จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,372.97980.0058.7 %5.0393.15817.42-107.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.055.80114.95-106.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่2,893.911,579.0045.4 %5.0386.84226.6541.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,398.482,788.0018.0 %5.0659.4147.5092.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่10,830.938,969.0017.2 %5.02,104.59482.7377.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่4,725.131,503.0068.2 %5.0327.62146.7355.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก3,794.501,095.0071.1 %5.0330.1238.6088.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,747.99441.0088.2 %5.0202.090.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,617.40784.0078.3 %5.0313.9383.0173.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม3,760.80420.0088.8 %5.0289.3782.7471.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา3,665.11661.0082.0 %5.0328.4343.8886.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,651.44471.0087.1 %5.0420.3841.1390.2 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่4,195.864,588.00-9.3 %0.0773.4079.8089.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,273.742,378.3727.4 %5.0678.39538.9820.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,335.701,189.1872.6 %5.0343.58142.9458.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,295.62532.0076.8 %5.0407.43330.3818.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,048.141,102.0063.8 %5.0602.33232.7561.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่3,381.993,038.0010.2 %5.0697.41425.6539.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,000.031,451.0051.6 %5.0659.38304.8353.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,341.081,322.0060.4 %5.0792.40447.0343.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่5,657.852,431.0657.0 %5.0897.851,138.97-26.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,134.751,527.6028.4 %5.0483.70309.3536.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,506.733,701.7417.9 %5.01,267.95691.4045.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,754.151,958.0047.8 %5.0723.75336.5353.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่11,711.8410,605.149.4 %4.51,096.80430.3560.8 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่701,194.25292,627.8158.3 %5.04,226.99187.9595.6 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,798.502,007.3658.2 %5.0811.50581.4028.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 6,872.834,760.0030.7 %5.080.0977.683.0 %1.5
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,082.95835.0072.9 %5.0697.42125.8882.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่3,023.301,014.0066.5 %5.0583.31395.4032.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,322.892,481.0025.3 %5.0735.44553.6724.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่3,213.141,870.0041.8 %5.0659.38456.0030.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่3,711.983,955.00-6.5 %0.0811.50290.1364.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่5,244.961,965.0062.5 %5.0811.50169.9479.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่13,390.3311,846.3711.5 %5.01,305.94107.3591.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่2,934.751,684.0042.6 %5.0697.41595.3914.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่4,834.203,151.9834.8 %5.0811.52259.7268.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่2,774.991,830.0034.1 %5.0469.22294.9837.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่3,565.421,480.0058.5 %5.0849.54125.7185.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่2,909.022,704.007.0 %3.5602.3385.7385.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,213.142,931.0073.9 %5.0735.37416.6843.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่67,233.4416,505.0075.5 %5.01,278.56399.5268.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่3,061.562,470.4019.3 %5.0564.36165.7570.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่3,107.693,140.00-1.0 %0.0583.31436.0525.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,089.572,311.0025.2 %5.0602.3999.7583.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่6,681.334,547.4731.9 %5.0963.65437.9754.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่3,120.312,700.0013.5 %5.0621.34256.5058.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่10,523.235,273.9149.9 %5.03,017.36288.0090.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่15,958.3510,135.0036.5 %5.01,768.34567.9867.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,654.573,128.8544.7 %5.0406.09219.4546.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่69,805.9653,285.0023.7 %5.01,370.13480.7064.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่19,769.403,140.0084.1 %5.0705.68798.00-13.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่15,772.1616,547.66-4.9 %0.0633.53672.41-6.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม20,903.1711,937.0042.9 %5.0625.8442.0593.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก11,554.0919.4899.8 %5.0654.82323.8750.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่9,093.7919,502.88-114.5 %0.01,359.691,401.25-3.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 2,747.871,498.5745.5 %5.0637.54575.659.7 %4.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,647.14905.0065.8 %5.0431.18187.5256.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่13,650.531,355.2090.1 %5.01,973.75305.0084.5 %5.0
รวม 1,161,557 551,060 52.56 % 48,322 19,916 58.78 %