จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,531.90280.0088.9 %5.0369.29103.5572.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี14,136.359,157.2835.2 %5.078.7347.3939.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี2,837.084,962.30-74.9 %0.0464.37114.3875.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,077.802,067.0032.8 %5.0578.480.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี22,814.1911,597.0049.2 %5.02,556.15340.1086.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,397.65170.0096.1 %5.0211.2052.2575.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,320.31296.0091.1 %5.0257.44169.1034.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,586.29529.0085.2 %5.0169.3417.1089.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,517.66754.0078.6 %5.0217.0649.4077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,520.34391.0088.9 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,813.60413.0089.2 %5.0149.6261.7558.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,492.82292.0091.6 %5.0215.1285.5060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,312.40302.0090.9 %5.0190.53111.1541.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,400.21280.0091.8 %5.0195.9955.1071.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,228.35164.0094.9 %5.0233.41168.1528.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน3,917.51248.0093.7 %5.0171.6747.5072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,397.53229.0093.3 %5.0250.21129.2048.4 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี3,282.754,439.20-35.2 %0.0521.42214.7058.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี6,237.081,340.0078.5 %5.0806.68418.9548.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ3,285.40778.0076.3 %5.0439.62199.5054.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,451.861,500.0072.5 %5.01,453.221,292.0011.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี3,174.481,159.0063.5 %5.0540.45277.4048.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,503.63810.0076.9 %5.0578.47493.0514.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,127.811,701.0058.8 %5.0863.71699.0819.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,437.762,595.2424.5 %5.0516.06494.004.3 %2.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี4,991.184,299.1413.9 %5.01,339.12690.6548.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,180.512,220.6530.2 %5.0673.55402.4940.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี15,266.7110,065.0034.1 %5.03,122.61139.2195.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,752.322,536.4032.4 %5.0863.7141.9895.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี2,357.75972.0058.8 %5.043.2042.691.2 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,201.79660.0079.4 %5.0463.820.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,920.61894.0069.4 %5.0483.42187.1061.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี4,948.063,134.8036.6 %5.0768.64254.8566.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี6,886.17899.0086.9 %5.01,890.592,670.35-41.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี8,810.444,467.0049.3 %5.01,890.59779.8058.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี3,996.90860.0078.5 %5.0863.72533.6938.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี7,613.998,582.69-12.7 %0.01,662.4078.8595.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี11,077.841,780.0083.9 %5.0578.47453.0521.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี3,856.171,180.0069.4 %5.0863.72418.0051.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี9,488.171,000.0089.5 %5.0996.82171.0082.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,551.422,251.0050.5 %5.0996.84168.8483.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,853.641,939.0032.1 %5.0445.3749.7988.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี34,816.3612,128.0065.2 %5.0574.33177.6569.1 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี70,025.2058,673.9916.2 %5.0934.42410.7656.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี2,858.242,473.0013.5 %5.0540.44177.3867.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,444.722,822.8536.5 %5.0920.77230.7174.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,203.861,311.0059.1 %5.0635.52204.2567.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี12,530.856,662.2346.8 %5.01,225.03309.7074.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี3,685.601,936.0047.5 %5.0901.76320.0064.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี4,526.27721.6984.1 %5.0901.76572.3036.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี7,476.473,772.4049.5 %5.01,046.97186.2282.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 330,124.147,495.9275.1 %5.0714.9472.5189.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 187,604.849,561.4889.1 %5.0720.41460.7536.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 229,683.548,271.5172.1 %5.0849.81583.3031.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,525.5633.9599.5 %5.0647.03226.1065.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี58,450.8622,859.9960.9 %5.0575.74559.552.8 %1.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี70,271.3419,515.7472.2 %5.0634.12358.1543.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี55,877.2911,722.0079.0 %5.0575.962.8599.5 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี95,022.5019,372.8179.6 %5.0625.101,289.19-106.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี55,547.0712,936.0076.7 %5.0993.661,040.25-4.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี81,759.1022,522.0072.5 %5.0696.22641.257.9 %3.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี13,406.8913,432.99-0.2 %0.01,441.071,747.18-21.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,005.802,087.4130.6 %5.0559.4766.5088.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี2,731.26777.0071.6 %5.0407.32305.4225.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี46,830.3711,000.0076.5 %5.06,935.0011,605.00-67.3 %0.0
รวม 1,000,965 346,285 65.40 % 54,190 34,348 36.62 %