จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท3,076.86727.0076.4 %5.0183.63189.80-3.4 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท14,856.938,571.1042.3 %5.0123.9921.3482.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,238.632,953.008.8 %4.0563.42171.9469.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,580.602,130.0040.5 %5.0601.450.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท10,845.9012,884.00-18.8 %0.02,522.04494.0080.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์3,864.53666.0082.8 %5.0206.0295.2153.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา5,403.30909.0083.2 %5.0190.8447.1675.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์3,853.62686.0082.2 %5.0172.7367.2561.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี5,004.89863.0082.8 %5.0259.2262.6175.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา3,960.611,014.0074.4 %5.0318.0156.1482.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง1,305.3688.0093.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,123.564,872.00-18.2 %0.0792.87680.5514.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,453.29630.0074.3 %5.0335.64164.0051.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท4,231.232,352.0044.4 %5.0886.69279.1268.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,840.934,207.62-9.5 %0.0768.9158.0592.5 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1247,702.6827,052.2043.3 %5.017,542.652,850.0083.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท3,188.972,575.0019.3 %5.0506.34412.3018.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,910.964,989.0015.6 %5.01,438.151,539.91-7.1 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท33,290.0711,701.9064.8 %5.01,526.88141.3490.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท2,010.443,046.00-51.5 %0.0429.38173.4759.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,341.183,967.008.6 %4.01,207.35616.1749.0 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาทไม่ครบ3,150.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 74,487.602,267.3849.5 %5.01,522.573,163.51-107.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,775.481,944.5659.3 %5.0924.72480.4048.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท4,084.10679.0083.4 %5.0886.61429.4251.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,447.331,264.0063.3 %5.0620.470.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท79,847.971,029.0098.7 %5.04,551.12173.6896.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,937.014,141.19-5.2 %0.0734.56377.5048.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,846.555,100.0012.8 %5.01,209.96378.5668.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท15,079.174,387.0070.9 %5.01,723.40839.6751.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท5,372.069,375.06-74.5 %0.01,152.91100.6291.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท12,356.104,039.0067.3 %5.0677.51326.8051.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,666.203,731.2020.0 %5.0658.47168.5174.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,195.444,355.00-3.8 %0.0829.61651.2221.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาทไม่ครบ2,958.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ263.64ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท3,067.812,973.003.1 %1.5487.3642.6291.3 %5.0
สพ.ชัยนาท11,986.711,366.0088.6 %5.0563.42205.7463.5 %5.0
รจจ.ชัยนาท 41,039.8436,272.5811.6 %5.0578.50715.34-23.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท3,125.414,565.00-46.1 %0.0430.3141.9290.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,348.082,528.0024.5 %5.0622.26223.2564.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท3,064.582,441.0020.3 %5.0449.32195.9156.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท6,723.676,176.108.1 %4.0943.7433.8496.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท4,184.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5791.61838.69-5.9 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท3,325.543,547.59-6.7 %0.0449.32346.8622.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท296,298.978,676.8097.1 %5.01,266.32447.0764.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท5,312.093,600.0032.2 %5.0324.40181.1644.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท80,114.4172,286.009.8 %4.51,294.55146.7988.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท183,168.9525,876.0085.9 %5.03,348.322,818.5515.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท11,208.981,721.0084.6 %5.02,071.261,127.3245.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,708.06936.8674.7 %5.0594.38271.3354.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท4,924.861,359.0072.4 %5.0315.51324.97-3.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท53,832.615,281.2190.2 %5.02,758.283,704.94-34.3 %0.0
รวม 1,032,430 318,802 69.12 % 63,357 26,878 57.58 %