จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ3,033.032,865.005.5 %2.5281.0098.5664.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ4,934.664,991.00-1.1 %0.0680.340.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,675.131,545.0058.0 %5.0490.18106.9778.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 323,456.2318,791.6319.9 %5.03,510.66708.8679.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 138,802.1238,251.061.4 %0.55,263.19651.7087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 227,817.9526,613.264.3 %2.03,795.22554.5285.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 24,413.171.00100.0 %5.0300.020.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 18,367.504,200.0049.8 %5.0452.1462.7086.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,704.563,297.0029.9 %5.0376.07126.3566.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี5,155.193,246.4037.0 %5.0433.1290.3579.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,439.781,859.0065.8 %5.0319.0376.0076.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ7,223.251,557.0078.4 %5.01,936.8676.0096.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 15,609.782,407.0057.1 %5.0425.5985.0480.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,237.744,766.009.0 %4.5391.18102.2873.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,853.928,656.00-26.3 %0.01,155.74612.1747.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 25,204.458,446.00-62.3 %0.0837.63805.153.9 %1.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,496.343,878.0013.8 %5.0813.45437.0046.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ3,005.141,884.0037.3 %5.0395.10183.2153.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ3,250.292,361.0027.4 %5.0414.11360.6412.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ5,577.874,139.6925.8 %5.0634.76262.2058.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,450.403,314.00-128.5 %0.0269.451.8599.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,909.874,716.003.9 %1.51,079.67754.4930.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ16,149.2219,290.00-19.4 %0.01,612.12405.9674.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,578.181,816.0049.2 %5.0661.32327.9850.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ4,027.301,532.0062.0 %5.0699.3568.2190.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,402.631,433.0057.9 %5.0433.13355.5517.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,406.186,187.00-40.4 %0.0794.43292.6063.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ8,127.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,992.441,082.1145.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ5,873.994,533.0022.8 %5.01,117.70629.2643.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ10,241.143,244.0068.3 %5.01,003.5487.4091.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ7,522.6816,666.00-121.5 %0.01,459.9959.9295.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ11,288.721.00100.0 %5.0471.16240.1149.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ4,671.244,200.0010.1 %5.0642.30171.0473.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ13,974.187,001.0049.9 %5.01,364.91904.5633.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,581.5210,441.00-87.1 %0.01,326.88149.6488.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา28,614.0826,161.008.6 %4.01,008.67540.7246.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ49,024.1513,922.0071.6 %5.0833.73451.4045.9 %5.0
รจก.สมุทรปราการ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,042.381,893.377.3 %3.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,880.191,823.0036.7 %5.0300.0278.6873.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ6,700.5911,496.00-71.6 %0.01,459.99275.7881.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ34,057.7977,000.00-126.1 %0.02,518.67418.9083.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,501.449,238.00-23.1 %0.01,079.67626.0542.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ62,165.9753,073.0014.6 %5.03,019.301,306.7956.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ5,634.77257.0095.4 %5.0908.53408.5055.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ6,328.945,314.0016.0 %5.0566.24243.4757.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 121,183.4920,744.002.1 %1.0856.48508.2040.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 23,514.871.00100.0 %5.0863.031.8599.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,776.0711,411.00-5.9 %0.0309.22237.5023.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ95,253.88119,897.00-25.9 %0.01,432.371,050.0826.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ38,010.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ91,714.3941,115.0055.2 %5.0451.73851.29-88.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ42,305.9519,846.0053.1 %5.014,171.451,929.3586.4 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย378,956.72342,000.009.8 %4.56,711.101,309.9780.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,115.676,000.00-45.8 %0.0851.48836.831.7 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,531.681,071.0069.7 %5.0281.00238.0315.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,127,596 988,498 12.34 % 77,499 24,139 68.85 %