,421.0043.4 %5.01,145.56466.9859.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก3,872.052,983.0023.0 %5.0898.3693.5189.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,853.074,160.0014.3 %5.01,088.53617.3743.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,814.605,464.00-13.5 %0.0762.04138.8181.8 %5.0
สพ.พิษณุโลก27,225.868,830.0067.6 %5.0547.54218.5060.1 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 113,283.45136,951.98-20.9 %0.01,845.331,357.5026.4 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 78,453.5171,486.388.9 %4.01,463.32763.8947.8 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก27,694.4730,979.13-11.9 %0.0885.40602.0132.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 616,105.3416,746.00-4.0 %0.03,180.511,229.9061.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,938.27480.0083.7 %5.0689.18188.2772.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,951.752,800.0029.1 %5.0974.41364.0362.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก24,031.6322,027.008.3 %4.02,131.62913.9057.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,493.951,725.4750.6 %5.0689.17276.2659.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,851.922,010.0070.7 %5.01,487.84456.8569.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก3,841.881,822.0052.6 %5.01,002.260.00100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก4,205.393,797.009.7 %4.5898.352.8599.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 150,065.6514,273.0071.5 %5.01,169.44387.5566.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 234,086.3216,109.7152.7 %5.02,598.00706.5672.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 329,360.2619,047.0035.1 %5.02,022.14556.4172.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)18,372.9112,232.0033.4 %5.03,326.12496.9885.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 781,793.846,845.2291.6 %5.0365.42780.00-113.5 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล32,281.9321,214.2834.3 %5.0559.221,354.79-142.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก80,470.4681,645.00-1.5 %0.01,776.71428.3075.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว20,953.7021,225.00-1.3 %0.0841.99454.8046.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก127,517.8282,608.5035.2 %5.01,039.07302.9270.8 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก367,366.9738,308.0089.6 %5.04,804.58868.9481.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก33,242.192,546.6692.3 %5.0984.231,397.74-42.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย38,622.5317,355.8355.1 %5.01,014.80556.9045.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก18,615.8737,270.00-100.2 %0.02,374.572,080.1912.4 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก19,063.4414,337.0024.8 %5.03,465.53350.3789.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก21,016.345,216.0075.2 %5.02,422.19355.1385.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,349.301.00100.0 %5.01,390.46145.3889.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก30,689.2313,865.8654.8 %5.02,017.43185.7990.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,465.342,785.0019.6 %5.0879.35559.9636.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)5,118.459,606.00-87.7 %0.01,269.5862.2695.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,473.69669.0073.0 %5.01,272.351.9599.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก3,181.531,455.0054.3 %5.0483.57228.1252.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 657,974.3746,952.4819.0 %5.012,066.329,310.0322.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก60,341.1618,846.0068.8 %5.012,221.425,319.4756.5 %5.0
รวม 3,750,987 1,398,447 62.72 % 147,060 70,156 52.29 %