จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,803.47931.0048.4 %5.0392.65259.3533.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล30,327.4613,416.0055.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล3,138.093,772.47-20.2 %0.0506.75330.6034.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,087.251,170.0062.1 %5.0544.78104.2580.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล8,047.086,198.9223.0 %5.01,818.85443.6575.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล3,492.8956.0098.4 %5.0215.7357.0073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,266.23522.0084.0 %5.0167.7874.1055.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,832.59474.0087.6 %5.0258.6476.0070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ3,909.31394.0089.9 %5.0179.7576.0057.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,734.89611.0083.6 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า3,260.05505.0084.5 %5.0336.6376.0077.4 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,540.827,784.6932.5 %5.0802.71215.6573.1 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,332.644,557.00-5.2 %0.0510.0741.8091.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,325.871,459.0056.1 %5.0734.94322.0556.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,671.53955.2864.2 %5.0848.99283.1066.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,721.632,392.0049.3 %5.01,343.451,182.7512.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล2,952.441,430.0051.6 %5.0620.85172.7072.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล3,140.071,304.0058.5 %5.0601.83349.0042.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,405.601,770.0026.4 %5.0392.651,844.90-369.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,063.753,392.8316.5 %5.0901.08530.1041.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,077.271,581.0061.2 %5.0982.15306.8568.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,108.961,269.0059.2 %5.0601.83278.3553.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล3,977.699,194.05-131.1 %0.0865.18611.8029.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,280.212,185.0033.4 %5.0696.91467.4032.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,146.33510.0076.2 %5.045.0440.1310.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล2,616.09665.0074.6 %5.0620.8441.8993.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,836.40927.0067.3 %5.0525.77179.5765.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,805.443,503.407.9 %3.5734.94296.4059.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูลไม่ครบ146.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,353.102,204.0049.4 %5.01,058.21372.2564.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล2,988.461,120.0062.5 %5.0639.86255.9960.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล6,629.288,472.45-27.8 %0.01,153.2994.2491.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,914.421,280.0088.3 %5.0601.83134.9077.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,322.002,344.0029.4 %5.0772.97638.4017.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล2,976.621,722.0042.1 %5.0544.78240.3555.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,302.131,365.0058.7 %5.0757.06284.9262.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล3,382.201,582.0053.2 %5.0468.7265.9385.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล8,840.978,397.015.0 %2.5368.93193.8947.4 %5.0
รจจ.สตูล 31,767.5135,102.00-10.5 %0.0599.15374.0937.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,450.69390.0084.1 %5.0373.64161.5056.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,271.251,750.0046.5 %5.0734.94342.9553.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล3,104.601,471.0052.6 %5.0582.81214.7063.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล5,339.673,933.9426.3 %5.0887.07196.6577.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,331.532,328.0046.3 %5.0620.8594.2884.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล5,323.613,466.6034.9 %5.0770.65261.3066.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล18,818.717,699.4759.1 %5.01,266.29336.3073.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,313.593,527.3018.2 %5.0400.93541.72-35.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูล52,292.1328,848.0044.8 %5.0964.87403.8058.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล23,399.8413,509.9842.3 %5.0638.71717.25-12.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู34,949.3416,210.0053.6 %5.0577.04324.7343.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล9,756.1012,960.28-32.8 %0.01,300.071,293.400.5 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,099.471,354.0056.3 %5.0620.8599.3084.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,618.10526.0079.9 %5.0354.62139.6560.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล33,136.049,100.4872.5 %5.02,486.513,963.15-59.4 %0.0
รวม 417,583 243,593 41.67 % 36,091 20,483 43.25 %