จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,908.891,053.6073.0 %5.0603.38182.8869.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์17,546.3911,921.3632.1 %5.080.50227.49-182.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์3,019.611,356.0055.1 %5.0698.46222.3068.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,089.611,053.6065.9 %5.0812.5571.1291.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์22,359.349,952.0055.5 %5.02,638.09740.9671.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0291.04109.2562.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง4,072.48563.0086.2 %5.0228.9524.0889.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง3,532.60552.0084.4 %5.0237.1818.0892.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,900.40799.0079.5 %5.0404.7246.8388.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่3,997.16538.0086.5 %5.0403.4621.2994.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,752.34356.0090.5 %5.0437.8853.5587.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,946.63640.0083.8 %5.0367.3890.9175.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,683.80502.0086.4 %5.0322.9536.2688.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,760.52450.0088.0 %5.0312.5724.6492.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ4,054.46565.0086.1 %5.0327.0993.7671.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,886.59487.0087.5 %5.0350.68154.8555.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,641.43435.0088.1 %5.0268.7755.0379.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์3,986.64390.0090.2 %5.0306.2618.1994.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,645.82427.0088.3 %5.0264.9313.6294.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช4,136.94365.0091.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ4,279.77138.0096.8 %5.0177.676.3096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,957.46170.0095.7 %5.0295.5720.7093.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง4,077.11403.0090.1 %5.0376.9076.2479.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,700.29474.0087.2 %5.0308.433.6298.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,640.503,355.297.8 %3.5945.66883.506.6 %3.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,771.812,236.8619.3 %5.0447.71145.3567.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง3,033.83738.0075.7 %5.0581.00199.5065.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,930.081,236.0057.8 %5.0539.88116.8578.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,348.05738.0068.6 %5.0501.16182.4063.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์4,317.662,823.2034.6 %5.01,211.89715.3341.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์3,429.911,285.8062.5 %5.0698.46760.52-8.9 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์3,181.111,243.0060.9 %5.0831.55565.4232.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์5,180.564,212.2018.7 %5.01,325.983,645.23-174.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,607.173,630.32-39.2 %0.0669.63785.62-17.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์6,430.6459,245.00-821.3 %0.02,067.592,472.98-19.6 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,604.244,794.00-4.1 %0.01,364.02339.0275.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์8,290.8013,520.00-63.1 %0.01,972.53314.4584.1 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1,150,127.1063,539.0094.5 %5.08,422.96490.6094.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์3,442.881,974.0042.7 %5.0869.62488.3043.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์2,152.271,456.0032.4 %5.083.31136.80-64.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)5,442.271,536.0071.8 %5.0106.65202.35-89.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์2,765.681,256.0054.6 %5.0831.57106.4087.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,972.671,003.0066.3 %5.0679.44551.4018.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,461.4511,584.45-234.7 %0.0926.63389.8357.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์3,257.461,778.0045.4 %5.0793.54240.3569.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์6,454.342,698.0058.2 %5.02,005.26436.0578.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์2,598.711,569.0039.6 %5.0527.31600.40-13.9 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์12,151.3810,859.3710.6 %5.01,554.18318.4879.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์11,500.693,215.2072.0 %5.0926.65484.5047.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์4,929.24896.0081.8 %5.01,173.86328.3872.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์8,709.125,468.5037.2 %5.01,934.49922.0852.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์5,013.462,639.0047.4 %5.01,059.76344.8567.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์3,263.963,695.00-13.2 %0.0774.5291.2088.2 %5.0
สพ.บุรีรัมย์45,506.9412,226.9973.1 %5.0752.36676.2910.1 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 17,697.016,831.1261.4 %5.0497.541,320.61-165.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,548.341,226.0051.9 %5.0546.33436.5220.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์3,018.991,724.0042.9 %5.0698.46261.2862.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์7,046.924,587.0034.9 %5.01,097.77433.2060.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์3,699.171,987.0046.3 %5.0983.70224.2077.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,556.408,580.99-235.7 %0.01,059.76453.8057.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 165,044.9516,958.0073.9 %5.01,116.49198.5082.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 225,566.3314,789.0042.2 %5.01,404.652,501.35-78.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 324,773.2914,272.0042.4 %5.01,609.01528.4967.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 416,093.806,692.0458.4 %5.02,647.91944.0064.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)12,238.3612,639.25-3.3 %0.02,506.82775.4069.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์2,076.187,047.80-239.5 %0.0264.21193.8026.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง10,010.4216,897.00-68.8 %0.0723.95190.0073.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์20,359.2296,358.00-373.3 %0.0747.281,016.43-36.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์14,000.0078,802.67-462.9 %0.0671.08748.23-11.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์30,666.4722,223.1827.5 %5.01,011.44847.7216.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง85,043.5650,112.6041.1 %5.0748.44551.4026.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก51,561.5865,498.00-27.0 %0.0948.91431.9654.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์16,965.7430,226.00-78.2 %0.02,225.65670.7069.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,426.392,904.0015.2 %5.0907.65480.4347.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์3,076.48331.0089.2 %5.0660.42577.4312.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์15,565.0478,962.00-407.3 %0.05,467.246,004.95-9.8 %0.0
รวม 1,879,487 799,690 57.45 % 75,639 40,037 47.07 %