จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี3,033.41431.0085.8 %5.0426.29123.5071.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี14,489.057,169.1050.5 %5.065.64127.25-93.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี4,713.806,761.99-43.5 %0.0730.53123.3583.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,396.091.00100.0 %5.0692.5147.9893.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี26,683.5820,449.9923.4 %5.02,811.84904.5867.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,991.482,332.0053.3 %5.0350.5974.1078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง4,315.211,881.0056.4 %5.0279.67176.7036.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม4,661.321,075.0076.9 %5.0320.2651.0184.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,038.47684.0083.1 %5.0319.1437.7688.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ4,205.04744.0082.3 %5.0300.9758.4980.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ4,896.9380.0098.4 %5.0223.4338.0083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง4,243.32570.0086.6 %5.0495.61122.6275.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง5,016.73495.0090.1 %5.0265.3055.0879.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง3,893.54405.0089.6 %5.0120.2047.5060.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี8,487.965,899.6930.5 %5.01,415.11736.6147.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี5,194.041.00100.0 %5.01,072.83369.4565.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,320.25690.0079.2 %5.0688.16318.6653.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,388.796,225.30-83.7 %0.0407.27552.90-35.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี7,250.574,831.0033.4 %5.02,099.681,086.1048.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 108,723.027,869.009.8 %4.52,415.00468.3580.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,564.193,661.00-2.7 %0.0532.59509.674.3 %2.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,781.182,858.3940.2 %5.01,768.23813.2054.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี5,051.502,080.1558.8 %5.01,320.04573.1156.6 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,835.562,669.0030.4 %5.0844.64361.9557.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 10,267.4615,858.15-54.5 %0.01,529.58210.9086.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี4,408.512,952.6033.0 %5.01,110.86382.4165.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 85,881.597,396.95-25.8 %0.01,436.10583.4459.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)15,318.4313,986.698.7 %4.04,901.061,906.6261.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 711,320.9910,274.549.2 %4.53,896.652,073.8546.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี5,601.571,241.0077.8 %5.0806.5958.4192.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,518.391,312.8062.7 %5.0597.43345.8042.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี6,284.694,876.4422.4 %5.0925.1881.3191.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี5,513.6644,956.00-715.4 %0.01,434.141,722.42-20.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี4,129.952,236.0045.9 %5.0863.66243.3771.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี3,981.481,394.0065.0 %5.0925.43167.3181.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี8,945.2614,232.02-59.1 %0.01,373.38125.0590.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี11,732.522,230.0081.0 %5.0635.45115.3481.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,642.32187.0094.9 %5.0825.62299.2563.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี5,396.610.00100.0 %5.0958.7287.9590.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี6,261.444,029.0035.7 %5.01,434.14382.2973.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี5,615.554,057.2027.8 %5.0920.6934.3396.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี29,117.285,761.0080.2 %5.01,003.98593.6540.9 %5.0
สพ.ราชบุรี50,683.2426,827.0047.1 %5.01,003.98165.3583.5 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 128,113.3056,515.5655.9 %5.01,673.413,348.50-100.1 %0.0
รจก.เขาบิน 126,316.24206,664.00-63.6 %0.01,586.12975.6538.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,865.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5445.29234.3047.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี5,177.225,115.301.2 %0.51,034.80322.3268.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี16,933.3430,690.92-81.2 %0.01,292.71367.5071.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี10,396.922,670.9074.3 %5.0692.51251.6063.7 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี6,673.215,454.9618.3 %5.01,148.88368.6067.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี4,740.55805.0083.0 %5.01,110.86379.5065.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี3,603.653,046.0015.5 %5.01,089.77802.8526.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี38,091.5919,523.2548.7 %5.04,675.87520.4288.9 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,912.207,589.51-54.5 %0.01,271.33168.0586.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 170,914.4612,911.1181.8 %5.01,604.70737.2054.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 225,944.2011,995.2053.8 %5.0995.84647.8034.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)15,731.6610,422.0033.8 %5.03,799.12457.6988.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,553.874,562.0017.9 %5.0316.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบ137,592.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 224,482.0218,184.0025.7 %5.0753.84234.0169.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม48,678.0350,189.00-3.1 %0.01,054.08648.1938.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี37,463.1743,573.00-16.3 %0.0861.04244.0071.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบ16,112.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ19,664.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5565.821,158.10-104.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง27,762.318,618.0069.0 %5.0110.79609.56-450.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี13,748.8616,470.63-19.8 %0.02,018.471,448.7528.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี6,470.019,263.62-43.2 %0.02,394.381.00100.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,409.821,887.0044.7 %5.01,272.44536.6357.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี183,168.19103,186.6443.7 %5.01,440.92288.7480.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,258.493,727.0012.5 %5.01,086.05461.6357.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี3,164.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5521.37267.7248.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี25,530.9514,283.2744.1 %5.04,483.263,560.5320.6 %5.0
รวม 1,176,474 891,020 24.26 % 85,532 36,398 57.45 %