จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,577.99815.0068.4 %5.0467.39231.4950.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่ครบ12,230.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ24.15ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,952.391,633.0044.7 %5.0619.52107.6982.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพรไม่ครบ8,916.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ428.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ3,966.93383.0090.3 %5.0297.5044.8484.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,886.52246.0093.7 %5.0257.7539.9084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน8,404.76984.0088.3 %5.0492.7867.9686.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,584.12299.0091.7 %5.0387.45102.7173.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,579.40473.0086.8 %5.0305.4157.2981.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,812.04556.0085.4 %5.0322.0939.7087.7 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพรไม่ครบ6,921.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ162.53ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร11,694.425,299.5054.7 %5.01,151.97640.8744.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร2,947.09612.0079.2 %5.0657.55134.5279.5 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร4,047.132,832.0030.0 %5.0796.04374.3453.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,130.289,723.79-89.5 %0.01,266.06776.9038.6 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร62,239.2152,964.0014.9 %5.0586.58981.00-67.2 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,545.965,367.00-18.1 %0.069.130.00100.0 %5.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7065.90-3.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,633.161,176.0067.6 %5.0809.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,788.40295.0089.4 %5.0600.53388.4335.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,222.023,210.000.4 %0.5828.70614.5725.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร28,654.2443,382.82-51.4 %0.02,597.211,434.9944.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพรไม่ครบ2,210.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ973.93ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,557.711,941.0045.4 %5.0866.73201.2076.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร1,384.762,224.00-60.6 %0.0733.62770.35-5.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรไม่ครบ3,348.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ238.46ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,340.002,093.0037.3 %5.0790.660.00100.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรไม่ครบ1,894.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ477.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.ชุมพร11,429.163,138.0072.5 %5.0771.65329.9357.2 %5.0
รจจ.ชุมพร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.ชุมพร4,488.065,398.00-20.3 %0.01,110.65324.9070.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรไม่ครบ1,313.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ295.94ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 129,414.88885,200.00-2,909.4 %0.01,354.75276.9879.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 26,271.378,268.43-31.8 %0.01,378.54143.4589.6 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูลไม่ครบ11,523.43ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ352.89ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร49,210.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,044.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ไม่ครบ12,898.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร16,735.7413,065.7221.9 %5.0708.81383.4145.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ291.17ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร17,521.1621,072.00-20.3 %0.02,617.67503.0080.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 3,512.352,131.5839.3 %5.0706.33419.8740.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพรไม่ครบ902.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร24,849.5810,332.0058.4 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 284,171 1,085,115 0.00 % 26,101 13,301 0.00 %