จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,713.0111,569.00-145.5 %0.01,725.76123.6092.8 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,989.68128.0096.8 %5.0197.90176.7010.7 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี63,021.0456,844.449.8 %4.5256.41724.29-182.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี20,623.8915,577.4424.5 %5.089.3747.5046.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุยไม่ครบ2,705.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ120.96ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังเขต 83,666.271.00100.0 %5.0747.910.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,278.741,378.0058.0 %5.0882.6936.1095.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1113,869.483,730.5873.1 %5.04,634.88341.6592.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี20,795.9918,076.4613.1 %5.03,130.41665.0078.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 215,105.076,968.4453.9 %5.01,818.30300.2583.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี6,860.782,000.0070.8 %5.0235.54114.0051.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน6,480.651.00100.0 %5.0347.9390.0074.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์6,148.99700.0088.6 %5.0242.0138.0084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,395.50263.0092.3 %5.0319.3240.5187.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง6,090.291,000.0083.6 %5.0378.0447.5087.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ6,007.91340.0094.3 %5.0342.8638.0088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,648.711,000.0072.6 %5.0397.4447.5088.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก6,130.11600.0090.2 %5.0337.3147.5085.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา6,073.12750.0087.7 %5.0510.6947.5090.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,482.05600.0082.8 %5.0297.7728.5090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา6,045.90300.0095.0 %5.0310.2576.0075.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,667.31280.0092.4 %5.0326.6119.3594.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม6,065.69650.0089.3 %5.0243.0366.5072.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน6,026.60500.0091.7 %5.0253.7397.8561.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม5,988.91340.0094.3 %5.0379.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,132.16865.0079.1 %5.0433.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,722.62663.0082.2 %5.0382.8873.2280.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม6,052.42131.0097.8 %5.0209.2953.6974.3 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,208.245,224.0053.4 %5.0692.26195.6671.7 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย8,212.152,466.0070.0 %5.0601.2878.2987.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 84,978.409,613.50-93.1 %0.01,972.641,191.3039.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี30,250.7914,000.0053.7 %5.09,804.97836.0091.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,611.311.00100.0 %5.0381.8795.0075.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,482.792,144.0013.6 %5.0442.96184.3058.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ2,973.451,479.0050.3 %5.0646.77607.056.1 %3.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,429.961,937.0043.5 %5.0521.66266.0049.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี925.481,500.00-62.1 %0.0386.9595.0075.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี4,270.234,428.44-3.7 %0.01,320.031,008.0423.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 103,380.033,111.168.0 %4.08,054.9985.0098.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี3,155.571,302.0058.7 %5.0897.36359.1060.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,067.431,224.0060.1 %5.0891.60278.3568.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,327.561.00100.0 %5.0977.740.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,151.684,212.64-1.5 %0.0969.551,607.10-65.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,938.934,629.506.3 %3.01,962.552,993.06-52.5 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี45,526.014,301.0090.6 %5.01,817.333,276.06-80.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,175.163,927.8652.0 %5.01,871.33541.5071.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี5,027.66989.0080.3 %5.01,643.301,763.58-7.3 %0.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี5,196.503,734.0028.1 %5.01,393.051,168.5016.1 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 82,893.262,302.0420.4 %5.01,210.244,219.87-248.7 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี16,693.5720,100.00-20.4 %0.01,624.290.9599.9 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี222,050.94285,394.38-28.5 %0.0996.34950.004.7 %2.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)9,283.918,249.6811.1 %5.03,013.59320.1589.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,584.922,502.0030.2 %5.01,057.16528.2050.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,676.096,080.60-65.4 %0.01,341.64114.5091.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)8,379.741.00100.0 %5.02,993.450.95100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 108,562.417,930.977.4 %3.53,349.942,549.8023.9 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี7,457.984,717.0036.8 %5.0114.90113.960.8 %0.5
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,847.521.0099.9 %5.081.1641.9748.3 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,847.52936.0049.3 %5.089.6167.4424.7 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)3,019.63714.0076.4 %5.092.310.9599.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,284.36777.0076.3 %5.0977.730.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,123.541,313.0058.0 %5.01,174.30505.4057.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,777.053,029.0019.8 %5.0728.79596.6018.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี9,555.2648,931.00-412.1 %0.02,502.382,377.255.0 %2.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี8,569.201,590.0081.4 %5.01,320.031,111.7315.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,020.581.00100.0 %5.0901.690.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,494.8413,988.90-86.6 %0.01,719.38116.0193.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี14,173.5014,305.00-0.9 %0.02,415.443,280.35-35.8 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี12,331.222,598.0078.9 %5.01,453.141,223.6015.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,561.764,907.00-37.8 %0.01,072.83536.7550.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,096.362,646.0035.4 %5.01,224.95390.4568.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี4,451.043,698.0016.9 %5.01,358.09622.2554.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,459.683,903.6412.5 %5.0882.6990.2589.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 27,966.8512,032.6457.0 %5.0890.82427.2552.0 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี9,596.2213,392.00-39.6 %0.0632.51230.8563.5 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี77,934.1575,626.533.0 %1.51,564.551,906.17-21.8 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 814,205.3215,360.00-8.1 %0.02,429.031,030.1557.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,437.854,056.0037.0 %5.0825.62130.1584.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,246.014,824.0022.8 %5.01,791.11470.2573.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี30,249.1416.1799.9 %5.0833.92460.4444.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,974.223,280.0017.5 %5.0939.71363.6061.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี6,833.049,510.48-39.2 %0.01,548.23231.8085.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,007.281.00100.0 %5.0958.740.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,320.974,080.12-22.9 %0.0623.96319.6048.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 125,361.168,063.1068.2 %5.01,123.85337.2570.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 245,910.4710,684.0076.7 %5.02,154.43646.0070.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 323,458.7016,590.6429.3 %5.01,704.81525.6669.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)55,353.248,666.4384.3 %5.05,118.79797.3584.4 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,901.062,827.5376.2 %5.0387.17659.02-70.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,413.972,572.0041.7 %5.0296.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี71,866.7461,562.0014.3 %5.01,674.27807.9051.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์15,961.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5933.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี64,557.8347,251.0026.8 %5.01,111.22319.2071.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี18,204.2624,388.00-34.0 %0.01,004.64848.5015.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี18,043.4414,710.0018.5 %5.0912.27142.5084.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยาไม่ครบ17,297.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี57,096.2422,870.8559.9 %5.019,967.133,866.3480.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี25,705.4323,736.007.7 %3.51,095.08276.8674.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 113,050.961.00100.0 %5.01,304.321.0099.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี ไม่ครบ3,199.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ445.55ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)5,102.069,500.00-86.2 %0.01,541.311,489.623.4 %1.5
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,799.031,480.0047.1 %5.0394.5819.3895.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,398,164 1,033,179 26.10 % 142,910 56,042 60.78 %