จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 69,659.2926,517.0061.9 %5.0262.2953.4379.6 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,614.32933.3364.3 %5.0719.8184.4588.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี11,952.6112,801.59-7.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี15,108.0417,353.30-14.9 %0.062.4357.677.6 %3.5
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี4,152.072,709.9734.7 %5.0782.86190.5075.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,458.791,590.0054.0 %5.0986.030.10100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี12,725.3016,552.69-30.1 %0.02,982.701,149.5061.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0352.1783.5676.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,258.121,529.0064.1 %5.0340.2030.0091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,330.801,133.0073.8 %5.0360.4959.9583.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน4,288.02920.0078.5 %5.0250.13109.2556.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย3,785.46709.0081.3 %5.0285.17104.0763.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค3,827.78681.0082.2 %5.0415.57105.8374.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ4,033.86454.0088.7 %5.0690.39102.6485.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี3,273.36500.0084.7 %5.0895.8597.9189.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,891.15292.0092.5 %5.0549.61105.7480.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ3,805.56663.0082.6 %5.0414.1950.2287.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย4,193.65528.0087.4 %5.0267.8484.2968.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,794.24603.0084.1 %5.0357.76121.4966.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา5,404.40781.0085.5 %5.0251.70103.7158.8 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,795.2913,149.00-246.5 %0.01,263.41415.8367.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,862.286,865.20-0.0 %0.01,358.501,607.47-18.3 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,816.142,393.0050.3 %5.01,029.2821.3797.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,318.811,980.0054.2 %5.01,979.87281.4785.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,219.331,401.0056.5 %5.0918.76146.0284.1 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13254,299.19273,102.03-7.4 %0.096,563.8732,480.2566.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี3,877.481,000.0074.2 %5.0852.77225.0073.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี5,473.234,127.0024.6 %5.01,834.211,377.9024.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบ3,721.84ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ572.28ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี5,119.814,391.9814.2 %5.01,211.40151.5487.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,238.226,504.00-53.5 %0.0735.47782.80-6.4 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี5,808.0816,246.00-179.7 %0.01,385.37253.5881.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,751.542,919.0022.2 %5.0554.40454.7418.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,699.801,565.0057.7 %5.01,043.0872.4993.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,314.801,284.0061.3 %5.0890.95361.0059.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี3,999.335,084.00-27.1 %0.01,195.21311.5473.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี5,152.3535,240.00-584.0 %0.01,632.43624.9661.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี5,943.945,022.6215.5 %5.01,095.69453.6758.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,695.472,753.0025.5 %5.01,138.16213.0181.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,842.1710,855.65-124.2 %0.01,333.54104.7192.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี12,133.102,823.0076.7 %5.01,061.95674.7436.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี4,031.873,969.751.5 %0.51,252.26583.2353.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,336.892,417.0044.3 %5.01,328.17652.7750.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,700.964,233.659.9 %4.51,461.43395.6472.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี5,557.145,297.164.7 %2.0891.6860.1293.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี11,514.4210,471.009.1 %4.5590.59409.6230.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี159,405.2759,791.9562.5 %5.01,717.06581.2366.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,670.971,382.0048.3 %5.0352.30206.8141.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,441.724,541.96-2.3 %0.01,427.17430.3169.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,371.172,897.8214.0 %5.0940.46351.3262.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี6,076.156,647.85-9.4 %0.0826.85417.1549.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี4,239.894,130.002.6 %1.01,328.17981.2626.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)18,559.446,751.0063.6 %5.07,680.98684.1391.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี30,764.584,666.1084.8 %5.0951.98265.8472.1 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"ไม่ครบ2,288.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ219.59ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 417,882.5811,944.2033.2 %5.01,391.34488.4164.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 122,244.1464,719.04-190.9 %0.01,932.94531.2272.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 224,052.8617,000.0029.3 %5.010,744.33422.8396.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 310,818.738,305.4723.2 %5.02,541.75721.7771.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี14,234.565,328.5462.6 %5.0370.55317.2614.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,393.285,556.05-132.2 %0.0345.660.2999.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี85,384.5333,996.1660.2 %5.01,150.95603.5747.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน12,990.688,928.8031.3 %5.0952.05252.7873.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี70,781.9454,050.0023.6 %5.01,473.24168.5288.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี80,362.8145,682.0043.2 %5.01,130.93960.9815.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี38,556.2836,743.014.7 %2.01,366.561,870.00-36.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี33,604.4630,383.019.6 %4.51,209.08544.5455.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี57,823.0925,676.0055.6 %5.02,681.722,003.0025.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,691.133,056.0017.2 %5.01,119.14424.6562.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 116,501.958,716.6047.2 %5.03,711.451,985.5746.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี3,303.632,172.0034.3 %5.0877.15425.2751.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี84,298.9031,012.0063.2 %5.06,440.395,454.7315.3 %5.0
รวม 1,355,513 996,423 26.49 % 190,494 66,903 64.88 %