จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด3,287.32489.0085.1 %5.0351.7563.2582.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด19,777.5610,203.1048.4 %5.044.09105.81-140.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด4,812.826,851.50-42.4 %0.069.3288.22-27.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด2,941.912,345.0020.3 %5.0539.21121.5677.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,507.741,081.0076.0 %5.0494.5487.2982.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด15,715.6412,836.0018.3 %5.01,832.29347.3381.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,097.531.00100.0 %5.0238.7018.9792.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่3,984.66427.0089.3 %5.0311.9350.4583.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,667.71417.0088.6 %5.0222.7142.1681.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,644.12357.0090.2 %5.0150.7258.3561.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร4,017.08244.0093.9 %5.0312.2464.8179.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง5,029.17323.0093.6 %5.0204.58114.6644.0 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่10,614.0214,854.73-40.0 %0.01,582.96360.4177.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,205.834,003.304.8 %2.01,036.17904.4012.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,473.87471.0081.0 %5.0339.870.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด3,797.391,311.0065.5 %5.0558.22248.7855.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด6,260.951,799.0071.3 %5.0881.49411.2853.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด3,242.48998.0069.2 %5.0577.24167.8270.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด3,140.161,144.0063.6 %5.0710.35544.2723.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด5,346.091,731.0067.6 %5.01,033.622,620.28-153.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,751.883,363.00-92.0 %0.0413.84170.6658.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด3,890.331,143.0070.6 %5.0976.57623.0936.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,087.942,686.2013.0 %5.0506.33351.6930.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด15,083.997,314.0051.5 %5.01,014.61402.3760.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,732.591,048.0039.5 %5.0805.43456.0543.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,256.37560.0082.8 %5.0672.32111.6383.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด3,424.73673.0080.3 %5.0520.19167.2267.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,369.973,125.747.2 %3.5748.38256.9065.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,385.4924,676.00-462.7 %0.0995.591,518.93-52.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด1,693.665,842.00-244.9 %0.0629.76855.00-35.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,192.201,388.0056.5 %5.0596.25102.8982.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด3,900.264,591.82-17.7 %0.0717.38102.6685.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,063.591,066.0065.2 %5.0501.17438.4412.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,474.962,427.6030.1 %5.0704.05454.9535.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,968.861,082.0072.7 %5.0418.35455.03-8.8 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,141.402,331.0025.8 %5.0526.25436.4117.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด700.361,040.80-48.6 %0.0336.4960.7881.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,147.861,871.0040.6 %5.0656.46214.4467.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 539,838.2539,386.4892.7 %5.0587.011,097.57-87.0 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 3,686.934,493.00-21.9 %0.0167.63192.85-15.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,515.15544.0078.4 %5.0368.0675.1379.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด4,890.022,847.0041.8 %5.01,147.72285.0075.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด3,011.591,071.0064.4 %5.0615.2748.6892.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด4,581.742,702.0041.0 %5.0783.78623.1320.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,471.60135.0096.1 %5.0710.35209.4770.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,190.942,774.5033.8 %5.0380.73271.3028.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด19,355.0582.0099.6 %5.01,332.20495.2362.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด126,226.3243,532.0265.5 %5.01,008.791,506.59-49.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด20,292.4816,419.5719.1 %5.0587.150.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่22,656.6511,624.9948.7 %5.0565.18333.7840.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด7,709.2012,331.40-60.0 %0.01,325.301,101.6716.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,110.802,075.8033.3 %5.0491.25594.71-21.1 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,464.58968.4960.7 %5.0224.79299.35-33.2 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 19,411.4314,102.0027.4 %5.03,714.315,191.71-39.8 %0.0
รวม 968,243 283,205 70.75 % 37,241 25,927 30.38 %