จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี2,906.6734.0098.8 %5.0395.1388.8277.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี3,913.764,671.09-19.4 %0.0643.87106.1483.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,255.612,192.0032.7 %5.0604.5455.7390.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี22,674.9121,520.625.1 %2.54,066.80725.1682.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี6,196.682,920.8052.9 %5.0298.7567.6877.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,456.24993.0077.7 %5.0362.5454.8684.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค5,102.851,419.0072.2 %5.0233.6671.9169.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,238.061,341.0068.4 %5.0208.2554.8473.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ4,025.44894.0077.8 %5.0267.290.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง8,459.24872.0089.7 %5.0186.3643.4876.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก4,021.20758.0081.1 %5.0316.8242.7786.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้3,901.40726.0081.4 %5.0120.3842.9164.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง3,875.76624.0083.9 %5.0158.7248.6369.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน4,038.37442.0089.1 %5.0191.7728.1285.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,788.82192.0094.9 %5.0194.7442.2978.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง3,880.00384.0090.1 %5.0313.6884.2473.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,039.241,066.0073.6 %5.0165.3146.5371.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,793.948,746.12-51.0 %0.01,252.40769.0738.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี5,837.983,870.0033.7 %5.01,251.09570.6754.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,585.292,130.0053.5 %5.0566.51261.3953.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี3,130.061,320.0057.8 %5.0528.51440.0916.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี3,980.232,760.0030.7 %5.0813.701,491.91-83.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,535.454,316.84-70.3 %0.0479.09284.5940.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,208.713,297.0036.7 %5.01,346.131,100.6918.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,436.033,082.0010.3 %5.0794.67299.6062.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี10,625.2518,338.00-72.6 %0.01,365.22625.0854.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)9,824.619,195.506.4 %3.02,746.85299.2589.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,568.312,640.0026.0 %5.0851.73382.6455.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)5,998.977,325.13-22.1 %0.01,383.87163.8088.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 211,227.597,557.5132.7 %5.03,870.811,045.0073.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี7,614.248,556.55-12.4 %0.02,080.91232.7588.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี3,689.361,500.0059.3 %5.0503.0149.3190.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,291.111,956.0040.6 %5.0528.45297.3543.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,776.8693.0097.5 %5.0775.74348.7955.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี12,259.198,642.9329.5 %5.01,207.251,410.75-16.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี6,805.232,369.5765.2 %5.01,479.25360.0575.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี4,067.822,492.0038.7 %5.0590.47310.6547.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี12,434.9812,967.26-4.3 %0.02,107.00102.2195.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี11,451.172,281.0080.1 %5.0585.53201.9665.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,753.452,505.0033.3 %5.0813.69422.7548.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,602.681.00100.0 %5.0908.77199.5078.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,483.892,788.0037.8 %5.01,041.88426.9159.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี4,772.144,788.00-0.3 %0.0737.621,900.00-157.6 %0.0
สพ.สระบุรี15,112.0110,942.0027.6 %5.0622.69254.6159.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี67,167.1963,090.966.1 %3.01,004.54377.7262.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,563.9052.0098.0 %5.0401.38270.8132.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,099.351,100.0078.4 %5.0813.69266.0067.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,460.902,414.0030.2 %5.0718.61340.1952.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี7,632.157,123.176.7 %3.01,726.49629.7763.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี4,233.401,541.0063.6 %5.01,003.88228.5977.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี5,360.255,181.093.3 %1.5662.80491.1125.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 127,575.4615,804.0842.7 %5.0934.66407.9056.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒35,766.0814,895.5558.4 %5.01,520.15303.6080.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี10,896.306,657.6238.9 %5.0356.511.9099.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี87,247.36131,213.00-50.4 %0.01,442.64838.8541.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก31,801.0726,532.0016.6 %5.0739.73612.2917.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์42,611.8953,670.01-26.0 %0.01,047.33836.6720.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี101,516.3953,773.0047.0 %5.0731.03985.80-34.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี78,326.3727,633.0064.7 %5.0721.28345.9452.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี38,277.4821,970.0042.6 %5.0596.77652.60-9.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค47,159.1421,096.0055.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี18,721.4517,692.515.5 %2.51,850.541,997.50-7.9 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี12,022.029,384.2321.9 %5.03,513.171,450.6458.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี22,388.2516,248.0027.4 %5.01,054.21284.0573.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 6,389.494,822.0024.5 %5.0984.86814.3017.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี3,021.651,609.0046.8 %5.0528.46287.1745.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี39,666.6612,007.9169.7 %5.03,467.143,431.121.0 %0.5
รวม 965,545 693,020 28.22 % 65,781 31,711 51.79 %