จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,880.07632.0078.1 %5.0347.1099.7571.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก12,331.8920,665.75-67.6 %0.0803.4892.2088.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,385.2853.0098.4 %5.0518.20107.5279.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก13,186.1412,944.001.8 %0.51,666.04444.8873.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,596.42770.0083.2 %5.0237.4560.9374.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,520.86821.0081.8 %5.0266.0864.6475.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี4,203.42316.0092.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.4852.3579.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,593.191,828.4049.1 %5.0708.31505.6428.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก5,194.901,223.0076.5 %5.0374.68142.5062.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก4,012.221,819.0054.7 %5.0879.55479.9845.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,418.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5556.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,317.881,264.0061.9 %5.0480.21566.20-17.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก12,519.612,201.0082.4 %5.0955.61665.4330.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก1,943.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5428.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,427.003,125.0029.4 %5.0974.63611.7737.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,712.222,323.5637.4 %5.0670.37173.1174.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก7,454.4110,054.68-34.9 %0.01,659.2038.5197.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,435.311,452.0057.7 %5.0651.35355.2145.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,506.311,121.0068.0 %5.0594.3161.7589.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก3,010.96797.0073.5 %5.0480.21284.7240.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,732.632,188.0041.4 %5.0670.37244.3663.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก5,000.5019,108.00-282.1 %0.01,221.831,581.59-29.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,517.625,956.00-7.9 %0.01,354.95466.3265.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก4,453.651,606.0063.9 %5.01,050.69410.0161.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก9,755.9317,007.99-74.3 %0.02,020.51127.2293.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก3,165.511,496.0052.7 %5.0461.19306.0633.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,495.422,049.0041.4 %5.0670.37347.5748.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,598.601,443.0059.9 %5.0670.3750.6192.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก6,958.542,528.0063.7 %5.0841.51396.3752.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,742.773,165.0015.4 %5.0337.4159.1182.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,317.622,174.0034.5 %5.0594.31168.4771.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก610,275.9424,093.0096.1 %5.05,489.121,640.5970.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,545.541,311.0048.5 %5.0347.10145.4458.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,224.241,599.0050.4 %5.0556.27248.9655.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก2,844.151,497.0047.4 %5.0423.16201.5352.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,754.834,993.31-5.0 %0.0803.44160.2780.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก5,475.431,369.0075.0 %5.0860.53616.5228.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,111.442,815.809.5 %4.5499.23149.1770.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก30,662.3917,276.3243.7 %5.01,197.421,073.6010.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก409.555,672.73-1,285.1 %0.0265.20385.55-45.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก64,952.3188,541.00-36.3 %0.01,146.781,179.82-2.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก48,501.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5469.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก9,078.6513,083.03-44.1 %0.01,250.661,052.4915.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,322.182,397.0027.8 %5.0594.31311.2647.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,705.33971.0064.1 %5.0366.11162.1655.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก37,520.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,351.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 895,389 287,751 67.86 % 36,210 16,292 55.01 %