จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,216.983,320.31-3.2 %0.01,488.45132.5491.1 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 678,929.656,132.0092.2 %5.0331.13378.10-14.2 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา3,792.78670.2082.3 %5.0540.16294.5745.5 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา60,922.4231,934.0047.6 %5.0200.72385.80-92.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา18,565.957,649.0058.8 %5.087.84262.84-199.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา10,889.1211,508.00-5.7 %0.01,574.36288.8081.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,143.702,808.6710.7 %5.0775.670.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1227,787.4038,727.42-39.4 %0.08,366.86349.6095.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 115,491.6825,719.52-66.0 %0.03,591.41722.0279.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,522.86457.9091.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.1354.7781.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,249.59768.0081.9 %5.0525.2642.0592.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด3,833.28670.0082.5 %5.0451.51103.3477.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,429.32354.0089.7 %5.0407.7639.3190.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ3,733.30409.0089.0 %5.0299.3266.5077.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ3,853.85429.0088.9 %5.0246.3880.7567.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี3,670.86419.0088.6 %5.0357.3847.6286.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,447.99487.0085.9 %5.0460.0183.6081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร3,494.58745.0078.7 %5.0302.0358.9980.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 15,503.041,679.0069.5 %5.0424.58126.3570.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0449.5348.4589.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,407.91678.0080.1 %5.0201.5731.3584.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,420.83629.0081.6 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,387.08352.0089.6 %5.0242.39104.5056.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,483.68236.0093.2 %5.0298.8049.4083.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง3,516.00360.0089.8 %5.0194.4954.1572.2 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4ไม่ครบ12,145.90ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ772.75ประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์17,016.7521,499.01-26.3 %0.02,019.04166.2591.8 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา7,634.2747,649.45-524.2 %0.02,058.45541.7573.7 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา8,220.9718,435.40-124.2 %0.01,243.31283.2577.2 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,402.036,497.81-363.5 %0.0768.52221.9571.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 98,051.939,435.38-17.2 %0.02,031.621,745.9214.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,971.8012,845.00-84.2 %0.01,969.631,610.2518.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา4,544.861,406.9869.0 %5.0832.74171.5679.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา7,723.504,514.9641.5 %5.01,783.511,663.536.7 %3.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 116,021.615,445.129.6 %4.51,564.13495.4568.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา4,692.014,272.288.9 %4.0889.76333.7562.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1627,510.4653,567.00-94.7 %0.08,796.483,902.6055.6 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,621.871,298.0064.2 %5.01,291.52224.7682.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา4,054.893,003.0025.9 %5.01,003.861,566.55-56.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,811.693,398.4929.4 %5.01,678.211,407.2816.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 124,950.283,485.5929.6 %5.01,881.012,362.46-25.6 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา14,287.0711,432.7520.0 %5.01,658.31134.4091.9 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,370.614,568.71-4.5 %0.01,963.8684.8695.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,236.883,911.00-74.8 %0.0550.97674.56-22.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,509.193,344.5839.3 %5.01,707.471,596.006.5 %3.0
ส.ป.ก. สงขลา3,954.202,642.6133.2 %5.01,042.47365.8364.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 975,831.221,615.4097.9 %5.04,613.651,638.1064.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา17,932.0524,685.77-37.7 %0.02,664.50492.7281.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 12,480.7110,524.5315.7 %5.04,634.122,191.3052.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)6,220.682,541.0059.2 %5.02,125.11722.0066.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา3,516.172,976.0015.4 %5.01,098.94394.7064.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,510.035,418.00-54.4 %0.01,196.971,246.27-4.1 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 12,563.2312,510.210.4 %0.54,649.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 812,165.839,516.0021.8 %5.03,931.313,054.1622.3 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก38,996.5230,631.5721.5 %5.0492.19366.5725.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.065.2081.34-24.8 %0.0
สอต.สงขลา(สะเดา)1,894.72486.8174.3 %5.072.6384.03-15.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,911.521,206.0069.2 %5.0927.8288.4890.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,075.141,422.0053.8 %5.0737.66371.1349.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,478.443,409.512.0 %1.0946.95615.6035.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา8,245.261.00100.0 %5.02,296.971,069.9253.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาไม่ครบ1,719.30ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ255.18ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา10,504.0612,550.88-19.5 %0.03,190.72216.4293.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา24,816.9815,031.0039.4 %5.03,200.891,333.1058.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,598.672,106.2041.5 %5.0965.83436.0554.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา3,937.002,321.7041.0 %5.01,117.95714.7836.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา4,998.082,880.0042.4 %5.01,213.06229.9081.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา4,323.122,529.0041.5 %5.01,213.03188.1084.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา4,962.6514,292.00-188.0 %0.0946.8143.0895.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา16,764.3211,270.3532.8 %5.0723.11626.0613.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา47,492.3222,117.0053.4 %5.0785.65414.7447.2 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา86,573.9279,271.008.4 %4.01,416.48871.7738.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดสงขลา 56,040.7942,707.0023.8 %5.01,045.94456.2056.4 %5.0
ทสญ.สงขลา 39,656.5619,615.9650.5 %5.0881.30507.9842.4 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา72,776.5379,150.00-8.8 %0.01,371.46676.0150.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 914,842.4815,532.56-4.6 %0.01,938.65668.5465.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,364.101,156.0051.1 %5.0604.55192.7768.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,414.773,408.210.2 %0.5927.79340.7563.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา30,294.7223,290.0123.1 %5.02,279.83367.6583.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,011.131,678.0058.2 %5.011,789.10377.6396.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา5,738.866,988.39-21.8 %0.01,517.22592.8060.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา5,070.303,203.6236.8 %5.01,089.05296.4072.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา5,794.166,448.39-11.3 %0.01,887.39599.7568.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลาไม่ครบ8,677.67ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,034.20ประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้4,482.826,007.99-34.0 %0.01,308.1454.0095.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)23,392.758,372.5064.2 %5.064,790.47654.4499.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 117,998.589,419.8247.7 %5.01,001.10401.8559.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 225,050.569,172.3863.4 %5.01,221.70283.1076.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 386,045.359,482.2489.0 %5.01,690.73735.6656.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา1,481.239,090.00-513.7 %0.0461.17549.95-19.3 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา46,265.049,261.8280.0 %5.0439.01317.7027.6 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา16,608.0216,838.73-1.4 %0.0396.45312.6421.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ31,817.7323,556.0026.0 %5.0877.72884.22-0.7 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา141,181.4424,763.0182.5 %5.0918.79358.8560.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบ31,113.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ192.73ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร84,968.2137,373.0056.0 %5.0994.37508.2548.9 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา27,963.3132,876.00-17.6 %0.0928.59192.1079.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบ23,730.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ83.96ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ28,741.7914,976.0047.9 %5.0770.24326.3357.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,611.181,551.5540.6 %5.01,375.7747.5096.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา16,290.6336,085.10-121.5 %0.02,368.493,317.60-40.1 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา7,148.9811,408.00-59.6 %0.02,698.692,325.1313.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา44,203.2527,007.7938.9 %5.01,012.22578.4442.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,707.67994.0073.2 %5.01,191.7594.0592.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 3,582.003,405.324.9 %2.0721.19582.0719.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,498.866,033.00-9.7 %0.01,793.70125.4093.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา3,790.075,795.66-52.9 %0.01,420.2697.8093.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,731.981,767.0035.3 %5.0463.8468.3585.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา3,084.19769.0075.1 %5.0661.59276.4558.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 944,668.5431,345.5129.8 %5.018,266.547,870.0056.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,662.41ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,747,869 1,171,180 32.99 % 238,379 67,450 71.70 %