จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,446.541.00100.0 %5.0456.8998.3678.5 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 776,879.8428,680.0062.7 %5.0286.36401.74-40.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี10,333.707,121.6031.1 %5.068.5976.35-11.3 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.5427.2285.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี3,074.332,550.0017.1 %5.0666.070.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี3,020.691,729.0042.8 %5.0647.050.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี34,140.2415,032.0056.0 %5.02,814.88800.5971.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี4,548.721,332.0070.7 %5.0274.6763.4276.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่3,811.48504.0086.8 %5.0223.730.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,839.05447.0088.4 %5.0286.900.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,901.89607.0084.4 %5.0189.4654.7871.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,539.48392.0088.9 %5.0176.6564.3163.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,725.16340.0090.9 %5.0306.6163.6879.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,466.94503.0088.7 %5.0350.1784.1476.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,654.22500.0086.3 %5.0399.2764.4983.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,779.55819.0078.3 %5.0253.2363.5674.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,725.41301.0091.9 %5.0215.6863.9070.4 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี7,434.556,780.008.8 %4.01,229.01442.7964.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,769.903,155.8816.3 %5.0932.29664.7428.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,720.61858.0068.5 %5.0488.91269.6644.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,500.741,135.5054.6 %5.0325.63296.229.0 %4.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี3,975.762,582.0035.1 %5.0970.32379.6560.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,201.671,347.0057.9 %5.0723.12201.8272.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,746.261,900.0030.8 %5.0532.96397.3825.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,202.362,641.0037.2 %5.01,122.451,331.23-18.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,888.503,342.9014.0 %5.0989.34213.1778.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี4,865.942,646.0045.6 %5.01,305.43504.6761.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,660.922,163.0040.9 %5.0894.26139.2884.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี8,939.8414,214.07-59.0 %0.01,616.87657.0559.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,474.381,451.0058.2 %5.0818.20914.59-11.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,161.411,168.0063.1 %5.0818.2060.4692.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี3,005.71715.0076.2 %5.0647.05159.3175.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,795.533,809.10-0.4 %0.0933.57195.4079.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ15,187.7731,081.99-104.7 %0.02,225.381,339.5239.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,620.385,186.00-12.2 %0.01,141.4776.2493.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี3,802.051,248.0067.2 %5.0742.13312.4957.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,552.489,654.86-112.1 %0.01,160.48288.2275.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี4,190.131,867.0055.4 %5.0628.04184.1170.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,952.572,646.0033.1 %5.01,008.25344.5165.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี5,024.621,456.0071.0 %5.0894.26105.0788.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,609.922,685.0041.8 %5.01,255.56465.5362.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี3,044.532,235.0026.6 %5.0628.0449.7992.1 %5.0
สพ.จันทบุรี11,546.869,564.0017.2 %5.0407.68257.3836.9 %5.0
รจจ.จันทบุรี 58,075.1483,953.01-44.6 %0.0912.84458.2249.8 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 10,450.192,023.3680.6 %5.0465.54367.8721.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,908.392,933.20-0.9 %0.0534.2352.8590.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,002.772,800.0030.0 %5.0971.60350.3763.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,134.621,844.0041.2 %5.0685.08317.3353.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)4,501.752,799.0037.8 %5.0875.24371.9057.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี5,207.442,781.0046.6 %5.01,084.42325.5870.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,080.322,490.0019.2 %5.0628.04315.0049.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 161,972.6515,223.5275.4 %5.01,271.43111.7291.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 219,502.9410,365.7546.9 %5.01,519.14548.1163.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)10,739.926,046.5643.7 %5.01,954.88678.6665.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี4,087.496,994.39-71.1 %0.0330.18646.99-96.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว22,319.7114,325.0035.8 %5.0746.73548.0626.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี73,873.8880,313.00-8.7 %0.01,452.061,448.900.2 %0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี23,107.6216,393.0029.1 %5.0715.46344.8551.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม27,035.9418,040.0033.3 %5.0680.6362.2190.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี45,009.5225,831.0042.6 %5.01,714.131,555.679.2 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,267.822,249.0031.2 %5.0742.1398.5386.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,771.68862.0068.9 %5.0551.97135.6475.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี66,937.7116,901.7574.8 %5.021,118.103,427.5983.8 %5.0
รวม 746,750 493,559 33.91 % 71,202 24,347 65.81 %