จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา4,273.024.0099.9 %5.0482.63249.3848.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)59,496.8813,388.2277.5 %5.0984.04586.8840.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา70,047.4716,230.5676.8 %5.01,044.04143.1786.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา23,222.417,975.1065.7 %5.0403.95263.5134.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา2,896.411,758.5739.3 %5.0501.6592.1581.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา3,470.521.00100.0 %5.0470.3581.0082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา23,558.7410,777.7154.3 %5.01,510.54116.7292.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,534.42480.0086.4 %5.0172.92110.2036.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,539.32598.0083.1 %5.0201.3559.8570.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,492.91237.0093.2 %5.0245.06142.5041.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,482.60443.0087.3 %5.0258.15114.0055.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,450.15226.0093.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,762.61600.0084.1 %5.0300.3459.8580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.6363.6586.8 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง9,368.787,212.7223.0 %5.0998.36214.7078.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,055.392,501.5718.1 %5.0610.14409.4532.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0319.1391.2071.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา5,056.491,884.0062.7 %5.01,476.471,413.604.3 %2.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,374.681,165.0065.5 %5.0614.3566.6589.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา3,047.01342.0088.8 %5.0596.73337.7843.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา4,696.922,966.0036.9 %5.01,015.741,918.05-88.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา6,901.747,860.00-13.9 %0.01,499.79482.5467.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,871.784,419.669.3 %4.51,281.31971.8524.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา2,954.722,090.0029.3 %5.0653.78142.8178.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา13,654.4413,207.003.3 %1.51,376.39258.3181.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา4,197.553,120.0025.7 %5.01,015.08114.8088.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.046.04145.09-215.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,576.31480.0081.4 %5.0463.6250.1889.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,098.16524.0075.0 %5.0311.49338.14-8.6 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,785.093,438.009.2 %4.5843.94281.2066.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา6,342.667,719.20-21.7 %0.01,414.42443.2068.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา11,504.294,813.0058.2 %5.02,555.38481.4881.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,652.591,285.0064.8 %5.0881.97252.9471.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา10,594.807,888.1725.5 %5.01,189.13162.5586.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา11,545.771,533.0086.7 %5.0767.87419.8245.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา6,571.643,525.5546.4 %5.0843.94466.4044.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา5,250.341,807.0065.6 %5.0767.92284.4863.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา5,526.022,253.3859.2 %5.0977.05294.5069.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา3,061.592,550.6016.7 %5.0520.6741.9691.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา10,167.883,449.0066.1 %5.0604.89349.0842.3 %5.0
รจก.ยะลา 27,092.1653,582.13-97.8 %0.0694.19209.4569.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา4,591.715,063.80-10.3 %0.0653.78325.0050.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,060.202,154.0029.6 %5.0824.92254.6169.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา2,668.061,746.0034.6 %5.0421.20160.5561.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,053.854,504.94-11.1 %0.0977.05281.2071.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา4,682.7421.0099.6 %5.01,212.01400.2967.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา5,957.8419,567.49-228.4 %0.01,072.131,660.14-54.8 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา10,965.203,439.7568.6 %5.0420.8175.4082.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 165,161.5015,904.2475.6 %5.0994.17402.3359.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 221,502.248,882.9358.7 %5.01,127.71208.7581.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต316,720.742,454.3385.3 %5.01,651.06306.3881.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 292,816.974,376.7395.3 %5.0457.78282.1538.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง39,776.8616,438.0058.7 %5.0963.79292.7269.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา61,503.1926,584.0056.8 %5.01,255.72563.3555.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา27,932.0718,823.0032.6 %5.0648.50218.9366.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา20,389.8713,479.0033.9 %5.0613.47422.3931.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน24,044.2114,760.0038.6 %5.0649.55709.65-9.3 %0.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา20,904.806,313.8069.8 %5.01,815.711,092.2539.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา34,386.2138,046.45-10.6 %0.0949.78349.9263.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,738.843,638.002.7 %1.0786.89415.2147.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา3,226.51206.0093.6 %5.0501.65362.9027.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา85,343.4315,401.0082.0 %5.021,480.7810,281.2852.1 %5.0
รวม 932,603 416,140 55.38 % 70,876 31,790 55.15 %