จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,410.481,062.0068.9 %5.0533.8262.3488.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์21,791.5214,552.0433.2 %5.081.9557.0030.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์7,029.294,227.5039.9 %5.0185.0648.2074.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์5,925.583,818.2535.6 %5.0895.12338.0162.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์3,136.102,013.4835.8 %5.0800.4067.3591.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์13,672.8910,848.0020.7 %5.02,947.551,013.2165.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์5,021.210.01100.0 %5.0422.4362.0685.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก4,059.79762.0081.2 %5.0423.2782.6080.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า5,397.80844.0084.4 %5.0285.9299.8565.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี4,188.72498.0088.1 %5.0416.3542.2289.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,394.25850.0080.7 %5.0345.3328.8891.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่4,034.05679.0083.2 %5.0368.3444.6587.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ4,158.13560.0086.5 %5.0523.3742.2991.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน3,996.43982.0075.4 %5.0326.82117.8164.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,488.86122.3396.5 %5.0495.040.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ4,893.02148.0097.0 %5.0344.05125.5063.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,694.71271.0092.7 %5.0329.696.8797.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,842.823,582.0038.7 %5.01,421.57809.4043.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์5,304.954,510.1315.0 %5.01,218.391,072.1012.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,088.671,507.5651.2 %5.0838.080.01100.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,860.641,845.0052.2 %5.0704.96204.2571.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์9,630.193,383.0064.9 %5.02,123.87996.8653.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์1,939.213,621.00-86.7 %0.0517.26783.13-51.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์5,948.943,628.0439.0 %5.01,503.641,000.6933.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์3,295.465,240.00-59.0 %0.0752.97673.2710.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์13,985.0716,323.00-16.7 %0.01,373.2318.0198.7 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์79,259.4737,251.6053.0 %5.0696.66114.9583.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 13,619.6916,974.00-24.6 %0.04,673.304,814.00-3.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,524.803,345.905.1 %2.5952.17391.2158.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,810.22879.0051.4 %5.075.5988.59-17.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,348.541,142.0065.9 %5.0895.130.01100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,903.851,029.9073.6 %5.0723.98277.6761.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์5,026.694,527.049.9 %4.51,028.23329.2468.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์10,781.794,549.0057.8 %5.01,503.631,481.981.4 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์5,833.646,624.00-13.5 %0.01,062.41370.4565.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์6,966.143,762.5746.0 %5.01,161.350.01100.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์13,699.3914,972.58-9.3 %0.01,164.06153.9086.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์11,699.093,045.0074.0 %5.0800.05280.2065.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์5,490.215,303.903.4 %1.5990.21776.1421.6 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์7,014.746,402.008.7 %4.01,902.971,003.9047.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์6,670.321,917.0671.3 %5.0933.15287.8569.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์6,180.644,098.9633.7 %5.0598.2558.1390.3 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์8,525.853,279.0061.5 %5.02,060.57470.2577.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์61,368.4048,261.9221.4 %5.01,247.531,231.841.3 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,196.251,392.0066.8 %5.0609.89171.5371.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์4,295.413,492.6818.7 %5.0909.73459.0749.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,643.731,930.0058.4 %5.0819.42376.6854.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ�5,712.864,718.5217.4 %5.0997.00388.1261.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์5,431.872,037.0062.5 %5.01,142.33938.7817.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์16,701.1010,745.5035.7 %5.05,363.89400.7892.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)20,699.557,712.8462.7 %5.02,740.78702.6074.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 129,844.3722,543.5224.5 %5.01,596.33243.0384.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 239,166.3413,896.0064.5 %5.01,777.21429.8975.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 320,588.6716,938.6917.7 %5.01,838.68778.4757.7 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์36,241.7511,602.0068.0 %5.0365.11211.8542.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,591.246,742.20-46.8 %0.0327.45127.8561.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์215,730.6681,269.0062.3 %5.01,824.67287.1784.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์26,420.950.01100.0 %5.01,115.850.01100.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์41,438.2217,358.6858.1 %5.0837.49566.3232.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน41,866.6124,312.0041.9 %5.0944.671,187.50-25.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี26,157.9817,440.8033.3 %5.01,100.501,250.58-13.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์13,570.1023,939.82-76.4 %0.02,619.002,527.573.5 %1.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 4,534.993,204.8829.3 %5.0952.53615.8835.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,721.381,230.0054.8 %5.0685.94261.6861.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์27,387.495,699.0079.2 %5.06,012.1411,798.21-96.2 %0.0
รวม 1,001,854 531,448 46.95 % 77,228 43,650 43.48 %