จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร3,956.751,451.0063.3 %5.0223.40141.2736.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร3,078.701,750.0043.2 %5.0443.39132.7870.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,293.731,622.0050.8 %5.0481.4242.1491.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 125,506.3316,287.0036.1 %5.03,037.69456.9585.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 236,034.4224,176.0032.9 %5.03,309.57587.2682.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 17,477.5510,858.00-45.2 %0.0279.3153.2081.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,867.838,499.15-74.6 %0.01,013.85500.0250.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,890.622,111.0045.7 %5.0709.61315.8155.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร3,142.031,836.0041.6 %5.0424.37144.6365.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร3,317.971,650.0050.3 %5.0481.42235.5951.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,491.632,674.0023.4 %5.0471.26403.9414.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,950.182,692.00-38.0 %0.0351.4784.6775.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,757.604,664.572.0 %1.01,070.90625.1041.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร10,121.5013,822.00-36.6 %0.01,165.98271.4876.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,551.332,356.0033.7 %5.0576.50458.3120.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,711.031,052.0071.7 %5.0690.6042.7193.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร3,002.481,418.0052.8 %5.0367.33231.7536.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร3,912.414,522.98-15.6 %0.0728.63271.7062.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร10,638.3436,514.00-243.2 %0.01,566.731,133.4227.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร4,400.761,362.0069.1 %5.0785.69350.0055.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,332.992,326.0030.2 %5.0432.56119.6572.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร6,063.6714,816.99-144.4 %0.01,288.2265.4894.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร2,815.701,397.0050.4 %5.0348.31162.4553.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,853.172,066.0046.4 %5.0652.57232.8664.3 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,655.20862.0076.4 %5.0576.50216.6062.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร4,721.613,713.4321.4 %5.0557.49230.9258.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร4,368.714,638.00-6.2 %0.0519.4541.9691.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร12,118.272,561.0078.9 %5.0593.43133.7877.5 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 63,228.2178,990.00-24.9 %0.0906.45642.7829.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 76,955.5520,760.00-198.5 %0.01,806.181,017.1943.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,945.961,474.0050.0 %5.0348.31189.9845.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร10,026.9712,469.34-24.4 %0.02,021.72658.7567.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,409.974,913.00-11.4 %0.0842.73356.1557.7 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร8,945.0318,120.00-102.6 %0.01,649.65636.5061.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร3,864.00248.0093.6 %5.0690.600.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร8,297.058,149.201.8 %0.52,177.17106.9895.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร67,330.653,950.4694.1 %5.0299.73133.4455.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร23,742.6111,494.1651.6 %5.01,139.97309.4372.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร17,130.413,973.0276.8 %5.0277.92264.204.9 %2.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร115,481.0383,696.0027.5 %5.01,791.14652.1763.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว39,791.6122,620.0043.2 %5.0380.60456.02-19.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร12,324.359,067.7526.4 %5.01,064.38853.1019.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 6,031.694,052.0032.8 %5.0747.65847.26-13.3 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,835.901,438.0049.3 %5.0310.28161.1148.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร71,995.2438,943.2545.9 %5.013,602.096,307.9153.6 %5.0
รวม 650,369 498,056 23.42 % 53,204 21,280 60.00 %