จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม4,373.85916.0079.1 %5.0346.23179.1448.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,524.450.00100.0 %5.0631.820.00100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม3,311.392,911.0012.1 %5.0593.80134.9977.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 630,991.776,548.9378.9 %5.05,727.23192.1696.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 228,094.6821,011.1525.2 %5.02,372.53431.2981.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม126,169.3014,786.7443.5 %5.02,476.37318.2587.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 14,755.091,871.0060.7 %5.0197.2384.1057.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน25,713.393,881.0032.1 %5.0384.2595.2675.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล6,569.711,485.0077.4 %5.0258.34100.5261.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม19,426.221,930.0090.1 %5.0427.9748.4588.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี18,049.771,118.0093.8 %5.0294.2852.2582.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,584.961,222.0073.3 %5.0372.7847.5087.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน5,135.431,330.0074.1 %5.0281.0566.5076.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม4,189.52719.0082.8 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 715,177.848,008.7547.2 %5.02,494.551,577.0336.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,872.744,204.00-8.6 %0.0835.21276.1366.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 24,053.465,876.00-45.0 %0.0783.24599.6323.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม5,638.893,028.0046.3 %5.0917.07638.5030.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 33,693.281,010.0072.7 %5.0594.58359.7339.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,224.411,989.0038.3 %5.0574.78142.6375.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,601.662,462.0031.6 %5.0631.82350.9944.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม12,094.589,045.4625.2 %5.01,620.661,669.43-3.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,616.545,194.007.5 %3.52,152.262,493.30-15.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,502.774,622.60-32.0 %0.0480.85228.1352.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม5,188.354,419.0014.8 %5.01,126.23518.3554.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,757.912,413.0035.8 %5.0653.4252.4892.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม17,878.5118,383.66-2.8 %0.01,886.87295.5984.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,703.441,788.0051.7 %5.0707.88739.31-4.4 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)12,207.478,309.0031.9 %5.0686.76512.4925.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,516.231,750.0050.2 %5.0688.8843.5093.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม3,093.871,032.0066.6 %5.0517.73342.0033.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม4,653.574,516.003.0 %1.5674.52222.9167.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,720.283,482.2839.1 %5.01,339.041,090.6818.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม6,073.663,467.0042.9 %5.01,493.99640.9557.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐมไม่ครบ919.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ126.35ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม16,258.3213,103.6819.4 %5.03,522.2671.9098.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม12,719.731,760.0086.2 %5.0898.05513.8942.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,963.602,641.0033.4 %5.0764.94437.0042.9 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม3,777.382,263.0040.1 %5.0635.33144.4077.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม7,445.635,812.0021.9 %5.01,467.43657.2855.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม6,245.886,302.00-0.9 %0.0802.96126.8284.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา15,966.8211,040.0030.9 %5.0854.41378.6455.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา21,840.5420,568.005.8 %2.51,001.69413.3658.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร42,907.5929,700.0130.8 %5.01,969.21388.4880.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี23,992.3717,194.7528.3 %5.01,325.35500.7062.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม11,360.957,703.4532.2 %5.01,083.57335.0069.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก23,565.4656,506.03-139.8 %0.0744.96290.6061.0 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม172,809.84198,844.00-15.1 %0.01,783.521,073.5039.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม900.991,149.00-27.5 %0.0271.31128.2852.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม5,907.117,582.00-28.4 %0.01,240.3468.2094.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,792.152,164.0042.9 %5.0669.86389.6841.8 %5.0
สปส.จ.นครปฐม16,001.2415,243.694.7 %2.02,457.371,059.4956.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม4,346.232,708.1037.7 %5.0993.12685.2531.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม13,985.405,065.0063.8 %5.0602.35440.4526.9 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,544.813,260.008.0 %4.0796.56163.1479.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 114,603.2913,026.6210.8 %5.01,181.82271.1677.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 214,439.679,851.5831.8 %5.0923.74341.1063.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 17,058.2311,761.01-66.6 %0.0311.00270.1813.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม68,861.4115,340.1977.7 %5.0469.25500.81-6.7 %0.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง29,892.7028,882.653.4 %1.5647.70364.2643.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม166,891.1955,352.0066.8 %5.0899.11133.9885.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม55,371.6812,096.8778.2 %5.0373.23257.1831.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม23,709.5732,309.99-36.3 %0.0564.75339.4639.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)55,241.9421,635.2060.8 %5.0466.23247.8146.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล52,334.3622,800.0056.4 %5.0489.37215.4956.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม9,062.5821,333.13-135.4 %0.01,179.241,915.14-62.4 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)295,338.13421,300.00-42.7 %0.01,493.49951.1836.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 3,800.463,386.0010.9 %5.0783.96630.2719.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม3,101.021,923.0038.0 %5.0441.66224.5649.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 7ไม่ครบ51,843.57ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ16,695.45ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม50,732.1824,830.4751.1 %5.05,845.174,770.0018.4 %5.0
รวม 1,549,405 1,261,168 18.60 % 74,910 34,290 54.22 %