จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,710.81708.0073.9 %5.0211.41340.88-61.2 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11401.85-336.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต18,376.259,257.2549.6 %5.059.7649.5617.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,582.4713,351.00-272.7 %0.0572.71161.5171.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,021.511,204.0060.2 %5.0439.60166.7962.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต27,414.8217,915.2634.7 %5.03,215.94746.7176.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 111,827.503,030.0074.4 %5.0401.5747.5188.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 24,695.251,970.0058.0 %5.0382.5595.0075.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้4,637.631,398.0069.9 %5.0329.3647.5085.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง4,391.211,253.0071.5 %5.0390.2658.9084.9 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,269.544,374.0030.2 %5.0496.6558.7688.2 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0979.7565.3493.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต3,923.785,600.00-42.7 %0.0800.90598.5025.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต4,901.521,722.0064.9 %5.01,124.1676.5893.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,014.841,916.0052.3 %5.0838.94370.4955.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,019.112,218.0026.5 %5.0439.60154.8664.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต2,710.121,388.0048.8 %5.0325.50248.1023.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,016.772,608.0013.5 %5.0477.63610.00-27.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,695.271,863.00-9.9 %0.0342.31199.6241.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,945.831,672.0057.6 %5.0705.82365.9148.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,059.562,605.0014.9 %5.0439.60286.3134.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต6,355.6420,473.27-222.1 %0.01,409.42136.0490.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต4,042.423,893.003.7 %1.5762.87320.2458.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)3,766.004,860.00-29.0 %0.0724.84852.71-17.6 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก20,067.9114,985.4225.3 %5.0242.8582.1566.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,689.33319.0081.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,177.901,197.0062.3 %5.0515.660.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต2,972.19943.2068.3 %5.0420.58111.6373.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต3,875.913,611.006.8 %3.0705.82451.2436.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต5,623.8026,442.00-370.2 %0.01,200.241,227.02-2.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,061.95684.0086.5 %5.01,276.30724.6943.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต3,603.931,154.0068.0 %5.0686.81107.8884.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต5,791.4510,653.90-84.0 %0.01,162.21104.2891.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต2,879.541,467.0049.1 %5.0382.55179.0353.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,786.454,391.30-16.0 %0.0610.74285.9553.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต3,658.991,675.0054.2 %5.0705.82222.5168.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,038.941,742.0042.7 %5.0458.62139.9769.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต3,556.714,513.00-26.9 %0.0591.73167.2371.7 %5.0
สพ.ภูเก็ต10,338.114,362.5257.8 %5.0354.55277.6321.7 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 57,216.9036,649.0035.9 %5.0944.27580.9838.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,545.81981.0061.5 %5.0267.67199.2025.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,549.872,987.4815.8 %5.0629.76142.2577.4 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต8,591.389,206.62-7.2 %0.0895.98282.1468.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต3,967.042,059.5048.1 %5.0819.92226.2972.4 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 2,656.19918.0065.4 %5.0343.54199.3942.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,144.614,087.00-30.0 %0.0420.58156.4262.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต26,678.6212,116.9954.6 %5.0636.36329.4048.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต2,946.982,546.9313.6 %5.0275.21122.0055.7 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง24,123.7829,018.23-20.3 %0.0285.36380.00-33.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต42,870.3143,004.40-0.3 %0.0640.16345.0046.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต183,013.9252,005.0071.6 %5.0364.79325.4710.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต16,359.1019,369.00-18.4 %0.0355.68111.3868.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต12,796.8516,284.00-27.3 %0.01,001.18821.0718.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 2,974.624,417.00-48.5 %0.0401.57323.6019.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,606.15615.0076.4 %5.0287.4791.8768.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต37,968.4613,422.7664.6 %5.02,595.144,356.18-67.9 %0.0
รวม 644,512 433,107 32.80 % 36,442 19,534 46.40 %