จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง3,307.131,030.0068.9 %5.0259.39173.3833.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง1,020.891,831.00-79.4 %0.0392.7854.6686.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,967.791,827.0038.4 %5.0411.80124.3969.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง12,958.2813,989.04-8.0 %0.01,647.84543.4067.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,542.652,081.0054.2 %5.0193.6447.5075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,369.811,104.0074.7 %5.0246.1785.5065.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง3,830.80611.0084.1 %5.0164.2645.7972.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,836.90537.0086.0 %5.0146.7247.5067.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,806.91432.0088.7 %5.0125.6347.5062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา3,925.19507.0087.1 %5.0140.5047.5066.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้1,224.61104.0091.5 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,490.373,450.861.1 %0.5582.94674.31-15.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง5,659.712,320.0059.0 %5.0868.18799.048.0 %4.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง3,377.23440.2387.0 %5.0506.88229.8154.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง2,762.362,125.0023.1 %5.0411.80297.1727.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,823.322,726.0028.7 %5.0620.95758.82-22.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง2,278.495,037.68-121.1 %0.0386.40196.9149.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง2,274.733,010.00-32.3 %0.0887.20489.7644.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง13,562.8116,965.24-25.1 %0.0887.20376.6357.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,900.631,388.0064.4 %5.0582.95310.8346.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,811.24935.0075.5 %5.0582.9521.3896.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง3,186.77756.0076.3 %5.0392.7847.5087.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,538.304,104.00-16.0 %0.0544.91301.7844.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง20,642.9125,065.00-21.4 %0.01,457.681,274.0912.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง5,024.984,929.001.9 %0.5792.12365.7553.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,529.412,590.0026.6 %5.0563.93232.9158.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง7,742.8413,028.11-68.3 %0.01,229.4767.0294.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,688.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5411.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,415.922,217.0035.1 %5.0563.93138.2075.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง4,254.952,522.8040.7 %5.0639.991,552.11-142.5 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,324.671,743.0059.7 %5.0639.99199.4968.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,380.042,944.0032.8 %5.0373.7752.0586.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,395.762,166.0036.2 %5.0554.73178.5267.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 43,562.2948,617.50-11.6 %0.0652.22401.1538.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง559.841,235.00-120.6 %0.0278.69126.0254.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง3,077.371,164.0062.2 %5.0288.63133.3353.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง4,233.205,190.92-22.6 %0.0620.98468.8224.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,486.463,521.00-1.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง4,040.665,071.28-25.5 %0.0591.88401.9132.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง20,433.8917,683.2313.5 %5.01,021.74320.9568.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง4,538.766,606.32-45.6 %0.0261.51141.6745.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง65,204.4968,460.00-5.0 %0.0992.30543.7445.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง18,903.6916,478.9612.8 %5.0293.85587.42-99.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ30,014.0914,531.0051.6 %5.0365.78252.7030.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง6,371.8017,927.11-181.4 %0.0977.45958.631.9 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,325.722,124.0036.1 %5.0525.90264.8249.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง3,168.371,117.0064.7 %5.0373.77264.4129.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง18,854.437,376.2960.9 %5.02,318.702,955.14-27.4 %0.0
รวม 383,943 341,620 11.02 % 27,508 17,603 36.01 %