จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,405.721,000.0058.4 %5.0538.64150.0072.2 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช59,031.1718,737.0068.3 %5.0536.54140.0073.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช10,030.987,212.6028.1 %5.062.10140.29-125.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,422.692,500.0070.3 %5.057.6895.00-64.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช2,868.342,103.0026.7 %5.0728.80201.4372.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช3,345.481,800.0046.2 %5.0709.790.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช21,356.2723,162.78-8.5 %0.03,933.57879.1377.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0462.3644.6590.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,827.13354.0090.8 %5.0204.8361.8469.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,523.25462.0086.9 %5.0197.0137.1681.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง3,702.471,005.0072.9 %5.0462.0328.4093.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,479.20173.0095.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,512.84632.0082.0 %5.0246.14116.5952.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,918.53609.0084.5 %5.0353.5342.0888.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,786.48643.0083.0 %5.0227.3541.3181.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง4,718.901,808.4061.7 %5.0546.7741.8992.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,493.90277.0092.1 %5.0274.800.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,676.64382.0089.6 %5.0369.0582.5877.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง4,359.26828.0081.0 %5.0278.8680.7571.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์3,536.10722.0079.6 %5.0234.0038.7283.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล3,627.90488.0086.5 %5.0383.3321.7694.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอมไม่ครบ516.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ52.52ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,505.21771.0078.0 %5.0318.000.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,789.94544.0085.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,525.29417.0088.2 %5.0192.8320.9889.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,644.95446.0087.8 %5.0246.6284.1165.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,621.48532.0085.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,780.734,847.4816.1 %5.0823.88137.6683.3 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล5,430.541,300.0076.1 %5.0604.94114.0081.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,591.506,581.900.1 %0.51,812.71705.8561.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,600.751,668.0035.9 %5.06,343.99272.6595.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง2,905.011,070.0063.2 %5.0699.62256.5063.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง2,709.821,536.5043.3 %5.0484.48342.9529.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0362.40142.5060.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0264.11179.4532.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช4,585.043,180.0030.6 %5.01,318.29964.1326.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,328.281,517.0054.4 %5.0918.96472.1548.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1513,092.0125,679.40-96.1 %0.05,276.7427,702.35-425.0 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,712.201,645.0055.7 %5.01,533.47262.5482.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช4,795.811,524.0068.2 %5.01,508.471,248.2117.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,867.977,061.00-82.6 %0.01,128.141,695.27-50.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช3,556.935,680.28-59.7 %0.0698.50851.55-21.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,349.405,237.0717.5 %5.02,078.932,592.07-24.7 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,631.513,053.6015.9 %5.01,063.5446.5595.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช12,949.4913,980.00-8.0 %0.01,307.8041.9496.8 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช147,022.66129,822.0011.7 %5.0721.88484.1532.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 9,473.8113,545.46-43.0 %0.03,566.354,357.45-22.2 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,560.992,720.0023.6 %5.01,013.67380.0062.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)3,098.401,409.3054.5 %5.0785.850.9599.9 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,324.261,390.0058.2 %5.081.4697.13-19.2 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,874.491,147.0038.8 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,874.49409.0078.2 %5.080.9352.6634.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,654.501,060.0071.0 %5.0918.5857.6293.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,403.181,325.0061.1 %5.0759.29402.0647.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,870.754,800.001.5 %0.51,052.08361.0065.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช8,842.1340,044.00-352.9 %0.02,592.372,811.99-8.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,453.125,521.0034.7 %5.01,584.521,071.0232.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช3,868.283,259.0015.8 %5.01,128.14561.3850.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช8,055.7013,038.00-61.8 %0.01,546.48242.2584.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช4,494.02316.0093.0 %5.01,128.14285.0074.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3,832.635,248.78-36.9 %0.01,090.12313.0271.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช5,357.212,251.0058.0 %5.01,451.41462.3368.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,099.422,426.0052.4 %5.01,428.48350.6475.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช5,779.136,123.00-6.0 %0.0899.9542.9195.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช14,946.674,748.1068.2 %5.0546.67339.1938.0 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 179,664.84110,000.0038.8 %5.02,376.78470.0080.2 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 40,224.8830,680.0023.7 %5.0880.70623.9229.2 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช6,640.647,247.00-9.1 %0.0530.68350.6333.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,704.911,617.0040.2 %5.0576.66242.2558.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,062.293,553.0012.5 %5.01,185.20357.1869.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,026.371,362.3055.0 %5.0785.84395.2249.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช4,298.282,980.0030.7 %5.01,223.23607.0550.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช4,833.562,906.0039.9 %5.01,833.48473.7574.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช5,757.385,027.8112.7 %5.01,063.55616.5542.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช34,360.712,796.2391.9 %5.0757.09397.8947.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)29,136.568,904.0069.4 %5.02,830.82560.3380.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 130,286.7012,034.9960.3 %5.0923.80229.8075.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 247,669.4310,870.0077.2 %5.01,681.081,028.1738.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 319,316.5810,152.0047.4 %5.02,573.68824.4668.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 29,629.0211,835.2760.1 %5.01,342.58230.0782.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,320.724,200.0033.6 %5.0297.51548.00-84.2 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช17,517.4910,049.4142.6 %5.0463.95703.85-51.7 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล39,004.6255.2899.9 %5.0705.54638.209.5 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง159,691.8333,811.7478.8 %5.01,388.06563.7759.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช87,175.1545,000.0048.4 %5.01,752.69565.0067.8 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช47,658.114,500.0090.6 %5.01,329.1828.5097.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล739,524.8119,613.0097.3 %5.01,101.09187.6383.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช27,072.7515,753.7541.8 %5.0786.60360.1154.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช460,160.2523,000.0095.0 %5.01,109.08280.0074.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช21,325.2112,275.0042.4 %5.0914.49466.2649.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช43,577.812,000.0095.4 %5.0888.35430.0051.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร38,806.549,900.0074.5 %5.0957.38180.0081.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี21,428.559,311.0056.5 %5.0766.38290.0862.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช19,001.1527,042.00-42.3 %0.02,511.641,294.9148.4 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช43,923.6820,735.6252.8 %5.013,887.031,948.8186.0 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช115,894.0662,000.0046.5 %5.02,084.77408.5080.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,789.813,595.825.1 %2.51,090.11637.0941.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,249.731,520.0053.2 %5.0880.92156.8682.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช43,658.5150,214.00-15.0 %0.05,603.111.85100.0 %5.0
รวม 2,891,876 970,315 66.45 % 121,321 70,197 42.14 %