จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,427.21644.5073.4 %5.0347.6697.4072.0 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง3,311.03640.0080.7 %5.082.1450.3538.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง114,321.0837,801.7666.9 %5.0756.98174.9576.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,988.241,632.1045.4 %5.0537.82183.7265.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,803.691,232.1056.1 %5.0537.8252.1390.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง12,863.8710,758.0016.4 %5.01,925.98457.0776.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,996.32556.0086.1 %5.0260.7857.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี3,913.24133.0096.6 %5.0337.2576.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,826.81320.0091.6 %5.0321.1440.8587.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,577.86223.0093.8 %5.0239.550.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง4,590.607,178.00-56.4 %0.01,108.30290.7573.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง4,142.944,428.71-6.9 %0.01,032.23542.9247.4 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,404.20280.0088.4 %5.0458.67217.5552.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง3,927.672,154.4045.1 %5.0727.99581.6920.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง2,957.371,039.0064.9 %5.0613.92200.2867.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง2,825.031,135.4059.8 %5.0556.52539.243.1 %1.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง3,089.44976.0068.4 %5.0575.861,022.74-77.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,335.122,055.0012.0 %5.0442.81211.3952.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,737.881,233.0067.0 %5.0937.19679.3727.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)2,677.191,548.0042.2 %5.0404.72180.8155.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง12,311.406,555.0046.8 %5.01,128.5458.5994.8 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง43,227.3154,569.30-26.2 %0.0368.73681.00-84.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,307.031,603.0051.5 %5.0472.59414.8712.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,262.533,058.5028.2 %5.066.66102.97-54.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง2,960.30744.0074.9 %5.0613.880.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,664.35969.0063.6 %5.0537.82343.6636.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,846.262,150.0044.1 %5.0632.90279.3055.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง8,173.8526,242.22-221.1 %0.01,038.59818.5621.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง4,020.374,526.68-12.6 %0.01,051.25436.3458.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,128.381,438.6054.0 %5.0594.86170.9571.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง3,839.046,610.19-72.2 %0.0842.0962.7792.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง2,992.081,772.1040.8 %5.0575.85515.6110.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,965.013,540.60-19.4 %0.0594.86615.53-3.5 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง2,911.921,954.0032.9 %5.0442.64225.1549.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,611.121,513.0067.2 %5.0766.01205.9573.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,909.391,107.8061.9 %5.0461.7559.8987.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง38,457.792,645.0093.1 %5.012,023.48298.0397.5 %5.0
รจจ.ระนอง 1,083,417.4021,325.3798.0 %5.010,167.45335.0096.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,358.32567.7075.9 %5.0366.67147.4659.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง8,377.404,172.0050.2 %5.01,716.81501.5470.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,165.071,431.0054.8 %5.0651.93257.6060.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง2,961.853,561.30-20.2 %0.0594.87168.4771.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,369.772,098.4937.7 %5.0470.12577.15-22.8 %0.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,358.272,390.3928.8 %5.0575.85199.5065.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง11,415.3512,477.00-9.3 %0.01,522.28522.2265.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง3,987.813,263.8018.2 %5.0288.55224.2022.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง31,098.6719,160.0038.4 %5.0845.13221.6573.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง14,197.0813,561.514.5 %2.0499.69432.9013.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี17,538.179,096.0048.1 %5.0582.00253.9056.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,973.3114,948.50-66.6 %0.01,476.401,139.0022.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,334.762,278.0031.7 %5.0766.01295.3061.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง2,944.891.00100.0 %5.0423.721.8599.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง15,046.191,617.8189.2 %5.03,091.435,944.18-92.3 %0.0
รวม 1,548,849 308,917 80.06 % 58,457 22,169 62.08 %