จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังไม่ครบ564.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ208.33ประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง8,598.404,941.0042.5 %5.0125.16196.22-56.8 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,563.887,799.4660.1 %5.071.29116.78-63.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง2,860.801,235.0056.8 %5.0627.49211.8566.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง2,980.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5627.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง11,135.675,564.2650.0 %5.02,433.99572.8576.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,458.91354.0089.8 %5.0314.7491.3571.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,435.22195.0094.3 %5.0263.8341.3984.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,431.96484.0085.9 %5.0317.3688.8972.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,600.261,303.0076.7 %5.0303.0774.2975.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง3,588.19950.0073.5 %5.0275.50101.8063.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด3,692.29759.0079.4 %5.0334.43101.5069.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,384.80590.0086.5 %5.0255.0799.6960.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,439.28333.0090.3 %5.0253.0199.5560.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,399.76272.0092.0 %5.0139.7862.4855.3 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,022.884,319.8060.8 %5.0732.73129.2082.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,496.644,585.52-2.0 %0.01,197.97819.8831.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง2,769.652,125.0023.3 %5.0532.41165.6968.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง3,914.641,873.0052.2 %5.01,064.84681.2536.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง4,919.76793.0083.9 %5.0666.21242.2563.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง2,767.25914.0067.0 %5.0589.45345.0041.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง3,955.011,399.0064.6 %5.01,159.931,107.604.5 %2.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง1,899.632,757.00-45.1 %0.0475.57439.857.5 %3.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง5,768.222,590.9055.1 %5.01,312.05867.3533.9 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง3,589.892,742.9823.6 %5.0817.65157.4180.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง6,902.7711,458.47-66.0 %0.01,540.25101.9593.4 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง151,620.59134,792.0011.1 %5.0487.57206.8057.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,252.372,553.0021.5 %5.0779.61313.3859.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง5,502.863,590.8134.7 %5.04,130.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 4,122.763,552.0013.8 %5.069.3796.87-39.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง2,828.34597.0078.9 %5.0722.550.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง2,769.251,029.0062.8 %5.0589.4456.5790.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,425.152,525.0026.3 %5.0798.62580.9527.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง5,019.9224,883.80-395.7 %0.01,635.331,902.50-16.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,344.313,642.0016.2 %5.01,350.09395.2970.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังไม่ครบ1,066.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ459.82ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง9,734.2912,213.07-25.5 %0.01,445.85104.5092.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,117.112,930.0028.8 %5.01,064.84622.2541.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง3,792.613,537.006.7 %3.0950.76780.8517.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,265.351,612.0050.6 %5.0798.62239.3570.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง4,104.132,571.0037.4 %5.01,026.82528.9648.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง2,900.634,382.00-51.1 %0.0608.470.9599.8 %5.0
สพ.ตรัง12,160.0210,383.0014.6 %5.0966.66257.4573.4 %5.0
รจจ.ตรัง 152,820.3157,624.0062.3 %5.01,084.84700.1035.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง2,578.73637.0075.3 %5.0456.34162.4564.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,619.682,606.0028.0 %5.0912.73494.9545.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,676.19779.0070.9 %5.0551.42253.6554.0 %5.0
สปส.จ.ตรัง4,951.494,909.200.9 %0.5969.76286.9070.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง2,987.261,205.0059.7 %5.0686.10299.3056.4 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,503.745,268.69-17.0 %0.0760.58332.5056.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง9,829.793,649.5662.9 %5.0709.95236.0066.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)12,488.948,476.4932.1 %5.02,419.19995.9758.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 110,428.5312,007.55-15.1 %0.01,230.56479.0061.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 225,116.719,377.4762.7 %5.01,351.20610.8554.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,635.354,491.5132.3 %5.0314.08620.35-97.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง74,740.7751,163.0031.5 %5.01,317.61199.5084.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง23,547.0419,179.0018.6 %5.0708.01657.857.1 %3.5
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง18,241.5516,395.8910.1 %5.0652.13334.5548.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง15,639.0012,535.0019.8 %5.0570.95207.5063.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง54,844.3112,272.0177.6 %5.0668.10199.5070.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน15,566.886,740.0056.7 %5.0618.91247.0060.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด51,775.0322,632.0056.3 %5.0758.60262.5265.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง9,985.7915,680.00-57.0 %0.01,779.22740.8158.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง36,705.6721,828.0040.5 %5.0727.08278.3861.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,880.702,202.0043.3 %5.0893.70541.5039.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,491.22854.0065.7 %5.0475.36232.8251.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง32,824.7310,462.0168.1 %5.03,880.625,293.43-36.4 %0.0
รวม 930,435 578,105 37.87 % 53,595 27,671 48.37 %