จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส2,801.20838.0070.1 %5.0462.22370.3319.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส11,910.6220,829.16-74.9 %0.066.19126.61-91.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส16,236.568,393.6148.3 %5.098.13290.43-196.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส3,410.624,900.59-43.7 %0.0538.30141.5573.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส2,914.901,958.0032.8 %5.0369.440.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส10,324.289,786.005.2 %2.52,668.08718.2073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,783.33710.0081.2 %5.0205.65122.1440.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,697.11201.0094.6 %5.0181.48112.5838.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,747.4213.0099.7 %5.0160.3841.8973.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ4,972.59309.0093.8 %5.0201.2241.8979.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,586.99465.0087.0 %5.0286.04112.2260.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,865.53520.0086.5 %5.0313.16110.1364.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,371.41385.0088.6 %5.0343.7440.7288.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,703.3413.0099.6 %5.0433.7599.0277.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,431.15956.0078.4 %5.0406.6345.7488.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,493.73371.0089.4 %5.0252.0084.3766.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ998.4913.0098.7 %5.0222.4968.4069.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,702.55275.0092.6 %5.0187.7099.2247.1 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก9,720.2019,535.13-101.0 %0.01,215.77376.5669.0 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ10,171.9411,103.21-9.2 %0.0796.1535.1595.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส3,201.395,880.00-83.7 %0.0747.46547.2026.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,398.081,134.0052.7 %5.0402.74116.8571.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,633.88740.0071.9 %5.0500.83301.1539.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,564.921.00100.0 %5.0352.24105.3270.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,877.141,353.4053.0 %5.0519.22141.8672.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบ5,086.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,479.15ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,469.451,354.0061.0 %5.0728.45330.6454.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส6,923.251,138.1083.6 %5.0705.17552.4021.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส4,262.332,308.0045.9 %5.01,089.751,077.141.2 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,052.693,017.52-47.0 %0.0459.25489.86-6.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,701.212,462.0033.5 %5.0861.571,187.03-37.8 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,227.021,523.4052.8 %5.0766.48148.2780.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส9,726.1415,284.53-57.1 %0.01,298.93870.2433.0 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส87,715.5793,927.79-7.1 %0.0644.29297.3053.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,514.952,406.0031.5 %5.0747.46520.8930.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส11,205.394,941.0055.9 %5.067.5882.51-22.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,241.92618.0080.9 %5.0728.4541.1694.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,816.01730.0074.1 %5.0557.30264.2652.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส23,699.052,939.4087.6 %5.08,943.36242.9497.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส15,054.9724,701.00-64.1 %0.03,504.783,338.624.7 %2.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,224.464,952.455.2 %2.51,508.102,655.54-76.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส8,615.902,352.0072.7 %5.0842.56358.5257.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส4,786.859,421.00-96.8 %0.01,241.88158.7987.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส7,992.301,035.0087.1 %5.0728.45370.5049.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส3,764.314,347.00-15.5 %0.0975.66878.759.9 %4.5
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส4,011.302,455.0038.8 %5.0880.58379.3856.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,671.951,502.0067.9 %5.01,298.93167.4187.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,795.982,857.00-2.2 %0.0538.2955.5589.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส12,240.576,990.0042.9 %5.0529.05236.8555.2 %5.0
รจจ.นราธิวาส 46,435.9429,480.0236.5 %5.0763.32137.2782.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,098.101,794.5042.1 %5.0614.35284.1953.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,239.973,844.009.3 %4.51,108.77516.8053.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส2,961.122,007.0032.2 %5.0652.38199.5069.4 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส6,254.774,691.9825.0 %5.01,355.95646.5852.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,485.692,270.0049.4 %5.01,260.90283.1877.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,812.795,884.18-22.3 %0.0975.66659.2532.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 38,921.686,214.2530.3 %5.0965.67619.6035.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)108,287.326,353.7394.1 %5.02,574.84215.2191.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1101,440.7212,470.9487.7 %5.01,200.49620.8548.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 223,438.5410,273.4156.2 %5.01,853.491,006.0545.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,345.283,279.00-143.7 %0.0278.53393.87-41.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส29,042.488,166.0071.9 %5.0776.27363.3053.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก102,435.3817,602.0082.8 %5.0858.89631.5726.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส12,603.2513,797.00-9.5 %0.01,907.182,112.70-10.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,109.822,146.4031.0 %5.0671.40343.9048.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,681.87582.5578.3 %5.0405.19169.6658.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส55,319.9015,525.0071.9 %5.06,454.586,338.401.8 %0.5
รวม 880,148 430,327 51.11 % 66,255 34,497 47.93 %