จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร2,674.361,151.0057.0 %5.0447.45138.8469.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร2,958.772,499.0015.5 %5.0543.7354.0890.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร3,106.242,467.0020.6 %5.0599.570.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร24,121.6615,663.9935.1 %5.02,710.35816.0069.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร4,494.371.00100.0 %5.0200.9734.2083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน3,873.45961.0075.2 %5.0273.2390.4666.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก3,835.871,025.0073.3 %5.0368.7783.3877.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,797.57737.0080.6 %5.0222.38103.6753.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล3,807.73893.0076.5 %5.0314.25144.4454.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,963.68707.0082.2 %5.0268.7183.1369.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,730.59649.0082.6 %5.0201.34103.5348.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,870.69596.0084.6 %5.0178.66103.3142.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม4,509.35551.0087.8 %5.0221.1748.6178.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,537.263,778.0016.7 %5.01,055.96926.9412.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,788.162,706.0028.6 %5.0633.11711.62-12.4 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,192.562,192.0031.3 %5.0637.61276.6756.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร2,978.472,452.0017.7 %5.0561.54560.790.1 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร5,105.732,554.0050.0 %5.01,374.611,414.51-2.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,433.004,666.00-91.8 %0.0504.51422.3016.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,501.842,096.0053.4 %5.01,132.02592.8047.6 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร3,785.973,610.004.6 %2.0841.25180.3578.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร7,429.159,267.00-24.7 %0.01,379.23265.3280.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,333.851,665.0050.1 %5.0694.6562.3491.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,844.33788.0057.3 %5.050.6074.26-46.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,547.541,264.0064.4 %5.0732.6966.3590.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร2,894.551,605.0044.6 %5.0523.51305.3441.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,767.933,500.007.1 %3.5846.780.9599.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร13,767.368,796.8036.1 %5.01,270.641,367.14-7.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร6,929.137,241.00-4.5 %0.01,360.21883.2435.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,475.583,229.007.1 %3.5732.69203.1272.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร327,910.6313,608.9495.8 %5.0123,880.3063.3099.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,708.172,209.5040.4 %5.0694.65111.2584.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร11,901.032,888.0075.7 %5.0903.83574.2536.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร5,113.104,544.0011.1 %5.01,074.97174.3383.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร3,768.262,218.0041.1 %5.0846.78339.6259.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร3,096.445,318.00-71.7 %0.0580.5641.4792.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร11,737.612,411.0079.5 %5.0732.69330.6054.9 %5.0
รจจ.พิจิตร 39,526.9036,404.267.9 %3.5742.81482.6335.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,685.721,161.0056.8 %5.0447.4596.3378.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,633.251,697.9953.3 %5.0732.69380.9048.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร3,232.941,167.0063.9 %5.0450.36291.2235.3 %5.0
สปส.จ.พิจิตร7,391.985,945.5819.6 %5.0903.83544.0639.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,776.104,086.40-8.2 %0.0846.81402.4352.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร4,166.004,434.54-6.4 %0.0770.72119.9784.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 122,727.9418,005.9620.8 %5.01,197.96275.1777.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 232,637.5814,835.9054.5 %5.01,309.07503.8361.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร5,540.084,840.5612.6 %5.0332.820.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร136,188.220.00100.0 %5.0887.760.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร23,203.7222,756.001.9 %0.5720.241,410.25-95.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร36,595.2419,259.1547.4 %5.0616.301,293.04-109.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร10,450.8123,771.00-127.5 %0.01,711.592,001.58-16.9 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 3,610.491,909.6047.1 %5.0656.6599.7284.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)221,899.337,980.0096.4 %5.084,328.22363.7299.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,888.77515.0082.2 %5.0549.47253.5553.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร17,445.2518,279.00-4.8 %0.03,794.354,403.61-16.1 %0.0
รวม 954,704 309,557 67.58 % 249,996 24,676 90.13 %