จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ783.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี3,649.165,068.00-38.9 %0.0420.86114.0072.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,286.411,451.0055.8 %5.0458.9351.9688.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,870.816,314.2519.8 %5.01,694.97553.8567.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,595.001,036.0077.5 %5.0214.2645.6078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี4,097.611,287.0068.6 %5.0197.9157.0071.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี3,821.69639.0083.3 %5.0172.5939.9076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,820.32766.0079.9 %5.0176.6352.4170.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน3,758.10640.0083.0 %5.0154.9667.4156.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง3,817.17523.0086.3 %5.0145.6438.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,555.971,963.0044.8 %5.0539.17617.46-14.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี4,165.141,953.0053.1 %5.0839.21626.7625.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,099.101,851.0040.3 %5.0439.91456.11-3.7 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี3,130.701,183.0062.2 %5.0325.81276.6115.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,648.092,403.9448.3 %5.0896.29853.404.8 %2.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,844.434,448.24-141.2 %0.0360.72467.85-29.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,208.493,332.0020.8 %5.0858.23532.9537.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี12,224.458,045.5434.2 %5.01,257.56109.4291.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,383.722,398.0029.1 %5.0554.01522.505.7 %2.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี3,157.211,189.0062.3 %5.0496.960.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,949.25256.0091.3 %5.0344.83202.4441.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,540.033,479.001.7 %0.5511.55109.2578.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี5,138.456,609.20-28.6 %0.01,010.362,351.83-132.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี6,923.055,431.0021.6 %5.01,485.79499.4266.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี4,041.222,416.0040.2 %5.0418.3555.0386.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี7,463.028,594.43-15.2 %0.01,190.4567.9894.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี11,772.031,274.0089.2 %5.0386.84230.1840.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,759.693,989.65-6.1 %0.0649.09560.2413.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,604.532,172.00-35.4 %0.0601.61218.5063.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี1,502.042,048.36-36.4 %0.0611.05325.4446.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี4,283.184,363.25-1.9 %0.0401.8444.5388.9 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,352.452,056.0038.7 %5.0534.99232.3856.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 56,950.0547,588.5716.4 %5.0707.95598.4515.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี3,486.071,192.0065.8 %5.0287.78124.4456.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,379.401,947.0042.4 %5.0477.94255.7646.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,871.601,186.0058.7 %5.0278.00142.5648.7 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี3,876.003,810.321.7 %0.5668.10188.1071.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี4,975.334,412.5211.3 %5.0611.050.9599.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี8,190.314,928.0039.8 %5.02,246.43427.5281.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี14,541.299,088.6237.5 %5.0765.30473.7038.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)38,005.586,047.0784.1 %5.02,504.38629.3374.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,903.382,834.002.4 %1.0218.38504.40-131.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี52,678.9236,220.0631.2 %5.0861.79331.5561.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 235,098.7316,056.0054.3 %5.0478.30601.36-25.7 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี91,069.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5554.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี19,920.1722,256.00-11.7 %0.0394.433,191.82-709.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,043.08ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี10,783.9213,501.00-25.2 %0.01,030.92826.3919.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,169.602,387.0024.7 %5.0463.07327.0529.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี5,167.52944.0081.7 %5.0344.83149.9356.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี39,988.798,341.2579.1 %5.02,500.965,497.61-119.8 %0.0
รวม 444,449 271,919 38.82 % 33,191 24,652 25.73 %