จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,795.94648.0076.8 %5.0454.02254.1144.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี10,296.234,834.5553.0 %5.063.1649.1222.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี12,095.404,459.4463.1 %5.0758.25364.9851.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 4,260.471,287.0069.8 %5.0701.200.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี17,081.4310,623.5937.8 %5.02,241.52493.8878.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย3,657.65790.0078.4 %5.0202.9943.9078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง3,920.16419.0089.3 %5.0357.8742.7588.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม4,510.43999.0077.9 %5.0200.630.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด3,788.84495.0086.9 %5.0166.6259.5464.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง3,997.37831.0079.2 %5.0324.7593.3671.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,766.39474.0087.4 %5.0411.5784.1479.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ5,992.42837.0086.0 %5.0358.30108.9569.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,541.751,423.0068.7 %5.0296.7219.0093.6 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,516.15295.4188.3 %5.0370.390.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี13,053.336,554.8649.8 %5.01,176.60897.3023.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0795.64112.4285.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,463.972,832.0036.6 %5.0986.47203.3079.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี5,243.214,634.0011.6 %5.0858.52414.3051.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,294.191,552.0052.9 %5.0720.22380.9547.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี8,380.923,361.0059.9 %5.02,583.811,405.6045.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,489.863,245.00-30.3 %0.0490.82266.4845.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,740.853,348.0029.4 %5.01,271.681,119.6312.0 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี3,360.453,654.00-8.7 %0.0638.30109.2582.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี14,114.5310,836.0023.2 %5.01,556.92581.4062.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)8,117.5912,187.00-50.1 %0.02,938.12871.1570.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี5,354.562,812.0047.5 %5.0796.28288.3163.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,313.56859.0074.1 %5.0739.2449.7893.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,233.131,487.0054.0 %5.0625.14205.2067.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,816.193,256.4614.7 %5.0853.33297.8165.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี8,161.628,263.00-1.2 %0.01,956.28102.6094.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี5,356.954,869.009.1 %4.51,214.66905.3525.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี4,479.441,563.0065.1 %5.0796.28249.8568.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี9,612.8211,572.26-20.4 %0.02,564.77111.6495.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี8,895.301,593.0082.1 %5.0815.30362.9055.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี6,204.464,876.7221.4 %5.0948.41637.7732.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี4,721.783,164.0033.0 %5.0777.26139.8582.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,598.933,256.0029.2 %5.01,005.4690.2591.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี4,051.183,452.0014.8 %5.0777.26145.3581.3 %5.0
สพ.เพชรบุรี11,908.181,993.0083.3 %5.0731.11302.3458.6 %5.0
รจก.เพชรบุรี 65,074.7982,213.76-26.3 %0.01,270.69385.8969.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,785.54951.0065.9 %5.0492.03148.1969.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี4,658.502,487.0046.6 %5.0830.86253.6369.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี4,815.681,862.0061.3 %5.0701.23226.1067.8 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี5,983.114,268.7028.7 %5.01,195.64524.4256.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,599.872,133.7440.7 %5.0796.28170.1178.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี14,976.4512,934.0013.6 %5.03,595.43222.3093.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 171,592.4814,240.0080.1 %5.0886.93451.0549.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 221,062.889,649.7154.2 %5.01,655.86596.4964.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)15,535.3211,364.0026.9 %5.02,878.251,056.4863.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี5,616.315,864.00-4.4 %0.0406.09365.759.9 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี94,210.3840,124.8457.4 %5.0861.86759.6511.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี86,697.2037,022.0157.3 %5.0823.91710.8413.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี28,699.4518,143.0036.8 %5.0920.99616.5533.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี49,799.0321,395.0057.0 %5.0838.47924.25-10.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยไม่ครบ13,246.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ515.85ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด85,057.4220,448.0076.0 %5.0825.58889.53-7.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี12,242.7321,995.20-79.7 %0.01,840.361,928.89-4.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,279.952,339.0028.7 %5.0720.22385.4846.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี4,297.262,086.0051.5 %5.0568.09178.5868.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี30,375.3721,220.0030.1 %5.06,905.765,741.8016.9 %5.0
รวม 844,547 466,377 44.78 % 64,540 28,402 55.99 %