จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,396.45917.0061.7 %5.0390.1118.5095.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง16,632.861,803.6289.2 %5.062.84144.12-129.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,169.562,239.0029.4 %5.0634.89183.3571.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,537.051,506.0057.4 %5.0542.2740.7792.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง11,258.796,472.0242.5 %5.02,196.65578.5273.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,977.79451.0088.7 %5.0328.4332.8990.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,560.41431.0087.9 %5.0243.8525.1689.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,452.78368.0089.3 %5.0228.551.9099.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,474.41395.0088.6 %5.0241.2867.6872.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,529.19295.0091.6 %5.0383.9662.7083.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,780.29197.0094.8 %5.0282.4684.1970.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,577.70230.0093.6 %5.0126.8235.1972.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,467.71398.0088.5 %5.0204.1373.4464.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,676.884,771.20-2.0 %0.0905.48371.4559.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,468.56717.0071.0 %5.0400.49370.507.5 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง5,559.892,367.0057.4 %5.0904.52270.7570.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง2,988.111,544.0048.3 %5.0484.89456.105.9 %2.5
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง5,250.761,302.0075.2 %5.0694.36606.2612.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,615.632,313.0036.0 %5.0846.51992.75-17.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง2,269.362,312.00-1.9 %0.0530.47292.2444.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,945.154,144.0016.2 %5.01,427.41645.5654.8 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง4,271.922,866.0032.9 %5.0721.81441.1138.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง13,924.419,852.2229.2 %5.01,207.81304.4974.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,426.942,517.3026.5 %5.0732.45387.3847.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง2,315.34972.0058.0 %5.049.89107.03-114.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,633.15623.0076.3 %5.0447.1647.5089.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง3,065.43575.5081.2 %5.0504.21294.5041.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,234.902,429.6424.9 %5.0713.38235.6067.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง16,174.6132,568.92-101.4 %0.01,169.781,278.02-9.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,378.923,030.0043.7 %5.01,436.69386.3973.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,273.391,600.0062.6 %5.0561.63389.2630.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,327.206,567.06-23.3 %0.01,169.7680.6293.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง3,735.55601.0083.9 %5.0903.56323.0064.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,299.452,614.0020.8 %5.0751.43469.0537.6 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง3,653.043,675.00-0.6 %0.0639.140.9599.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,600.441,734.0062.3 %5.0922.5747.1994.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง6,558.984,498.6731.4 %5.0656.3336.0094.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง11,085.532,029.0081.7 %5.02,862.40372.8387.0 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 50,929.9529,754.9841.6 %5.0849.36617.0627.3 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 11,882.2914,844.47-24.9 %0.0425.69518.85-21.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,506.99789.0068.5 %5.0390.1360.0084.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,767.374,215.3411.6 %5.0960.60123.9287.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง4,265.84545.0087.2 %5.0618.31126.1779.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 219,284.337,607.7760.5 %5.01,170.78251.3078.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 136,426.5710,250.7671.9 %5.01,071.92386.6563.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง28,159.633,175.5188.7 %5.0299.19437.95-46.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง86,480.3563,108.0027.0 %5.01,547.20252.6383.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม26,497.0915,842.0040.2 %5.0689.30137.3780.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง192,755.9415,839.0191.8 %5.03,868.76940.0075.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง20,502.347,338.8064.2 %5.0602.32163.8072.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน11,705.991,773.0884.9 %5.0495.83485.902.0 %1.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 36,739.5513,263.0063.9 %5.0552.01499.409.5 %4.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง51,882.5016,998.0067.2 %5.01,780.23157.8491.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,318.742,366.7028.7 %5.0706.3394.2686.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,740.10961.0064.9 %5.0481.79168.1465.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง18,711.6316,998.009.2 %4.55,292.442,714.8548.7 %5.0
รวม 804,106 339,597 57.77 % 49,313 18,691 62.10 %