จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี3,071.94390.0087.3 %5.0452.3747.5089.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี20,742.6013,632.1734.3 %5.086.62166.25-91.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,314.652,395.0027.7 %5.0699.57121.8982.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,521.391,588.0054.9 %5.0661.5442.1593.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี10,166.63769.3992.4 %5.02,391.44738.2169.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี5,499.291,889.0065.7 %5.0306.3059.8580.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช3,949.52745.0081.1 %5.0327.8576.0076.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง3,817.15726.0081.0 %5.0336.3948.0985.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,246.991,514.0064.4 %5.0209.6966.5068.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์3,942.84832.0078.9 %5.0219.4871.2567.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์4,156.06861.0079.3 %5.0231.1438.0083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง4,987.901,156.0076.8 %5.0328.3459.8581.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก4,684.151,156.0075.3 %5.0309.050.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง6,894.39915.0086.7 %5.0392.5976.0080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ3,808.15904.0076.3 %5.0323.0655.0283.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี10,125.254,419.6156.4 %5.01,174.971,494.90-27.2 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,542.021.00100.0 %5.0623.5196.9084.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี4,170.962,913.0030.2 %5.0965.80829.6914.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี3,924.051,479.0062.3 %5.0663.04330.7050.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี3,149.582,197.0030.2 %5.0585.481,154.28-97.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,569.863,789.0017.1 %5.01,060.881,907.09-79.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี3,856.203,910.00-1.4 %0.0510.171,296.34-154.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี5,705.724,510.0021.0 %5.01,441.201,059.5426.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)5,633.303,896.4030.8 %5.01,022.85342.4566.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี14,575.933,625.1575.1 %5.01,650.37314.2181.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง11,673.3115,350.38-31.5 %0.03,673.407,138.10-94.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,631.621,671.0054.0 %5.0813.67930.05-14.3 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี7,264.917,892.00-8.6 %0.02,087.74513.0075.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,437.361,573.0054.2 %5.0756.6239.9094.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี4,913.98977.0080.1 %5.0585.48427.9126.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี4,474.605,271.90-17.8 %0.0851.70548.9735.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี6,943.996,766.972.5 %1.01,060.88237.5077.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี13,589.067,540.0044.5 %5.01,289.071,126.3112.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,165.721,823.0056.2 %5.0908.75253.5772.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี8,263.6610,909.25-32.0 %0.01,745.4594.9094.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี15,565.0814,905.764.2 %2.02,329.75541.9076.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี9,327.002,423.0074.0 %5.0814.42425.6047.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี5,125.075,011.002.2 %1.0832.69143.4582.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี5,588.653,250.0041.8 %5.01,003.83255.5074.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,485.173,040.0032.2 %5.01,098.91455.0858.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี3,868.524,100.00-6.0 %0.0737.6156.0592.4 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี20,959.779,745.0053.5 %5.0509.63370.5027.3 %5.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 78,700.4166,973.7214.9 %5.01,306.02620.5052.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,964.67862.0070.9 %5.0471.3882.6582.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี4,002.573,020.0024.5 %5.0675.87114.0083.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี32,728.4319,478.0040.5 %5.01,996.61793.5060.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,750.301,401.0062.6 %5.0642.53435.1932.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,835.254,689.003.0 %1.5908.75347.4161.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี5,326.732,500.0053.1 %5.0629.0685.5086.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี3,633.664,578.00-26.0 %0.0870.72437.4549.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี4,866.064,374.0010.1 %5.0536.84618.27-15.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)8,352.443,012.0063.9 %5.02,131.82252.0088.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1208,570.4719,645.0090.6 %5.0987.38784.9020.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 226,035.259,689.9562.8 %5.01,102.13295.1073.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 332,476.779,929.0269.4 %5.01,401.561,125.5319.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,845.541.00100.0 %5.0433.650.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี85,446.35109,443.00-28.1 %0.01,341.47725.2545.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี125,065.1040,852.4467.3 %5.0822.54745.759.3 %4.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี30,856.0345,005.00-45.9 %0.0946.571,320.00-39.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส25,838.5925,053.003.0 %1.5747.11118.7584.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง43,826.121.00100.0 %5.0766.160.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง79,792.6412,450.0084.4 %5.0689.63171.0075.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี22,259.5823,487.00-5.5 %0.01,885.851,142.8539.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,752.024,405.907.3 %3.5815.11581.3628.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม5,578.2411,825.00-112.0 %0.02,110.8357.2597.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,615.811,587.0056.1 %5.0623.51467.4825.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี40,156.7315,486.0061.4 %5.03,690.375,574.08-51.0 %0.0
รวม 1,170,610 602,210 48.56 % 66,607 40,950 38.52 %