จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,587.75580.0077.6 %5.0478.09213.7555.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว10,258.345,385.0047.5 %5.070.060.9598.6 %5.0
ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว 3,900.84321.0091.8 %5.021.530.9595.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,254.201,479.0054.6 %5.0725.31199.9172.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว2,947.731,490.0049.5 %5.0611.2087.6785.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว11,913.024,226.2164.5 %5.01,695.11698.4258.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว4,519.61964.0078.7 %5.0307.1934.0888.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด3,897.17326.0091.6 %5.0305.2660.2480.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,831.80478.0087.5 %5.0425.9169.4883.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น4,087.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5257.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,850.14521.0086.5 %5.0333.2684.7674.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ4,154.201,224.0070.5 %5.0424.9486.3679.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์3,765.18341.0090.9 %5.0239.1164.8872.9 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศไม่ครบ32,016.53ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว5,063.062,238.0055.8 %5.01,143.651,786.08-56.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว3,522.96762.0078.4 %5.0459.07190.3458.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,721.012,230.4066.8 %5.0699.82188.5373.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว4,609.121,632.0064.6 %5.01,048.57803.9823.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,118.44955.0069.4 %5.0687.27169.6075.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว2,879.661,818.3036.9 %5.0419.52532.00-26.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว4,338.942,855.0034.2 %5.01,124.633,285.36-192.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว1,985.021,020.0048.6 %5.0501.11556.98-11.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว4,072.281,302.0068.0 %5.0953.49306.3067.9 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว4,389.734,427.41-0.9 %0.01,162.67318.0772.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว7,914.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,371.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว4,689.83999.0078.7 %5.0649.23623.524.0 %2.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้วไม่ครบ750.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ42.68ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,971.06719.0081.9 %5.0649.23264.7959.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,989.043,490.1012.5 %5.0915.4698.2889.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว5,657.181,794.0068.3 %5.0763.33385.1449.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,617.458,563.12-85.5 %0.01,143.6584.7992.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,648.313,086.9015.4 %5.0782.346,745.00-762.2 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,692.661,817.00-7.3 %0.0934.47496.7946.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว4,026.511,883.0053.2 %5.0972.50494.0049.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว1,131.132,589.00-128.9 %0.0630.2227.9995.6 %5.0
สพ. สระแก้ว11,508.642,970.0074.2 %5.0763.33590.1322.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 50,968.2735,246.0030.8 %5.0884.33810.798.3 %4.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,682.02889.0066.9 %5.0516.7140.1292.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว4,618.021,758.0061.9 %5.0801.36487.7739.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,728.54991.0063.7 %5.0573.17274.1652.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว7,724.516,466.1316.3 %5.01,048.57392.8262.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,207.961,375.0057.1 %5.0611.201,022.73-67.3 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว11,456.9811,326.001.1 %0.53,672.78362.7390.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว20,211.186,990.0065.4 %5.0861.16179.8779.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว20,651.723,288.8084.1 %5.0988.472.8599.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 117,176.5220,799.30-21.1 %0.01,506.18824.0045.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 232,724.8618,330.9344.0 %5.01,604.551,395.5513.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว31,647.254,464.0085.9 %5.0340.50119.2165.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว56,044.2185,420.00-52.4 %0.01,266.0513,462.00-963.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว22,513.2121,346.005.2 %2.5874.371,120.00-28.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น3,481,899.0011,600.2699.7 %5.0870.06662.3723.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว6,052.3217,980.40-197.1 %0.01,774.942,415.95-36.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,711.522,594.0030.1 %5.0858.41710.3917.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,936.331,063.0063.8 %5.0573.17166.0471.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว78,275.2710,274.4086.9 %5.035,670.328,421.9876.4 %5.0
รวม 4,001,742 326,689 91.84 % 77,337 52,420 32.22 %