จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,810.28395.0085.9 %5.0380.94354.317.0 %3.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 7,411.9714,543.02-96.2 %0.044.5240.798.4 %4.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ3,392.865,421.73-59.8 %0.0350.27225.1535.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,499.982,318.0033.8 %5.0609.1381.9586.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ7,057.126,111.0013.4 %5.01,293.71672.1648.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ4,659.34686.0085.3 %5.0418.9723.1594.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ4,101.97546.0086.7 %5.0251.3186.9065.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย4,634.42537.0088.4 %5.0393.05141.2864.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา4,628.18788.0083.0 %5.0551.270.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด4,470.77914.0079.6 %5.0258.0841.4184.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง4,416.39364.0091.8 %5.0338.9253.6984.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล4,909.50502.0089.8 %5.0220.7631.4185.8 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ8,904.468,466.474.9 %2.0849.12332.5060.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ5,148.535,421.73-5.3 %0.0875.36225.1574.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ2,636.90857.0067.5 %5.0380.9492.5775.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,537.832,260.0036.1 %5.0875.36233.0973.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,186.381,331.0058.2 %5.0590.12216.0063.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,796.78951.0066.0 %5.0476.02545.44-14.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ3,810.745,421.73-42.3 %0.0742.25225.1569.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,660.631,643.531.0 %0.5381.97294.3422.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ4,806.294,624.613.8 %1.51,084.53673.7437.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,731.242,559.0031.4 %5.0685.2085.4687.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ5,995.217,514.00-25.3 %0.0856.34110.4587.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ4,907.931,598.0067.4 %5.0666.18664.470.3 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,637.761,351.0062.9 %5.0666.1841.3393.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ3,152.26416.0086.8 %5.0514.05238.8453.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,644.723,500.004.0 %2.0647.17311.9351.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ16,335.001,643.5389.9 %5.05,020.85294.3494.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ9,542.385,421.7343.2 %5.01,122.571,140.00-1.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ5,833.015,421.737.1 %3.51,521.90225.1585.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ3,767.1511,442.80-203.8 %0.0685.20245.7564.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ11,564.16108.0099.1 %5.0514.05213.9558.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,628.481.00100.0 %5.0647.170.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ5,135.792,696.0047.5 %5.0837.33382.6354.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ4,219.811.00100.0 %5.0856.340.9599.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,839.391,270.0055.3 %5.0457.0115.3196.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ12,003.923,726.0069.0 %5.0938.63745.3320.6 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 44,509.4335,548.2320.1 %5.0779.69477.0838.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ4,080.29890.0078.2 %5.0437.9931.3392.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,511.923,205.208.7 %4.0571.10308.7545.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ5,810.31474.5091.8 %5.01,407.81129.7190.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ3,572.611.00100.0 %5.0628.150.9599.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ4,401.052,092.2352.5 %5.0932.41373.2960.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,613.963,234.8410.5 %5.0647.17566.1212.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ158,542.1613,804.8991.3 %5.01,642.671,243.6524.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ7,958.744,056.0049.0 %5.0296.75318.25-7.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา64,205.381.00100.0 %5.0751.080.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ83,712.621.00100.0 %5.0612.830.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ11,576.731.00100.0 %5.01,513.091,727.26-14.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,778.931,241.0067.2 %5.0628.15300.5252.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ3,045.211.00100.0 %5.0437.990.9599.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ17,929.2311,576.0035.4 %5.03,759.063,191.4915.1 %5.0
รวม 612,668 188,901 69.17 % 43,049 17,979 58.24 %