จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา758.27634.0016.4 %5.0525.70139.5673.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,045.903,462.60-13.7 %0.0452.24114.1474.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,571.013,723.00-4.3 %0.0715.860.00100.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,051.071,441.0052.8 %5.0601.760.03100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา20,533.5723,137.26-12.7 %0.04,481.021,457.6367.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,722.071,531.0067.6 %5.0335.47115.4165.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว3,986.92772.0080.6 %5.0215.0953.0675.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,121.781,058.0074.3 %5.0330.7159.2482.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต3,867.08506.0086.9 %5.0369.1249.5386.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,137.771,045.0074.7 %5.0257.9133.8686.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,062.891,045.0074.3 %5.0190.650.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว3,957.44995.0074.9 %5.0265.64115.4156.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,739.63565.0084.9 %5.0219.7846.3278.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน466.32156.0066.5 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ555.7882.0085.2 %5.0234.990.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,344.383,830.0011.8 %5.01,096.18733.6233.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,069.503,646.0010.4 %5.01,115.19745.7233.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,351.342,568.0023.4 %5.0676.82188.2072.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา3,042.011,334.0056.1 %5.0601.76479.9420.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,341.364,174.003.9 %1.5867.980.00100.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 25,084.224,651.208.5 %4.01,871.551,411.3124.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,093.972,559.00-22.2 %0.0502.280.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,456.543,462.0022.3 %5.01,153.25941.1818.4 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา4,600.486,375.00-38.6 %0.01,191.79155.0087.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา7,993.5315,921.01-99.2 %0.01,575.52563.3564.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,485.34909.0073.9 %5.0734.8746.6493.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,018.611,696.0043.8 %5.0544.71166.7869.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,029.874,736.00-17.5 %0.0906.02209.5976.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา7,317.160.00100.0 %5.01,533.541,568.21-2.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,881.315,372.008.7 %4.01,077.16281.9873.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,671.171,490.0059.4 %5.0848.97205.2775.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,707.2415,724.32-175.5 %0.01,552.5644.5397.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา1,518.212,764.00-82.1 %0.0754.41363.2851.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,285.061,175.0064.2 %5.0696.84169.9975.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา4,998.223,246.0035.1 %5.01,692.81471.0972.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,396.073,516.00-3.5 %0.0677.8252.5992.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา11,711.562,659.0077.3 %5.0753.89283.1062.4 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 82,125.3669,572.4415.3 %5.01,223.83402.6767.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,810.431,319.0065.4 %5.0642.72133.6879.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา6,894.195,376.1222.0 %5.01,110.96368.1966.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,113.301,456.0064.6 %5.0791.92350.6455.7 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา9,987.5820,770.81-108.0 %0.01,742.251,217.6030.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,330.952,380.0028.5 %5.0444.07248.7744.0 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา3,292.1012,415.42-277.1 %0.0609.30752.40-23.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)17,254.707,437.0056.9 %5.01,960.31283.4985.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 214,414.24582.6296.0 %5.01,654.30693.8858.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา3,683.614,889.88-32.7 %0.0314.04171.0045.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 30,568.0530,408.000.5 %0.5868.661,017.36-17.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราไม่ครบ69,069.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,061.78ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา98,762.2664,080.0035.1 %5.0770.241,521.42-97.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา21,072.3712,562.6040.4 %5.0673.131,847.19-174.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา17,352.8716,053.007.5 %3.5653.85228.4265.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกงไม่ครบ33,784.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา8,540.8822,434.00-162.7 %0.01,740.231,517.9512.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,783.583,175.0016.1 %5.01,627.23798.2750.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,794.48742.0073.4 %5.0506.68319.1237.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา15,096.9712,024.0020.4 %5.03,351.977,445.39-122.1 %0.0
รวม 505,535 419,638 16.99 % 50,901 30,587 39.91 %