จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,378.39732.0083.3 %5.0495.66216.9256.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์8,021.247,643.204.7 %2.054.34117.80-116.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,769.294,816.36-27.8 %0.0799.92274.1965.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,981.171,759.0041.0 %5.0628.790.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์15,985.168,316.9248.0 %5.02,302.20978.6457.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,332.151,248.9071.2 %5.0326.3539.5187.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,986.79555.0086.1 %5.0257.6771.3772.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,697.08468.0087.3 %5.0256.79109.2557.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน4,198.62859.0079.5 %5.0474.00114.0075.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,683.16453.0087.7 %5.0464.70133.0071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,224.561,808.0057.2 %5.0464.0738.0091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน4,756.161,906.0059.9 %5.0593.7095.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,153.41570.0086.3 %5.0334.5458.9082.4 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,773.775,078.4012.0 %5.0837.7152.2593.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์4,610.655,859.26-27.1 %0.01,179.22321.8872.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,724.682,015.0026.0 %5.0534.22232.2456.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,518.331,216.0051.7 %5.0541.7083.1284.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,862.041,509.9747.2 %5.0590.7753.0791.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,052.641,931.0061.8 %5.01,104.18673.3139.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,079.38915.0070.3 %5.0685.82280.2459.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,633.334,070.0012.2 %5.0761.89532.7830.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,328.314,855.2070.3 %5.05,292.17884.2483.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,355.302,719.20-15.5 %0.0503.10210.9358.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,836.364,078.0315.7 %5.01,045.48484.5053.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,644.691,688.1053.7 %5.0856.9816.9498.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์13,226.6410,119.9923.5 %5.01,237.29197.0884.1 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน81,637.0017,962.6078.0 %5.0463.75920.55-98.5 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)13,101.238,389.5036.0 %5.04,254.883,759.1511.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,503.972,019.0042.4 %5.0818.94207.1174.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,955.411,530.0021.8 %5.057.3363.65-11.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,955.41667.0065.9 %5.072.5767.656.8 %3.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)5,212.435,561.00-6.7 %0.089.9467.6524.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,389.551,088.0067.9 %5.0762.670.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,932.25795.0072.9 %5.0628.79526.6916.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,776.543,628.003.9 %1.5818.95408.1450.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,760.013,491.007.2 %3.51,584.78272.0282.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,067.745,466.0045.7 %5.01,769.75217.1187.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,437.321,801.7172.0 %5.0818.94223.8972.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,855.449,530.79-62.8 %0.01,351.4058.4895.7 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์14,360.9313,514.005.9 %2.52,023.57812.2559.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,050.772,735.0075.3 %5.0647.81444.9531.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,739.713,255.2013.0 %5.0935.09522.7844.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,183.072,033.0036.1 %5.0723.86445.9338.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,423.58196.8694.2 %5.0799.94479.7540.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,296.924,196.0042.5 %5.0724.0964.0691.2 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์11,717.901,882.0083.9 %5.0840.82310.7163.0 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 62,262.5439,707.3536.2 %5.01,028.101,029.52-0.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,964.44965.0067.4 %5.0533.70259.7651.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,521.234,043.7961.6 %5.01,028.11286.9072.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,636.471,269.9065.1 %5.0628.7984.6786.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,995.385,411.6139.8 %5.01,522.53794.3547.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,248.021,525.1253.0 %5.0704.84219.7568.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,353.173,222.103.9 %1.5705.0717.6497.5 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์57,185.23122,200.00-113.7 %0.01,769.05960.0245.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 126,226.399,611.9563.4 %5.01,318.16843.6036.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 233,911.7714,520.0057.2 %5.01,640.87749.5054.3 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์23,089.976,345.3072.5 %5.0307.51332.07-8.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,546.161,777.8030.2 %5.0330.18237.5028.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์607,232.0055,441.4590.9 %5.04,022.49224.0894.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี43,585.6113,444.4269.2 %5.0824.220.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล36,996.9916,932.0054.2 %5.0936.921,229.04-31.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11,732.7622,065.00-88.1 %0.01,665.74893.3446.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9,302.203,650.0060.8 %5.05,001.24919.4881.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,759.581,308.0052.6 %5.0514.71145.1671.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,499.28ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,287,720 490,373 61.92 % 67,293 25,371 62.30 %