จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,320.33594.0074.4 %5.0376.72142.3262.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา32,148.7524,898.2922.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา7,564.463,081.5059.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,775.933,297.0012.7 %5.0566.88222.7760.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา3,337.091,529.0054.2 %5.0604.92127.3079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา10,936.9912,816.00-17.2 %0.01,745.88577.9666.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,940.59849.0082.8 %5.0228.4662.6072.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว413.45334.0019.2 %5.0475.0347.5090.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง3,977.23298.0092.5 %5.0256.1422.8891.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง3,575.92386.0089.2 %5.0188.0572.4161.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า3,833.65681.6082.2 %5.0356.4341.2088.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด3,466.28409.0088.2 %5.0209.20103.1750.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง5,579.41472.0091.5 %5.0321.5084.5973.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา3,808.993,579.006.0 %3.0795.08708.3310.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา14,677.675,212.0064.5 %5.0871.14206.5676.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา4,171.021,479.7564.5 %5.0947.20548.1542.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,472.491,067.0069.3 %5.0585.93250.6157.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา2,897.521,222.0057.8 %5.0604.95204.5266.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,452.112,149.0037.7 %5.0653.53718.77-10.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา6,568.994,308.0034.4 %5.0980.56527.2546.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา3,910.742,313.3040.8 %5.01,023.27624.3139.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา2,761.021,252.0054.7 %5.0547.90186.8665.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา4,304.9912,087.73-180.8 %0.01,080.32470.2256.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,244.542,347.6427.6 %5.0482.39126.8173.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,649.24763.0053.7 %5.059.8944.7025.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,265.17801.0075.5 %5.0680.9844.1093.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,945.95638.0078.3 %5.0585.93361.9938.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,322.672,394.0027.9 %5.0642.98422.6534.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา5,911.1846,218.00-681.9 %0.0995.821,402.47-40.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา3,977.603,172.0020.3 %5.01,080.32424.1160.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา5,148.033,920.0023.9 %5.01,308.51475.8663.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา4,873.034,841.840.6 %0.5722.87162.4277.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา11,022.641,655.0085.0 %5.0680.98694.45-2.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,310.852,571.2622.3 %5.0776.09575.4025.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา7,434.233,432.0053.8 %5.0719.01141.9280.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา5,143.201,840.4664.2 %5.0700.00170.4575.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,898.162,259.6022.0 %5.0399.2741.9089.5 %5.0
สพ.พังงา11,054.941,416.0087.2 %5.01,657.17434.8073.8 %5.0
รจจ.พังงา 87,570.34100,035.00-14.2 %0.0873.15538.6438.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,452.88830.0066.2 %5.0414.7670.8582.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา12,043.292,950.0075.5 %5.0900.74397.1955.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา4,240.44917.0078.4 %5.0469.80361.6423.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา3,809.575,249.41-37.8 %0.0741.76317.4957.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,339.571,645.0050.7 %5.0738.030.9599.9 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา11,482.537,658.7233.3 %5.02,620.61422.1783.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)23,612.517,325.6469.0 %5.01,588.17450.6471.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา23,992.779,316.7661.2 %5.01,599.72817.8648.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,091.003,254.0059.8 %5.0319.20514.57-61.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา39,619.2871,748.29-81.1 %0.01,012.19279.4672.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา18,727.1319,504.32-4.2 %0.0563.49586.30-4.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง24,734.8610,844.0056.2 %5.0650.11280.9256.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า27,150.3613,128.0051.6 %5.0672.21424.9736.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา14,080.3718,001.63-27.8 %0.01,539.341,795.32-16.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,260.831,744.0046.5 %5.0651.14537.4317.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,550.26709.0072.2 %5.0471.84283.8839.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา14,203.9010,629.4225.2 %5.03,852.921,752.0054.5 %5.0
รวม 536,059 448,075 16.41 % 44,590 21,307 52.22 %