จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์665.560.00100.0 %5.0251.4481.2267.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์33,245.8917,285.5048.0 %5.0102.717,505.00-7,207.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์8,971.306,309.6029.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,733.775,611.53-50.3 %0.0958.10255.8273.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์3,061.251,311.0057.2 %5.0727.880.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์18,926.857,306.5661.4 %5.02,211.53755.2565.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี4,051.46863.0078.7 %5.0331.2594.4371.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน3,490.52567.0083.8 %5.0172.1217.7389.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ3,628.96952.0073.8 %5.0348.7862.1682.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,424.631,463.0066.9 %5.0293.7067.4577.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,206.131,125.0073.3 %5.0307.800.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ4,160.74656.0084.2 %5.0234.6916.2193.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ4,015.05424.0089.4 %5.0246.3812.3595.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม4,015.0599.0097.5 %5.0223.0317.0692.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ4,022.23452.0088.8 %5.0195.1817.3391.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม3,526.92641.0081.8 %5.0292.3161.6678.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี3,490.52558.0084.0 %5.0364.5515.4595.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง3,500.95743.0078.8 %5.0302.0317.8294.1 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม8,050.591.00100.0 %5.0922.031.8599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,889.635,586.39-43.6 %0.0918.04897.752.2 %1.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0577.18234.6559.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม3,175.18659.0079.2 %5.0602.94427.5029.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท3,024.59881.0070.9 %5.0584.72399.9531.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์4,792.024,556.854.9 %2.0944.641,064.71-12.7 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,354.391,621.6051.7 %5.0822.96535.4334.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,198.25959.0070.0 %5.0651.81638.452.0 %1.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์7,734.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,302.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์3,314.181.00100.0 %5.0735.470.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,672.984,404.3622.4 %5.01,754.74472.0373.1 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,738.604,304.159.2 %4.51,355.402.8599.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์4,993.591.00100.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,541.512,333.7034.1 %5.0880.00249.3471.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4541.6738.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.1030.0652.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8933.3053.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,412.431,258.0063.1 %5.0819.7744.6594.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,722.11315.0088.4 %5.0575.75378.5534.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,662.373,081.4215.9 %5.0899.02402.0855.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์9,762.5734,880.06-257.3 %0.01,692.823,004.87-77.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์3,855.763,848.000.2 %0.5570.48565.870.8 %0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์3,749.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5937.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์12,313.3311,690.605.1 %2.53,694.37297.7791.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์11,018.381.00100.0 %5.01,577.550.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์5,163.971,991.9361.4 %5.0937.05420.2055.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์606.964,505.00-642.2 %0.0203.02435.99-114.8 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์6,126.677,460.00-21.8 %0.01,792.77575.8367.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์5,405.123,800.0029.7 %5.0624.993.6599.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์10,999.313,091.0071.9 %5.0803.94509.2236.7 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์50,983.681.00100.0 %5.0962.09690.6328.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,806.85985.0064.9 %5.0230.68271.86-17.9 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,730.032,884.5622.7 %5.0880.00380.7456.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,857.271,009.0064.7 %5.0310.78248.5220.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์6,174.486,022.082.5 %1.0766.03292.0361.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,685.811.00100.0 %5.0956.070.9099.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์9,345.871.00100.0 %5.01,373.500.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์6,574.71794.9287.9 %5.0937.051,128.61-20.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 123,828.6616,727.0029.8 %5.01,286.14320.9275.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 217,390.8410,421.9640.1 %5.01,250.54192.8584.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 39,913.795,262.0046.9 %5.01,597.44498.3468.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)10,157.031.00100.0 %5.01,084.001.8599.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,585.004,584.8630.4 %5.0384.56358.066.9 %3.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์12,044.021.00100.0 %5.0385.100.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์74,771.371.00100.0 %5.01,221.481.8599.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์773,260.0047,697.0193.8 %5.01,250.811,143.638.6 %4.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์53,522.7222,991.0057.0 %5.0699.12619.0811.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม82,223.5623,639.0071.3 %5.0928.90496.6146.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท65,779.0128,282.9957.0 %5.0821.73473.5642.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ97,359.941.00100.0 %5.0854.670.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0907.111.9599.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์13,198.6921,166.07-60.4 %0.02,558.65621.9575.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,470.742,193.1036.8 %5.0765.91306.5160.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์1,073.511,607.00-49.7 %0.0689.8483.4187.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์33,599.171.00100.0 %5.09,120.411.85100.0 %5.0
รวม 1,605,604 343,874 78.58 % 64,930 28,808 55.63 %