จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี4,049.01681.0083.2 %5.0439.7892.5579.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี13,420.556,178.9054.0 %5.068.78107.03-55.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี6,369.487,411.32-16.4 %0.0801.091.8599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,479.131,474.0057.6 %5.0369.44146.9160.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 545,847.7733,296.4927.4 %5.09,801.22785.9592.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,154.33477.7690.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 221,274.5211,253.1947.1 %5.03,586.24936.5673.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 326,204.7037,740.00-44.0 %0.04,267.15893.9679.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์7,203.641,394.0080.6 %5.0222.95128.7442.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 14,414.731,710.0061.3 %5.0392.5843.1689.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 25,538.361.00100.0 %5.0423.650.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,584.631,277.0072.1 %5.01,159.9593.1092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 1ไม่ครบ1,877.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 27,250.711,071.3085.2 %5.0377.0395.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง1,026.3182.0092.0 %5.0346.210.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0266.36101.5761.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0291.1046.8483.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่8,302.35492.0094.1 %5.0352.2946.7686.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง4,002.53408.0089.8 %5.0313.0485.4072.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง10,867.961,444.0086.7 %5.0377.94108.5471.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,815.971,096.0077.2 %5.0315.6146.7685.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,879.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,025.740.95100.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,324.112,917.0032.5 %5.0989.84507.7648.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 27,068.891.00100.0 %5.02,170.070.95100.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี6,320.444,133.0034.6 %5.01,314.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี6,094.112,168.0064.4 %5.0822.451,002.19-21.9 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ25,302.543,345.6136.9 %5.01,035.68539.1347.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี3,085.111,071.0065.3 %5.0610.93320.0147.6 %5.0
สำนักชลประทานที่ 917,511.3361,170.00-249.3 %0.05,524.447,886.80-42.8 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,851.421,319.0065.8 %5.01,438.29618.4757.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,267.061.00100.0 %5.0460.880.9599.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,406.642,753.0037.5 %5.01,067.31482.1654.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,330.111.00100.0 %5.01,708.840.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี2,023.771.00100.0 %5.0448.850.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,701.943,490.0025.8 %5.01,162.391,173.19-0.9 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,583.793,036.0015.3 %5.0461.020.00100.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 66,277.863,211.0048.9 %5.03,768.033,347.6411.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี21,968.8817,188.6721.8 %5.01,885.00212.8688.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 21,100.9913,530.1835.9 %5.03,465.327,201.00-107.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,400.129,068.00-41.7 %0.01,583.641,235.9522.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี4,116.9212,444.92-202.3 %0.0955.42233.7875.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)5,930.161.00100.0 %5.01,705.940.9099.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)5,561.731.00100.0 %5.01,781.56699.3360.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,629.781,898.0047.7 %5.0820.10155.8081.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,852.671,600.0058.5 %5.0596.09300.7749.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี6,508.859,375.00-44.0 %0.01,350.60524.8361.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี5,573.3034,552.70-520.0 %0.01,312.24633.5251.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี4,941.744,759.003.7 %1.5926.29388.8758.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี4,013.971.00100.0 %5.0603.080.9599.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี8,508.2624,842.30-192.0 %0.01,840.00123.1093.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,323.652,800.0035.2 %5.01,029.28622.5739.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 7,712.9410,423.58-35.1 %0.01,980.081,080.9245.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,121.151.00100.0 %5.0839.120.9599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 88,955.2416,133.0081.9 %5.0762.86362.7652.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี17,385.659,234.0046.9 %5.0790.68417.0947.2 %5.0
รจก.ชลบุรี 250,239.771.00100.0 %5.02,265.690.95100.0 %5.0
เรือนจำพิเศษพัทยา85,023.7241,052.8451.7 %5.01,359.521,738.50-27.9 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 47,900.2129,086.0039.3 %5.0743.18537.4327.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 215,658.3416,736.00-6.9 %0.02,071.242,707.97-30.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี2,971.40789.0073.4 %5.0477.81128.0473.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,320.288,939.48-41.4 %0.01,721.38571.9466.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี24,428.2029,503.00-20.8 %0.01,865.12515.9472.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,381.143,998.008.7 %4.01,097.85343.9068.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี10,067.7612,172.08-20.9 %0.01,865.98351.4281.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี6,941.846,060.2112.7 %5.0729.22381.6347.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)22,748.9411,618.8248.9 %5.02,796.37792.4471.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 164,607.6418,317.2571.6 %5.0919.93410.0855.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 262,896.1410,632.0083.1 %5.01,163.70587.4849.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 338,279.7913,523.5764.7 %5.0623.27489.6221.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี31,458.4421,115.3032.9 %5.0414.30378.108.7 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีไม่ครบ64,335.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบไม่ครบ91,647.19ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,991.55ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีไม่ครบ68,651.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ935.48ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี24,546.3736,965.79-50.6 %0.0834.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคบางแสนไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)26,306.571.00100.0 %5.0570.760.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี32,863.6236,526.29-11.1 %0.01,913.352,400.16-25.4 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี11,332.537,475.6434.0 %5.03,489.593,083.9411.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรีไม่ครบ141,547.44ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,366.051,619.0051.9 %5.01,763.53596.0766.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี25,137.3419,752.0021.4 %5.0851.29103.1187.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,662.415,736.2613.9 %5.01,029.28949.357.8 %3.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)ไม่ครบ18,573.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ508.53ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 35,860.575,172.6211.7 %5.01,449.51387.1673.3 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,309.933,328.0037.3 %5.01,597.9734.8497.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,510.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5504.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรภาค 240,985.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.510,259.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี62,117.1428,181.4154.6 %5.08,900.085,983.4832.8 %5.0
รวม 1,366,834 731,784 46.46 % 118,468 57,793 51.22 %