จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,692.91839.0068.8 %5.0139.82149.12-6.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง8,381.703,667.0056.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต7 สาขาระยอง6,012.6411,289.60-87.8 %0.0129.88128.161.3 %0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,368.3281.0097.6 %5.0655.50161.6475.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,780.302,502.0047.7 %5.0674.10183.6172.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง41,914.7230,039.0028.3 %5.05,224.581,676.9967.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0206.3563.7069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,247.50676.0084.1 %5.0225.3259.3273.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,715.411,246.0073.6 %5.0233.9450.7378.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง4,232.051,419.0066.5 %5.0347.73109.8768.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์3,874.45438.0088.7 %5.0133.131.0099.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,168.62615.0085.2 %5.0223.1053.5576.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง4,556.63862.1881.1 %5.0389.13102.9773.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา429.67394.008.3 %4.0311.9141.1886.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา4,012.34845.0078.9 %5.0139.8258.1758.4 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด10,046.627,749.4522.9 %5.01,715.1396.9094.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,940.832,543.0048.5 %5.02,024.98699.5865.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 22,811.252,573.008.5 %4.0708.14406.6042.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,844.732,031.0047.2 %5.0462.77388.4516.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,277.962,542.0040.6 %5.0982.23256.7173.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,459.261,350.0069.7 %5.0565.59381.4832.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,631.411,263.0065.2 %5.0641.72560.5012.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง6,849.254,269.5537.7 %5.01,285.831,220.345.1 %2.5
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง5,146.5027.0099.5 %5.01,667.84166.9190.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง4,517.5615,929.96-252.6 %0.0864.25345.1960.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง29,842.921,919.0093.6 %5.010,948.40804.6392.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง4,036.121,373.0066.0 %5.0449.151.0099.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง102,101.7918,330.0182.0 %5.037,834.15531.2498.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง4,451.223,138.0029.5 %5.0907.95436.9451.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,179.101,203.0062.2 %5.0698.77152.4278.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,142.73271.0091.4 %5.0565.66505.4110.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดระยอง59,244.1439,513.4033.3 %5.024,838.013,158.3287.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง13,249.015,560.0058.0 %5.01,322.84413.3068.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,746.682,033.0045.7 %5.0497.11445.3710.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง6,182.6115,299.54-147.5 %0.01,477.53134.5490.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง31,040.153,074.0090.1 %5.011,404.78527.2595.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง5,288.352,341.0055.7 %5.0945.98183.7180.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง7,419.724,449.0040.0 %5.01,041.06466.6355.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,851.613,743.3922.8 %5.0849.1287.1389.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง76,818.6821,068.0072.6 %5.0923.63401.0656.6 %5.0
สพ.ระยอง115,872.3714,499.7487.5 %5.0385.02286.9025.5 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,846.711,552.0045.5 %5.0413.50346.8616.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง6,242.67985.7384.2 %5.01,212.20539.9355.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง3,821.532,793.0026.9 %5.0755.82251.1866.8 %5.0
สปส.จ.ระยอง9,353.6415,104.00-61.5 %0.01,554.491,032.1733.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง4,130.961,200.0071.0 %5.0622.71182.8670.6 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง3,349.736,709.96-100.3 %0.0503.26765.93-52.2 %0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ80.63ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 135,761.9517,732.8550.4 %5.01,533.851,420.957.4 %3.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 236,760.2610,762.0070.7 %5.01,118.881,031.677.8 %3.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยองไม่ครบ5,540.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง218,219.63126,177.0042.2 %5.01,217.321,639.46-34.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด64,944.7150,576.0022.1 %5.0560.55769.35-37.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย38,770.8859,016.00-52.2 %0.0854.081.0099.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง29,512.7950,340.00-70.6 %0.0638.85439.5731.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง33,537.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5582.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,546.6424,627.24-276.2 %0.01,549.172,013.95-30.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,381.364,075.007.0 %3.51,041.06787.4024.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง594.77804.60-35.3 %0.0394.52341.1113.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยองไม่ครบ2,566.89ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ10,359.73ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,083,618 605,461 44.13 % 129,012 27,462 78.71 %